Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Projekt: Léčivý přípravek na bázi humánních alogenních kmenových buněk izolovaných z pupečníku a biomateriál získaný zpracováním mezibuněčné hmoty pupečníku pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Od 1. června 2021 jako partner žadatele Bioinova a.s., realizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. dvouletý projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025145. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v programu Aplikace – výzva VIII.

Cílem projektu je návrh, optimalizace a zavedení výroby léčivého přípravku moderní terapie (LPMT) na bázi allogenních  kmenových buněk  získaných izolací z Whartonova rosolu lidského pupečníku spolu s návrhem výroby biomateriálu na bázi mezibuněčné hmoty lidského pupečníku. Oba tyto přípravky jsou určené do oblasti regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství pro léčbu poškození či defektů různých typů tkání nebo systémových onemocnění v humánní medicíně.

 

Projekt: Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Od 1. ledna 2018 jako partner žadatele PrimeCell Advanced Therapy, a.s., realizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. projekt „Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně“. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace (IV. Výzva). Registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524.

Předmětem projektu je vývoj nových produktů určených pro výrobu kostních výplní, získaných zpracováním lidské kostní tkáně. Hlavními výstupy projektu budou ověřené technologie DBM (organická složka kostní tkáně) a Bioapatit (anorganická složka kostní tkáně).

eu-mpo

 

Název Název anglicky Akronym Poskytovatel / Funding Agency Registrační číslo / Registration Number
Doba řešení / Implementaion Period
Hlavní řešitel / Principal Investigator
Odkaz / Reference
Transportní ultrajemné částice a mozkové efekty Transport derived Ultrafines and the Brain Effects TUBE H2020 RIA - MOBILITY FOR GROWTH 814978 1.5.2019-30.4. 2023 Ing. Jan Topinka, DSc. Mezinárodní konsorcium vedené koordinátorem ITA-SUOMEN YLIOPISTO - University of Eastern Finland

Převratné materiály, technologie a přístupy k odhalení role astrocytů ve funkci a dysfunkci mozku: směrem k gliovým rozhraním

Disruptive materials, technologieas and approaches to unravel the role of astrocytes in brain function and dysfunction : towards the glial interfaces

ASTROTECH H2020 - MSCA ITN

EU-956325

2020-2022 Ing. M. Anděrová, CSc. Mezinárodní konsorcium vedené koordinátorem Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy

Od znečištění ovzduší po znečištění mozku - nové biomarkery pro odhalení souvislostí znečištění ovzduší a Alzheimerovy choroby

From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer´s disease

ADAIR MŠMT - JPND

8F20008

2020-2022 Ing. Jan Topinka, DSc. Mezinárodní konsorcium vedené koordinátorem ITA-SUOMEN YLIOPISTO - University of Eastern Finland

Mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

International mobility of employees of the Institute of Experimental Medicine CAS

INMOB MŠMT - OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000

2020–2023 Ing. M. Anděrová, CSc.

CZ

EN

Rozvoj kapacit Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Development of capacities of the Institute of Experimental Medicine CAS HR AWARD MŠMT – OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014590 2020–2023

Ing. Jan Prokšík

Mgr. J. Rupp

CZ

EN

Komercializace výstupů VaV
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Commercialization of Research Outputs of the Institute of Experimental Medicine AS CR GAMA TAČR TG01010135 2014–2019 Ing. Jan Prokšík Více zde
Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu Czech National Node of European Infrastructure in Translational Medicine EATRIS-CZ (I, II)
MŠMT

LM2015064

LM2018133

2016–2019

2020-2022

PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. , RNDr. Pavel Rössner, PhD. 

