Přístup do servisní laboratoře mikroskopie

Přístup k přístrojovému vybavení poskytujeme v režimu Open Access a v souladu s následujícími pravidly: 

Požadavky na uživatele 

 • Každý uživatel je povinen dodržovat pokyny personálu laboratoře.  
 • Každý uživatel musí povinně absolvovat školení.  
 • Neproškolené osoby smí přístroje používat pouze pod dohledem technika.  

Povinné školení 

 • Každý uživatel je povinen před používáním mikroskopu podstoupit základní školení na daný přístroj. 
 • Toto školení se obvykle sestává ze dvou dvouhodinových částí. V první části se uživatel seznámí se základní teorií a s fungováním konkrétního mikroskopu. Zároveň s pomocí školitele vytvoří cvičný snímek. V druhé části uživatel ovládá mikroskop sám a pořizuje snímky pod dohledem školitele. 
 • Celé školení přizpůsobujeme schopnostem a individuálním potřebám konkrétního uživatele. V případě zkušených uživatelů je možné školení zkrátit, u nejistých začátečníků není problém přidat další hodiny. 
 • Je vhodné si alespoň na druhou část školení přinést vlastní vzorek, není to však povinnost. 
 • Uživatelé, kteří již absolvovali základní školení, ale dlouhou mikroskop nepoužívali, jsou povinni absolvovat obnovovací školení. Toto školení probíhá většinou jako asistence školitele při vlastním experimentu. 

Rezervace přístrojů 

 • Uživatel musí před použitím přístroje provést jeho řádnou rezervaci, a to pouze pomocí vlastních přihlašovacích údajů.  
 • Každý uživatel může zarezervovat maximálně 20 hodin za dva týdny na jednom přístroji. Rezervace více hodin je možná po individuální domluvě. 
 • Úvodní školení je organizováno individuálně – v případě zájmu prosím kontaktujte někoho z personálu laboratoře. Po úspěšném ukončení školení budou uživateli vytvořeny přístupové údaje do rezervačního systému.  
 • Pokud se uživatel nemůže dostavit k přístroji v rezervovaném čase, je povinen rezervaci zrušit, aby mohl přístroj využít jiný uživatel. 
 • Zrušení rezervace je možné nejpozději v den, na který je rezervace vytvořena.  

Přístup k přístrojům 

 • Pro zaškolené uživatele jsou příslušné přístroje přístupné 24/7.  
 • Technická podpora je k dispozici v běžné pracovní době.  
 • Přístup do budovy je umožněn prostřednictvím přístupové karty. Externím uživatelům bude na požádání poskytnuta karta pro hosty.   
 • Veškeré vybavení je umístěno v uzamykatelných místnostech. Externím uživatelům jsou klíče k dispozici na vyžádání u personálu laboratoře. Uživatelé jsou zodpovědní za uzamčení místnosti po ukončení práce.   

Bezpečnost a údržba zařízení 

 • Není-li dopředu dohodnuto s technikem, uživatel nesmí na mikroskopy montovat ani demontovat žádná optická, elektronická ani jiná zařízení (objektivy, filtry, kamery atd.). 
 • Uživatel je povinen informovat technika o každé závadě nebo nehodě, ke které došlo během experimentu. 
 • Uživatel je povinen udržovat používané přístroje i jejich okolí v čistotě. V případě použití objektivů s olejovou imerzí je uživatel povinen šetrně očistit objektivy pomocí ubrousků určených na čištění optiky a ethanolu.   
 • V místnosti s mikroskopy není dovoleno jíst a pít.

Správa dat 

 • Laboratoř nenese odpovědnost za uživatelská data uložená na počítačích umístěných u mikroskopů nebo pracovních stanicích pro analýzu obrazu.   
 • Pro přenos dat mají všichni uživatelé přístup ke sdílenému síťovému disku „Transfer“. Toto úložiště je namapováno na všechny místní počítače, pracovní stanice a počítače uživatelů v rámci sítě ÚEM.   
 • Uživatelům se důrazně doporučuje nahrávat data na disk „Transfer“ ihned po jejich pořízení a následně je ukládat do vlastního úložiště. Pro dlouhodobé ukládání dat má každý interní uživatel přístup k zabezpečenému úložišti v rámci ÚEM.  
 • Externí uživatelé mohou k přenosu dat na přenosná fyzická úložiště využít některou z pracovních stanic pro analýzu dat. Kromě toho lze data na požádání dočasně nahrát do cloudového úložiště.  
 • Data z „Transfer“ disku jsou pravidelně promazávána, přičemž uživatelé jsou vždy předem upozorněni, aby si všechna důležitá data uložili. Ve zvláštních případech mohou uživatelé požádat o prodloužení. 
 • Všem uživatelům doporučujeme publikovat vědecká data v souladu s FAIR principy (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). 

Poplatky a vyúčtování 

 • Hodinová sazba za používáni jednotlivých zařízení je definována v ceníku.  
 • Pro rezervace mimo hlavní pracovní dobu a o víkendech a svátcích platí sleva 25 %. Úvodní školení není zpoplatněno.  
 • Slevy nejsou kumulativní.  
 • Vyúčtování probíhá každé 3 měsíce.  

Dodržování předpisů 

 • Každý uživatel musí dodržovat institucionální, místní a státní předpisy upravující výzkum a bezpečnost. 
 • Veškerý výzkum prováděný v zařízení musí být v souladu s etickými normami. 
 • V případě porušení pravidel může být přístup k mikroskopům odepřen.