Ve veřejné soutěži o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR uspěly projekty Kláry Vokáčové a Marka Ladislava

GrantyVýzkum Datum vydání 18. 04. 2024 Délka čtení Čtení na 7 minut

Již delší dobu se s Vámi chceme podělit o radost z úspěchu našich dvou postdoktorandů –  Kláry Vokáčové z Oddělení molekulární biologie nádorů a Marka Ladislava z Oddělení neurochemie, kteří uspěli ve veřejné soutěži o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2024 – 2027.

Oba vědci tak uspěli v silné konkurenci 440 projektů, z nichž bylo vybráno a doporučeno k financování celkem 96 projektů, z toho 15 juniorských.

Jednotlivé návrhy hodnotila Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (otevře se v novém okně), která následně vybrané projekty doporučila k financování MZČR. Celková alokace finančních prostředků činí 1 173 685 000 Kč na celou dobu řešení projektů. Více informací se dočtete v oficiální tiskové zprávě (otevře se v novém okně).

Projekt “Prediktivní význam cirkulujících biomarkerů pro kompletní patologickou odpověď po totální neoadjuvantní radiochemoterapii karcinomu rekta”, jehož je Klára spoluřešitelkou, bude probíhat ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fakutlní nemocnicí Olomouc. Hlavní řešitelkou projektu je dr. Radmila Lemstrová. Druhým úspěšným projektem je Markův projekt zaměřený na „Výzkum terapeutického účinku enantiomerů ketaminu na poruchy pozornosti a kognitivní funkce v modelu GRIN onemocnění“. Více informací k oběma projektům naleznete níže.

Oběma našim juniorním vědcům tímto srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů ve výzkumu.

Popis projektů

Prediktivní význam cirkulujících biomarkerů pro kompletní patologickou odpověď po totální neoadjuvantní radiochemoterapii karcinomu rekta

Totální neoadjuvantní radiochemoterapie (TNT) s následnou totální mesorektální excizí je novým standardem léčby lokálně pokročilého karcinomu rekta. Několik prospektivních, randomizovaných studií již potvrdilo účinnost TNT. Pacienti podstupující TNT dosahují dvojnásobně vyšší četnosti patologických kompletních remisí (pCR) a snížení četnosti vzniku vzdálených metastáz. Vyšší četnost pCR přináší problematiku orgán záchovných postupů nazývaných „watch and wait“ (W&W) strategie. Orgán záchovné postupy výrazně zvyšují kvalitu života pacientů.  Nicméně hodnocení léčebné odpovědi na podkladě zobrazovacích metod naráží na řadu úskalí vzhledem ke tkáňovým změnám, které jsou způsobeny TNT. Stanovení prediktivních biomarkerů pro pCR po TNT je klíčové k precizní selekci vhodných pacientů pro W&W strategii a k individualizaci neoadjuvantní léčby vzhledem k její toxicitě. Tekutou biopsii lze definovat jako sběr a analýzu biomarkerů odvozených z nádoru, které jsou přítomny v krvi a jiných tělních tekutinách. Tekutá biopsie nabízí několik výhod včetně možnosti opakovaného sběru, monitorace choroby v čase, minimální invazivitu a nízkou cenu. Naším cílem je výzkum cirkulující nádorové DNA a nekódujících RNA a jejich prediktivní význam pro TNT a pCR.

Cílem projektu je:

  • Kvantifikace změn koncentrací ctDNA v plazmě a exprese specifických mutací (TP53, BRAF, KRAS) před léčbou, během léčby a po léčbě TNT, stanovení prediktivní hodnoty pro pCR.
  • Výzkum vlivu TNT na změnu exprese miR-122-5p a miR-142-5p, stanovení prediktivní hodnoty pro pCR.
  • Stanovení precizního modelu predikce pCR pro klinickou praxi na podkladě kombinace výsledků miRNA exprese, ctDNA plasmatické koncenrace a clearance specifických mutací a výsledků zobrazovacích metod jako je magnetická rezonance a endoskopie.

Výzkum terapeutického účinku enantiomerů ketaminu na poruchy pozornosti a kognitivní funkce v modelu GRIN onemocnění

Neurovývojové poruchy, zejména podskupina poruch souvisejících s GRIN (GRD), představují jedinečnou výzvu kvůli genetickým mutacím, které ovlivňují fungování určitých mozkových receptorů známých jako NMDAR. Tyto mutace vedou ke specifickému problému: způsobují, že NMDAR jsou příliš aktivní a chybí jim přirozený brzdný mechanismus, což má za následek řadu problémů od obtíží s učením až po problémy s řečí a svalovým tonusem. Tato nadměrná aktivita je způsobena zejména mutacemi v části receptoru známé jako smyčka M2, která je klíčová pro normální fungování receptoru.

Zatímco současná léčba GRD řeší především symptomy, náš projekt se snaží tuto mezeru zacelit průkopnickým přístupem. Jako potenciální lék zkoumáme použití ketaminu – léku známého svou účinností při léčbě deprese. Zaměřujeme se na specifickou mutaci v rámci smyčky M2, přičemž využíváme myší model vytvořený tak, aby replikoval tento jedinečný genetický stav. Toto cílené zkoumání nám umožňuje pochopit, jak by ketamin mohl obnovit správnou funkci těchto nadměrně aktivních receptorů.

Jádrem našeho úkolu je prozkoumat interakci mezi ketaminem a těmito specifickými receptory ovlivněnými mutací smyčky M2. Naším cílem je zjistit, zda tato interakce může zmírnit kognitivní a pozornostní deficity spojené s touto odlišnou podtřídou GRD. Prostřednictvím srovnávacích analýz účinků ketaminu na mutované i normální receptory jsme na cestě k prokázání schopnosti ketaminu jako přesné a účinné léčby.

Tato iniciativa je více než jen vědeckým počinem; je to krok k otevření nových dveří personalizované medicíně. Zaměřením léčby na specifické genetické profily jednotlivců chceme nabídnout nejen naději, ale i hmatatelné zlepšení kvality života lidí s  neurovývojovými poruchami. Tento výzkum slibuje nejen pokrok v chápání GRD, ale také nových, účinnějších způsobů jejich řešení.