 Velká výzkumná infrastruktura, ÚEM je její součástí. Koordinátorem je UPOL

Více zde

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec BIOCEV OP VaVpI Prioritní osa 1– Evropská centra excelence CZ.1.05/ 1.1.00/02.0109 2016–2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu Více zde
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu (BIOCEV-FAR) BIOCEV: from Fundamental to Applied Research BIOCEV-FAR MŠMT - NPU II LQ1604 2016–2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu Více zde
Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad Research Centre of Cell therapy and Tissue Repair VCBTTN MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/24006 2011–2013 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. ukončeno
Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Research Centre for Genomics and Proteomics VCGP MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/21528 2014 RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. Více zde
Pokročilé zobrazování živých tkání Advanced Bioimaging of Living Tissues  PZŽT MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/21527 2014 doc. RNDr. Jan Malinský, Ph.D. Více zde
Systém k měření genotoxicity nanočástic The System for Measuring Genotoxicity of Nanoparticles GENOTOX MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/24507 2015 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Buněčná terapie a tkáňové náhrady Cell Therapy and Tissue Repair BTTN MŠMT – NPU I LO1310 2014–2019 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. ukončeno
Nízkoteplotní plazma v medicíně Low temperature plasma in medicine LOWTEMP PLASMA
TAČR TA04010449 2014–2017 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o. ukončeno
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu Low temperature plasma for human medicine LOWTEMP PLASMA
MPO TRIO FV10081 2016–2020 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o. ukončeno
Inovativní metody monitorování toxicity dieselových emisí v reálném městském provozu Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic MEDETOX European Community, LIFE+, LIFE10 ENV/CZ/651 2011–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
 Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities CITI-SENSE FP7 EU project FP7/ENV-2012-308524-2 2012–2016 MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. Více zde
 A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials NANoREG FP7 EU project NMP-LA-2013-310584 2012–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně chemických vlastností Toxic effects of nanomaterials as a function of their structure and physicochemical properties NANOSTOX MŠMT COST.CZ LD 14002 2013–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. ukončeno
 Modelování toxicity nanomateriálů Modelling of toxicity of nanomaterials MODENA  FP7 EU COST
TD1204 2013–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic Genomics and proteomics in the study of mechanisms of the biological effects of manufactured nanoparticles NANOGEN MŠMT – NPUI
LO1508 2015–2020 RNDr. Pavel Rössner, Jr. PhD.  ukončeno
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Nanomaterials and Nanotechnologies for Environment Protection and Sustainable Future NanoEnviCz (I, II)
MŠMT

LM2015073

LM2018124

2016–2019

2020-2022

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

 Velká výzkumná infrastruktura, ÚEM je její součástí

Více zde

Dobudování a upgrade výzkumné infrastruktury “Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost” Completion and upgrade of the research infrastructure "Nanomaterials and nanotechnologies for environmental protection and a sustainable future"  ProNanoEnviCz 
MŠMT - OP VVV

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

 

 

2016–2019

 

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  Velká výzkumná infrastruktura, ÚEM je její součástí
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Modernization and upgrade of larfe research infrastructure "Nanomaterials and nanotechnologies for protection of the environment and sustainable future ProNanoEnviCz II
MŠMT - OP VVV

