Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2024

Česko–slovenská vědecká konference

Přeskočit navigaci

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru bych Vás rád pozval na další ročník konference „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“, kterou pořádá Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím při Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. Na rozdíl od minulých setkání, kdy jsme se většinou scházeli v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, bychom Vás tentokrát rádi přivítali v prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Jako každoročně budete mít v průběhu jednání příležitost vyslechnout příspěvky nejen z oboru genetické toxikologie, ale i z příbuzných problematik. Významná část konference bude věnována molekulárním mechanismům vzniku a progrese solidních nádorů a karcinogenezi obecně, a to včetně přednášek zaměřených na nádorovou imunologii. Dále se budete moci seznámit s výsledky studií zaměřených na farmakologické cíle v modelových buněčných liniích, s příspěvky z oboru nanotoxikologie (in vitro a lidských studií) a vlivu polutantů v životním prostředí na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Připravili jsme též sekci, která propojuje poznatky z genetické toxikologie s molekulárními změnami v kmenových buňkách a s mechanismy adaptace k toxickým látkám v prostředí. Naše setkání se bude věnovat i vlivu životního prostředí na fertilitu, oxidační poškození makromolekul a onkologickým onemocněním v souvislosti s vybranými profesemi.

Kromě přednášek budou příspěvky prezentovány též v podobě posterů. Součástí posterové sekce bude výběr nejlepšího příspěvku mladých vědkyň/vědců spojený s oceněním ve výši 200 USD sponzorovaným časopisem AJP-Cell Physiology (otevře se v novém okně). Tento časopis publikuje příspěvky využívající inovativní přístupy ke studiu buněčné a molekulární fyziologie, včetně výzkumu struktury a funkce buněčných membrán, organel a transportních systémů, přenosu signálu, mezibuněčné komunikace, nebo fyziologie patofyziologických stavů.

Věříme, že Vás program konference zaujme a že si odnesete hodně nových poznatků a inspirace do Vaší další práce.

Těšíme se na setkání.

Za organizační výbor konference

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Základní informace

Informace

Termín konání: 3.–6. června 2024
Místo konání: Praha, Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.
Tyrkysová posluchárnaOdborní garanti

 • RNDr. Pavel Rössner, PhD.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, místopředseda Společnosti
 • RNDr. Alena Gábelová, CSc.
  Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v.v.i., Bratislava, předsedkyně Společnosti
 • Ing. Jan Topinka, CSc. DSc.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc.
  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
 • MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Organizační zajištění konference

Tematické okruhy

Sekce I.

Role of mitochondria, (micro)environment, and epigenetics in solid cancers: searching for novel biomarkers

Garant sekce: Soňa Vodenková

Sekce II.

Prospects of tumor immunology in and clinical aspects of solid cancers

Garant sekce: Soňa Vodenková

Sekce III.

Karcinogeneze: nové mechanismy a farmakologické cíle v modelových buněčných systémech

Garanti sekce: Miroslav Machala, Helena Líbalová

Sekce IV.

Nanobiologie/nanomateriály/nanomedicína a přírodní látk

Garanti sekce: Alena Gábelová, Pavel Rössner Jr.

Sekce V.

Od genetické toxikologie ke kmenovým buňkám

Garanti sekce: Andrea Rössnerová, Pavel Rössner Jr.

Sekce VI.

Polutanty v životním prostředí a neurodegenerativní onemocnění

Garanti sekce: Jan Topinka, Táňa Závodná

Sekce VII.

Další aktuální témata genetické toxikologie, cytogenetiky atd.

