Nová spoluautorská publikace neurovědců z ÚEM AV ČR poskytuje komplexní pohled na plasticitu a neurogenezi NG2 glií

PublikaceVýzkum Datum vydání 30. 10. 2023 Délka čtení Čtení na 3 minuty

Vědcům z Oddělení buněčné neurofyziologie vyšla v odborném časopise Glia nová společná prvoautorská publikace. Hlavním autorem za ÚEM AV ČR je Tomáš Knotek, na studii se dále podíleli Ján Kriška, Zuzana Heřmanová, Denisa Kirdajová, Jana Turečková, Sara Camacho Garcia a Miroslava Anděrová.

Studie „Astrocyte‐like subpopulation of NG2 glia in the adult mouse cortex exhibits characteristics of neural progenitor cells“ (otevře se v novém okně) se podrobně věnuje výzkumu tzv. NG2 glií, které hrají zásadní roli ve zdravém mozku. Jejich schopnost diferenciace po ischemickém poranění je však nedostatečně prozkoumána. Cílem této studie bylo prozkoumat vlastnosti a funkce NG2 glií v ischemickém mozku.

Pomocí transgenních myší vědci selektivně označili buňky exprimující NG2 a buňky z nich odvozené jak ve zdravém mozku, tak po fokální cerebrální ischemii (FCI). Pomocí sekvenování RNA na úrovni jednotlivých buněk klasifikovali značené gliové buňky do pěti odlišných subpopulací na základě jejich genové exprese. Kromě toho prozkoumali membránové vlastnosti těchto buněk pomocí metody terčíkového zámku. Z uvedených subpopulací byly tři identifikovány jako prekurzorové buňky, zatímco čtvrtá subpopulace vykazovala vlastnosti buněk, které se pravděpodobně diferencují v oligodendrocyty. Pátá subpopulace NG2 glií exprimovala markery astrocytů a vykazovala podobnosti s nervovými progenitorovými buňkami. Tato poslední subpopulace byla přítomna ve zdravé i postischemické tkáni; její genová exprese se však po ischemii změnila a současně se zvýšil počet genů souvisejících s neurogenezí. Imunohistochemická analýza potvrdila expresi neurogenních genů a ukázala zvýšenou přítomnost NG2 buněk pozitivních na PCP4 protein na periferii ischemické léze 12 dnů po FCI, stejně jako NeuN-pozitivních NG2 buněk 28 a 60 dnů po poranění.

Tyto výsledky naznačují potenciální vznik buněk podobných neuronům, odvozených od NG2 glií v ischemické tkáni. Nová studie tak poskytuje komplexní pohled na plasticitu NG2 glií a jejich schopnost neurogeneze po cévní mozkové příhodě.