Politika ochrany soukromí

Rádi bychom Vás informovali, v jakém rozsahu nakládáme s Vašimi osobními údaji, pro jaké účely je využíváme, jak s nimi nakládáme a jaké máte práva v souvislosti s osobními údaji.

Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, Česká republika, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „ÚEM AV ČR“) zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.

Je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, za účelem splnění informační povinnosti UEM, jakožto správce, ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, Česká republika, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

 1. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem – nejčastěji objednávkami a dodávkami služeb v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, jakožto zaměstnavatele v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR; Politika ochrany soukromí ve vztahu k zaměstnancům je předmětem odděleného dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců
 3. zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

Příjemci

Příjemcem osobních údajů je ÚEM AV ČR.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují ÚEM AV ČR služby v pozici zpracovatele osobních údajů (IT subjekty, advokáti, Středisko společných činností AV ČR v.v.i. (otevře se v novém okně), CIVOP s.r.o.)

Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

Kategorie

Údaje ve vztahu k zaměstnancům

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, bydliště, druh pracovního poměru, pracovní pozice, pracovní kontaktní údaje, osobní číslo zaměstnance, údaje o trvání a ukončení pracovní smlouvy, údaje o povolení k pobytu a zaměstnání (cizinci mimo EHP), údaje o bezúhonnosti zaměstnanců, údaje z docházkového systému, údaje o pracovní době, dosažené vzdělání, akademické tituly, předchozí praxe, odborná kvalifikace, znalost cizích jazyků, řidičské oprávnění, pracovní výkon, kvalita výstupů, pracovní kázeň, disciplinární opatření, mzda, prémie a jiné bonusy, cestovní náhrady, bankovní účet a zdravotní pojišťovna, odvody na sociální pojištění, daně, srážky ze mzdy, jméno, příjmení a rodné číslo manžela/manželky, jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, zdravotní způsobilost k práci, zdravotní znevýhodnění nebo postižení, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazy, pracovní neschopnost.

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje o osobách účastnících se vědeckých/výzkumných projektů

rozsah osobních údajů je dán charakterem projektu a vždy odsouhlasen subjektem údajů

Poskytování třetím stranám

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizace. Pokud by tak bylo nezbytně nutné, stane se tak pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Doba pro uchovávání

Osobní údaje bude ÚEM AV ČR zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv a oprávněných zájmů ÚEM AV ČR.

Související práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům.
  Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů.
  V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut ).
  Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
  Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
  V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Automatizované rozhodování a profilování

Osobní údaje fyzických osob nejsou v ÚEM AV ČR předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Zpracování osobních údajů pomocí internetových stránek

Na našich internetových stránkách www.iem.cas.cz používáme soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Tento soubor umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie zjednodušují procházení příslušné internetové stránky.

Naše internetové stránky používají pouze anonymní statistické cookies, konkrétně Google Analytics, za účelem sledování návštěvnosti internetových stránek. Prostřednictvím těchto souborů cookies jsou sbírány anonymní informace.

Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete je omezit či zcela zakázat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

Zdroje

Osobní údaje získává ÚEM AV ČR v drtivé většině případů přímo od Vás. Pokud bychom dostali Vaše osobní údaje ze strany třetích osob, informujeme Vás tímto dokumentem o naší politice ochrany soukromí.

Související dotazy

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů iem@iem.cas.cz.

Ke stažení