Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Název Název anglicky Poskytovatel / Funding Agency Registrační číslo / Registration Number
Doba řešení / Implementaion Period
Hlavní řešitel / Principal Investigator
Odkaz / Reference
Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastázách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva. The clinicopathological and molecular factors detected in metastases, predicting of treatment response in colon cancer patients. AZV ČR NV19-09-00237 1.5.2019 - 31.12.2023 Ing. Veronika Vymetálková Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím. Novel diagnostic methods in examination of age related changes of the auditory system. AZV ČR NU20-08-00311 1.5.2020 - 31.12.2023 MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby Dually acting cognitive enhancers for palliative treatment of Alzheimer´s disease AZV ČR NU20-08-00296 1.5.2020 - 31.12.2023 Mgr. Martin Horák, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchy Monitoring of serum biomarkers in patients with acute spinal cord injury AZV ČR NU21-08-00286 1.5.2021 - 31.12.2024 Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.
Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů. Telomere homeostasis as potential biomerker of risk, prognosis and progression in gyneacologic tumours AZV ČR NU21-03-00145 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu. Concept of liquid biopsy in mapping of microRNA and oncogenicKRAS mutations for early diagnosis and risk assessment of pancreatic cancer AZV ČR NU-21-07-00247 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Význam mutačního spektra nádorových buněk ve vývoji kolorektálního karcinomu Tumor cell and mutational landscape in colorectal cancer development T AZV ČR NU21-03-00506 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomu Evolution of genomic instability and disruption of telomere integrity in colorectal
cancer
AZV ČR NU22J-03-00028 1.5.2022 - 31.12.2025 Mgr. Michal Kroupa, Ph.D.
Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníku Significance of mitochondrial DNA in colorectal cancer AZV ČR NU22J-03-00033 1.5.2022 - 31.12.2025 Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat Blood flow modelling in intracranial vessels in relationship to endothelium changes
and development of intracranial aneurysms
AZV ČR NU22-08-00124 1.5.2022 - 31.12.2025 MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. (spoluřešitel za ÚEM
Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutika Galectin-positive glioblastoma exosomes: new biomarkers and targets for glycoanotherapeutics AZV ČR NU23-08-00307 1.5.2023 - 31.12.2026 Doc. RNDr. Pavla Jendelová, PhD. (spoluřešitel za ÚEM)
Vliv mikrobiálních metabolitů a diety na genom a epigenom při vzniku kolorektálního karcinomu Microbial metabolites and dietary factors influencing genome and epigenome in colorectal cancer development GA ČR 20-03997S 1.1.2020 - 30.6.2023 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Úloha gliálních TRPV4 kanálů ve vzniku mozkového edému a post-ischemické regeneraci The role of glial TRPV4 channels in brain edema formation and post-ischemic regeneration GA ČR 20-05770S 1.1.2020 - 30.6.2023 Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Studium mechanizmů regulujících specifické podtypy NMDA receptorů v savčích neuronech Delineating the mechanisms that regulate specific NMDA receptor subtypes in mammalian neurones GA ČR 20-12420S 1.1.2020 - 30.6.2023 Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiích Protective coatings against dissolution/disintegration of upcorventing lanthanide-based nanoparticles in biological media GA ČR 21-04420S 1.1.2021 - 31.12.2023 MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. (spoluřešitel za ÚEM)
Úloha GABAB-asociovaných KCTD16 proteinů v senzorickém nervovém systému The role of GABAB receptor-associated KCTD16 proteins in the sensory nervous system GA ČR 21-17085S 1.1.2021 - 31.12.2023 RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.
Vliv nanočástic kovů na vlastnosti a funkce kmenových buněk: studie in vitro a in vivo The impact of metal nanoparticles on properties and functions of stem cells: an in vitro and in vivo study GA ČR 21-17720S 1.1.2021 - 31.12.2023 RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk GA ČR 21-24674S 1.1.2021 - 31.12.2023 Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Homeostáza telomer od kolorektálního adenomu po metastatický nádor Telomere homeostasis from colorectal adenoma to metastatic cancer GA ČR 21-27902S 1.7.2021 - 30.6.2024 MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Horizontální přenos mitochondrií v biologii rakoviny Horizontal transfer of mitochondria in cancer biology GA ČR 21-04607X 1.1.2021 - 31.12.2025 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Polymerní léčiva cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismus Polymer-based drug delivery vectors targeting stemness and metabolism of glioblastoma cells GA ČR 22-12483S 1.1.2022 - 31.12.2024 doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Role transkripčních faktorů Meis během kondenzace mezenchymu při vývoji lebky The role of Meis transcription factors in mesenchymal condensations during formation of the cranium GA ČR 22-10660S 1.1.2022 - 31.12.2024 RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
Neinvazivní detekce cirkulujících mRNA markerů u onemocnění tlustého střeva a konečníku Non-invasive detection of circulating mRNA markers in diseases of the colon and rectum GA ČR 22-05942S 1.1.2022 - 31.12.2024 Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
Vliv reálné expozice znečištěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách „air-liquid interface“ The impact of real-world ambient air pollution exposure on human lung and olfactory cells grown at the air-liquid interface GA ČR 22-10279S 1.1.2022 - 31.12.2024 RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Koncept racionálně navržených sloučenin pro Alzheimerovu chorobu s trojím mechanismem účinku The concept of rationally designed triple agents against Alzheimer's disease GA ČR 22-24384S 1.1.2022 - 31.12.2024 Mgr. Martin Horák, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Změny transkriptomu a integrita genomu u osob akutně a chronicky exponovaných nanočásticím Transcriptome changes and genome integrity in human subjects acutely and chronically exposed to nanoparticles GA ČR 22-08358S 1.4.2022 - 31.12.2024 Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D.
Metabolické reprogramování mezenchymálních stromálních buněk pro aplikace v regenerativní medicíně Metabolic reprogramming of mesenchymal stromal cells for regenerative medicine applications GA ČR 22-31457S 1.4.2022 - 31.12.2024 Yuriy Petrenko, Ph.D.
Molekulární a funkční analýza vlivu jadérka na 3D organizaci genomu během časného embryonálního vývoje Molecular and functional analysis of the nucleolus in 3D genome organization during early embryo development GA ČR 22-02610K 1.3.2022 - 28.2.2025 Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
Komunikace astrocytů a mikroglií jako cíl terapie cévní mozkové příhody Astrocyte-microglia communication as a target for stroke therapy GA ČR 23-05327S 1.1.2023 - 31.12.2025 Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Narušená regulace mTOR signálni dráhy u gliových buněk po ischemickém poškození mozku Disturbed regulation of mTOR signaling in glial cells following cerebral ischemia GA ČR 23-06269S 1.1.2023 - 31.12.2025 Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Modulace extracelulární matrix, zvyšující neurální plasticitu, jako nástroj prevence deficientní paměti v rámci stárnutí Modulation of extracellular matrix to enhance neuroplasticity for the rescue of age-related memory deficits. GA ČR 23-05540S 1.1.2023 - 31.12.2025 Dr. Jessica Kwok, Ph.D.
Transkripční a epigenetická regulace ve vývoji sluchových neuronů Transcriptional and epigenetic regulation of auditory neuron development GA ČR 23-05963S 1.1.2023 - 31.12.2025 Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (spoluřešitel za ÚEM)

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230