Mezinárodní mobilita

Přeskočit navigaci
Logo Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání a logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Realizace projektů mezinárodní mobility je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace

Název projektu: Mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000
Způsobilé výdaje projektu: 7 466 764 Kč
Období realizace projektu: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023


Popis projektu

Předmětem projektu je mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. V projektu je naplánováno pět příjezdových mobilit post-doků ze zahraničí, šest výjezdových mobilit výzkumných pracovníků juniorů a dvě výjezdové stáže administrativních pracovníků ÚEM AV ČR, v. v. i.

Hlavní cíl

Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodních mobilit navázat či posílit spolupráci se zahraničními institucemi, která povede k novým mezinárodním projektům a vzájemné výměně zkušeností a dovedností výzkumných pracovníků.

V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:

KA1 Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

 • KA1_1 Epigenetika a kolorektální karcinogeneze
 • KA1_2 Úloha kanonické Wnt signální dráhy v proliferaci a diferenciaci polydendrocytů po ischemickém poranění nervové tkáně
 • KA1_3 Narušení interneuronů a glie jako společný patofyziologický mechanismus u heuristických animálních modelů schizofrenie různého původu
 • KA1_4 Gliové buňky – klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózy
 • KA1_5 In vitro testování nanomateriálů

KA2 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

 • KA2_1 Molekulární markery v konceptu neinvazivní biopsie
 • KA2_2 Organoidy ve studiu mechanismů kolorektální karcinogeneze
 • KA2_3 Mikroprostředí u nádorů CRC
 • KA2_4 Použití materiálů a elektrických a fotonických zařízení ke studiu vlastností astrocytů
 • KA2_5 IPS buňky
 • KA2_6 Nanomateriály a polymery jako nosiče léčiv

KA3 Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

 • KA3_1 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků
 • KA3_2 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků II.

Kontakt

Hlavní řešitelé

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Zobrazit více

Vedoucí oddělení
MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc.

Zobrazit více

Vedoucí oddělení
Mgr. Eva Filová, Ph.D.

Zobrazit více