Garanti sekce: Hana Lehocká, Jiří Rubeš

Předběžný program konference

Pondělí 3. 6. 2024

13.30 – Zahájení konference, úvodní slovo organizátorů

14.00–17.00 – Odborná sekce I. – profilové přednášky a přihlášená odborná sdělení

Sekce I.: Role of mitochondria, (micro)environment, and epigenetics in solid cancers: searching for novel biomarkers
Garant sekce: Soňa Vodenková

 • J. Neužil: Mitochondria on the move: From horizontal mitochondrial transfer to organ regeneration

PŘESTÁVKA (15:00-15:30)

 • R. Zobalová: Acquisition of respiration-competent mitochondria is necessary for glioblastoma formation
 • K. Tomášová: Changes in mitochondrial DNA in colorectal cancer patients
 • A. Šišková: Biomarkers indicating the transition from colon epithelium to adenoma
 • V. Vymetálková: Circulating microRNA in colorectal cancer diagnosis and therapy response prediction

17.00–18.00 – Posterová sekce: A. Bábelová: Úvodní slovo (cena za nejlepší poster)

Úterý 4. 6. 2024

8.30–12.30 – Odborné sekce II. a III. – profilové přednášky a přihlášená odborná sdělení

Sekce II.: Prospects of tumor immunology in and clinical aspects of solid cancers
Garant sekce: Soňa Vodenková

 • T. Büchler: Microbiome and immunotherapy for cancer
 • E. Ali: Is the shift in the status of the adaptive immunity from normal mucosa to cancer tissue in colorectal cancer, a sign for cancer progress?
 • L. Vannucci: Inflammation, collagen and tumor microenvironment evolution

PŘESTÁVKA (10:00-10:30)

Sekce III.: Karcinogeneze: nové mechanismy a farmakologické cíle v modelových buněčných systémech
Garant sekce: Miroslav Machala, Helena Líbalová

 • M. Machala a kol.: Komplexní změny v lipidovém metabolismu v adenokarcinoma kolonu
 • S. Strapáčová a kol.: Transkripční a fenotypové změny během indukce EMT benzo[a]pyrenem v lidských bronchiálních epiteliálních buňkách a alveolárních adenokarcinoma buňkách
 • A. Bábelová: Inhibition of periostin – is it a way to slow down renal fibrogenesis?
 • R. Macová: Identifying the Role of Periostin in Chronic Kidney Disease: in vivo Model

PŘESTÁVKA NA OBĚD (12:30–13:30)

13.30–16.30 – Odborná sekce IV. – profilové přednášky a přihlášená odborná sdělení

Sekce IV.: Nanobiologie/nanomateriály/nanomedicína a přírodní látky
Garanti sekce: Alena Gábelová, Pavel Rössner Jr.

 • S. Marvanová a kol.: Subchronická inhalace TiO2 nanočástic vede k depozici v plicích a ke změnám v morfologii erytrocytů
 • Z. Šímová a kol.: Transcriptome changes in humans exposed to nanoparticles
 • L. Bálintová: Inovatívne multifunkčné nanomateriály a ich využitie pri liečbe poranení kože

PŘESTÁVKA (15:00–15:30)

 • M. Blažíčková: Antibakteriálny a protinádorový efekt tymolu a tymolových derivátov v podmienkach in vitro

16.30–17.30 – Posterová sekce: Diskuse k posterům

Večer: Společná večeře (19:00-23:00), vila Lanna

Středa 5. 6. 2024

8.30–12.30 – Odborné sekce V. a VI. – profilové přednášky a přihlášená odborná sdělení

Sekce V.: Od genetické toxikologie ke kmenovým buňkám
Garanti sekce: Andrea Rössnerová, Pavel Rössner Jr.

 • A. Rössnerová a kol.: Význam epigenetické paměti pro redukci negativních dopadů expozice ze znečištěného prostředí
 • P. Rössner Jr. a kol.: Úloha kmenových buněk při vzniku a udržení epigenetické paměti
 • E. Javorková, B. Heřmánková: Účinnost terapie kombinující mezenchymální kmenové buňky a vybrané typy nanočástic v léčbě očních onemocnění
 • M. Šíma a kol.: How antimicrobial nanoparticles and mesenchymal stem cells affect gene expression in wounded mouse skin

PŘESTÁVKA (10:30–11:00)

Sekce VI.: Polutanty v životním prostředí a neurodegenerativní onemocnění
Garanti sekce: Jan Topinka, Táňa Závodná

