Výzkumné infrastruktury

Jsme součástí výzkumné infrastruktury Czech-Bioimaging, EATRIS a NanoEnviCz.

Přeskočit navigaci

EATRIS

ÚEM AV ČR je součástí české platformy EATRIS – Evropské výzkumné infrastruktury pro translační medicínu (otevře se v novém okně), která integruje akademická výzkumná pracoviště a pracoviště veřejné aplikační sféry s cílem zajistit optimalizaci translačního procesu výzkumu a vývoje v procesu od základního výzkumu po klinický výzkum a klinickou praxi.

V oblasti translačního výzkumu disponuje ÚEM AV ČR příslušnou infrastrukturou a expertízou v následujících oblastech výzkumu:

  1. Regenerativní medicína – kmenové buňky a tkáňové inženýrství
  2. Neurovědy – neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie
  3. Genetická ekotoxikologie a výzkum maligních onemocnění

Mezi hlavní směry výzkumu patří studium morfologických a elektrofyziologických vlastností gliových buněk, uspořádání biologických membrán, výzkum mechanizmů zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců, embryogeneze savců, změny plasticity buněčného jádra a genetická regulace zárodečného vývoje, studium mechanizmů regulace funkce glutamátových receptorů v savčím centrálním nervovém systému (CNS), onemocnění CNS, poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění, výzkum toxických účinků jemných částic a nanočástic v životním prostředí na lidský organismus a molekulárních charakteristik nádorových onemocnění. Probíhá též vývoj a příprava tkáňových náhrad, především biodegradabilních a na bázi nanovláken se zaměřením na možnosti praktického využití výsledků.

ÚEM AV ČR je akreditován pro práci s geneticky modifikovanými organismy (v první a druhé rizikové kategorii), embryonálními kmenovými buňkami a pro použití pokusných zvířat (myši, potkani, morčata). Zvířecí modely jsou vyvinuty pro studium a léčbu např. míšního poranění, mozkové mrtvice a ischemie, Alzheimerovy choroby, ALS a stárnutí nebo hojení defektů kůže, kostí, chrupavky a rohovky. Chovná zařízení zahrnují konvenční nebo IVC systémy.

Pro podporu  aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti v biomedicíně bylo v letech 2007–2008 vybudováno Inovační biomedicínské centrum (IBC), které je od roku 2008 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (otevře se v novém okně) a sdružení CzechBio. V současné době jsou čisté prostory (třída A / B) a laboratoře budovy IBC využívány společností Bioinova, s.r.o., která se specializuje na vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie na bázi mezenchymálních stromálních buněk. Bioinova je certifikovaným výrobcem aseptických produktů a připravuje somatobuněčné přípravky pro klinické využití podle standardů správné výrobní praxe (GMP). UEM se dále věnuje vývoji a preklinickému testování nových terapeutických metod využívajících přípravky moderní terapie ATMP (kmenové buňky, biomateriály) pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

ÚEM AV ČR disponuje expertízami a technologiemi, které umožňují realizovat výzkumné projekty základního a aplikovaného výzkumu v oblasti vývoje léčivých přípravků pro moderní terapii (ATMP).

Ústav je součástí konsorcia projektu BIOCEV – Biomedicínského a biotechnologického centra AV ČR a Univerzity Karlovy (otevře se v novém okně), které vzniklo jako jedno z nových center excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dále je UEM partnerem infrastruktury NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost).

UEM spolupracuje s předními českými institucemi, zejména s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni, s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v rámci mezioborové spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR. Výzkumní pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální a postgraduální výuce studentů a ústav zajišťuje i doktorské studijní programy. Tyto vazby byly posíleny zřízením tří společných pracovišť – s Neurologickou klinikou 2. LF UK, Ústavem hematologie a krevní transfuze a Fyzikálním ústavem AV ČR.

Přístroje zajišťované a poskytované ÚEM AV ČR k využití externími subjekty

  • Kompletně vybavené laboratoře pro genomické a proteomické analýzy: MiSeq Illumina Sequencer, Microarray Analyzer iScan Illumina, Apogee A-50 Micro Cytometer, QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System, StepOne Plus Real-Time PCR System, Bugbox Plus, Zetasizer Nano ZS, Agilent Fragment Analyzer, Roche LightCycler® 480 Real-Time PCR System
  • Laboratoře pro kultivaci buněk (BSL2)
  • Histologické laboratoře
  • Elektrofyziologické laboratoře (Patch clamp)
  • Laboratoře s vybavením pro zobrazování vápníku a pro neurochirurgii (Neurostar Stereotaxic Robot)
  • Široká škála behaviorálních testů s odpovídající analýzou (MotoRater, Morris Water Maze, von Frey)
  • Zobrazovací technologie pro živé i fixované vzorky: Zeiss LSM 5 Duo Confocal Microscope, Olympus FV1200 MPE, Two-photon Microscope (Ultima IV), Electron Microscope (Philips Electron Optics), Leica DMI 6000B Fluorescence Microscope with TissueGnostics Image Analysis, Lightsheet Microscope (LaVision), Olympus SpinSR10 Spinning Disk Confocal Super Resolution Microscope

Kontakt

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Ing. Jan Prokšík

NanoEnviCz

NanoEnviCz (otevře se v novém okně) je výzkumná infrastruktura, která propojila kapacity několika vědeckých organizací ČR v oblasti výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií a poskytuje otevřený přístup k využívání svého experimentálního zázemí a k odbornému kvalifikovanému servisu.

Kontakt