Mezinárodní mobilita

Přeskočit navigaci
Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání a logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace projektů mezinárodní mobility je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace

Název projektu: Mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000
Způsobilé výdaje projektu: 7 466 764 Kč
Období realizace projektu: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023


Popis projektu

Předmětem projektu je mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. V projektu je naplánováno pět příjezdových mobilit post-doků ze zahraničí, šest výjezdových mobilit výzkumných pracovníků juniorů a dvě výjezdové stáže administrativních pracovníků ÚEM AV ČR, v. v. i.

Hlavní cíl

Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodních mobilit navázat či posílit spolupráci se zahraničními institucemi, která povede k novým mezinárodním projektům a vzájemné výměně zkušeností a dovedností výzkumných pracovníků.

V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:

KA1 Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

 • KA1_1 Epigenetika a kolorektální karcinogeneze
 • KA1_2 Úloha kanonické Wnt signální dráhy v proliferaci a diferenciaci polydendrocytů po ischemickém poranění nervové tkáně
 • KA1_3 Narušení interneuronů a glie jako společný patofyziologický mechanismus u heuristických animálních modelů schizofrenie různého původu
 • KA1_4 Gliové buňky – klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózy
 • KA1_5 In vitro testování nanomateriálů

KA2 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

 • KA2_1 Molekulární markery v konceptu neinvazivní biopsie
 • KA2_2 Organoidy ve studiu mechanismů kolorektální karcinogeneze
 • KA2_3 Mikroprostředí u nádorů CRC
 • KA2_4 Použití materiálů a elektrických a fotonických zařízení ke studiu vlastností astrocytů
 • KA2_5 IPS buňky
 • KA2_6 Nanomateriály a polymery jako nosiče léčiv

KA3 Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

 • KA3_1 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků
 • KA3_2 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků II.

Kontakt

Hlavní řešitelé

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Zobrazit více

Vedoucí oddělení
Mgr. Eva Filová, Ph.D.

Zobrazit více