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586

2020-2022

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  Velká výzkumná infrastruktura, ÚEM je její součástí
Centrum vývoje originálních léčiv Centre of Development of Original Drugs CVOL TAČR TE01020028 2012–2019 Dr. Z. Havlas, ÚOCHB AV ČR
spoluřešitel: Dr. Z. Zídek, ÚEM AV ČR
ukončeno
Centrum rekonstrukčních neurověd Center of Reconstructive Neuroscience NEURORECON MŠMT - OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419 2017–2023 prof. MUDr. James Fawcett, PhD, doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Více zde
Healthy Aging in Industrial Environment Healthy Aging in Industrial Environment HAIE MŠMT - OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 2018–2023 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. ÚEM je v projektu partnerem Ostravské univerzity
Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně Development of products obtained by processing human bone tissue for selected applications in tissue engineering and regenerative medicine BONE MPO - OP PIK (program Aplikace) CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524 2018–2021 Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., spoluřešitel (ÚEM je dalším příjemcem) Příjemcem projektu je PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
Léčivý přípravek na bázi humánních alogenních kmenových buněk izolovaných z pupečníku a biomateriál získaný zpracováním mezibuněčné hmoty pupečníku pro aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně Advanced therapy medicinal product based on umbilical cord-derived allogenic mesenchymal stem cells and biomaterial derived from umbilical cord extracellular matrix for applications in regenerative medicine and tissue engineering UMBILICA MPO - OP PIK (program Aplikace) CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025145 1. 6. 2021 - 31. 5. 2023 Ing. Lucie Wolfová, Ph.D. spoluřešitel (ÚEM je dalším příjemcem) Příjemcem projektu je Bioinova, a.s.
Selekce diagnostických ukazatelů dlouhodobého účinku multifunkčních peptidů působících na receptory pro opioidy typů µ, δ a κ – hledání nových cest, jak léčit chronickou bolest Selection of diagnostic markers of the long-term effect of multifunctional peptides targeting µ, δ and κ-opioid receptors – search for new possibilities for treatment of chronic pain PAIN MŠMT - INTER-EXCELENCE LTAUSA18110 2019–2022 Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc (spoluřešitel)
Příjemcem je Fyziologický. ústav AV ČR, v.v.i.
Studium signálních drah spojených se sekundární reakcí, tvorbou reaktivních kyslíkových radikálů a zánětu při poranění míchy a následné regeneraci Study of signaling pathways associated with secondary reaction, formation of reactive oxygen radicals and inflammation in spinal cord injury and subsequent regeneration SIGNPATH MŠMT - INTER-EXCELLENCE 
InterAction
LTAUSA17120 2017-2020 Doc. RNDr Pavla Jendelová, PhD ukončeno
Zpracování komplexních akustických signálů včetně vokalizací v inhibičních okruzích centrálního sluchového systému u myších modelů autismu a různých typů senzorineurální ztráty sluchu Processing of complex acoustical signals including vocalizations in inhibitory circuits of the central auditory system in mice models of autism and different types of sensorineural hearing loss ACOUSTICS
MŠMTINTER-EXCELLENCE 
InterAction
LTAIN19 2020-2022 Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Kryty ran s antioxidační a antibakteriální funkcí pro hojení chronických ran Wound dressing with antioxidant and anti-bacterial function for chronic wounds healing KRYRAN TRIO MPO FV30086 2018-2021 prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
Hlavním příjemcem je Grade Medical, s.r.o.
Optimalizace nových metod přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření pro použití především ve zdravotnictví New methods of preparing highly sophisticated wound dressings optimisation and validation for use primarily in healthcare OPTIM TRIO MPO FV40187 2019-2022 Mgr. Ing. Hana Havlová
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
Acti-TOX: Aktivní 3D kultivační systémy pro pokročilé toxikologické testování a redukci animálních experimentů Acti-TOX: Active 3D culture systems for advanced toxicological testing and reduction of animal testing Acti-TOX TRIO MPO FV40437 2019-2022
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
Hlavním příjemcem je InoCure, s.r.o.
ActiTOX - Aktivní organotypové modely pro nanočásticový toxikologický screening ActiTOX - Active organotypic models for nanoparticle toxicological screening ActiTOX H2020 European Commission H2020-MSCA-RISE-2018/  823981 2019 - 2023 Dr. Yvonne Kohl /
Mgr. Eva Filová, Ph.D.
RISE
iP-OSTEO - Indukované pluripotentní kmenové buňky osázené aktivní osteochondálními nanovlákennými scaffoldy/  iP-OSTEO - Induced pluripotent stem cell seeded active osteochondral nanofibrous scaffolds/  iP-OSTEO H2020 European Commission H2020-MSCA-RISE-2018/ 8240072 2019-2023 Mgr. Eva Filová, Ph.D. RISE
Systémy řízeného dodávání léčiv pro léčbu osteoporotických defektů Drug delivery systems for treatment of osteoporotic fractures OSTEOPOROZA TAČR TREND
FW01010662 2020-2024
Mgr. Věra Sovková, Ph.D.
Hlavním příjemcem je InoCure, s.r.o.
Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákenných struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace Research and development of composite nanostructures for environmental, industrial and biomedical applications – Functionalized nanostructures for biomedical applications
NANOSTRUCTURES MPO OPPIK - SPOLUPRÁCE-KLASTRY-VÝZVA IV-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_103/0011829 2018–2020 Ing. Lucie Wolfová, Ph.D. Study of therapeutic efficiency of human mesenchymal stem cells isolated from various tissue to treatment of articular cartilage defects

Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc

Targeted and Improved Alzheimer's Disease Drug Development

TARIMAD TA ČR/Kappa TO0100078 2021-2024 Mgr. Martin Horák, Ph.D.

Hlavním příjemcem je FN Hradec Králové, dalšími partnery jsou Bioinova, a.s. a University of Oslo

 

Více zde / More info

V4RM - Rozvoj spolupráce zemí V4 a Ukrajiny ve výzkumu, vzdělávání a aplikacích v oblasti regenerativní medicíny  V4RM - Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine
VISEGRAD Visegrad grants - V4RM Visegrad fund 22020272 2020-2022 Yuriy Petrenko, Ph.D.

 

Více zde: CZ / EN

 

 

 

Rekonstrukce míšní senzorní dráhy

 

Reconstruction of the SC sensory pathway

SC-SENSOR IRP - International Foundation for Research in Paraplegia
          
P172 2022-2023 Prof. James Fawcett, MD

ukončeno

 

Hyperactive PI3 Kinase and activated integrin for corticospinal regeneration

IRP - International Foundation for Research in Paraplegia
           
P186  2022-2024 Mgr. Kristýna Kárová Ph.D.

 

Národní ústav pro neurologický výzkum

 

NPO-NEURO-D MŠMT - EXCELES LX22NPO5107 2022-2025 Mgr. Jana Turečková Ph.D. https://www.fnusa.cz/pro-odborniky/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/#toggle-id-7
Národní ústav pro výzkum rakoviny 

National institute for cancer research

NÚVR MŠMT - EXCELES LX22NPO5102 2022-2025 MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. https://www.lf1.cuni.cz/narodni-ustav-pro-vyzkum-rakoviny

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230