 • J. Topinka a kol.: Porovnání koncentrací ultrajemných částic z dopravy ve 2 středoevropských městech a jejich možná depozice v mozku
 • H. Líbalová a kol.: The impact of real-world ambient air pollution exposure on human lung cells grown at the air-liquid interface
 • K. Hoňková a kol.: Pokročilá statistická analýza transkripčních a epigenetických dat z biopsií čichového epitelu po inhalační expozici částicím

12:30–12:40 – Informace o výsledcích voleb do výboru Společnosti

12:45–13-15 – Zasedání nového výboru, volba předsedkyně/předsedy Společnosti

Odpoledne: Individuální prohlídka města a okolí

Čtvrtek 6. 6. 2024

8.30–11.00 – Odborná sekce VII. – profilové přednášky a přihlášená odborná sdělení

Sekce VIII.: Další aktuální témata genetické toxikologie, cytogenetiky atd.
Garanti sekce: Hana Lehocká, Jiří Rubeš

 • P. Musilová a kol.: Má vliv znečištění ovzduší na délku telomer ve spermiích městských strážníků v Ostravě a Praze?
 • K. Kozics: The impact of follicular fluid oxidative stress levels on the outcomes of assisted reproductive therapy
 • A. Ambrož a kol.: The impact of environmental pollution to oxidative stress in mothers/newborn (the updated results, HAIE)
 • J. Pavlíková: Illness rates of children under the age of two in two locations in the Czech Republic with different levels of air pollution
 • H. Lehocká, M. Holubová: Profesionální onkologická onemocnění v ČR

PŘESTÁVKA (11:00–11:30)

11.30–12.30 – Předání ceny za nejlepší poster a krátké ústní prezentace vybraných posterů

12.00 Zakončení konference

Registrace

Registrace prostřednictvím odkazu níže bude možná do 24. května 2024. Po jejím schválení bude e-mailem zaslána faktura s platebními údaji.

Cena

účastnický poplatek: 3 000,– Kč s DPH
studenti/doktorandi: 1 500,– Kč s DPH


Informace

Účastnický poplatek je možno uhradit pouze bankovním převodem, a to na číslo účtu organizátora akce. Do účastnického poplatku je zahrnuta i cena sborníku prezentovaných příspěvků, občerstvení během konference a společná večeře. Bližší informace k platbě obdržíte emailem.


Registrace aktivních účastníků

Termín pro podání abstraktů je do 6. 5. 2024.

Abstrakty zasílejte na e-mail zdenek.novak@iem.cas.cz, autoři budou vyrozuměni o přijetí abstraktu a formě prezentace příspěvku (přednáška, poster) do 13. 5. 2024.

Vzor abstraktu


Informace

Abstrakta všech přednášek a sdělení budou vydána ve sborníku (ISBN).

Doporučená velikost posterů: A0

Sestavený program z přihlášených příspěvků bude účastníkům konference předem zaslán a bude uveřejněn též na stránkách ČSBS www.icsbs.cz (otevře se v novém okně).


Ubytování

V prostorách ÚEM AV ČR ubytování není možné, níže proto uvádíme některá z komerčních ubytovacích zařízení v okolí, která je možno využít.


Stravování

Stravování bude možné v prostorách přilehlého Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (otevře se v novém okně). Občerstvení během konference bude zajištěno.

V hlavní budově IMG se nachází kavárna a jídelna, která je provozována externím dodavatelem / poskytovatelem.

Kavárna je umístěna u vstupní haly hlavní budovy a je otevřena ve všední dny od 8.30 do 16.30. Předností je široký sortiment snídaňové nabídky, skvělé kávy a možnost zakoupení dalších teplých a studených nápojů, dortů a dalšího drobného občerstvení. Kapacita kavárny je 20 míst k sezení, ale možné je využít ještě další místa v přílehlém Meeting pointu.

Jídelna je umístěna v budově konferenčního centra IMG a je otevřena ve všední dny od 11 do 14 hodin. Kapacita je 90 osob. Každý den je dispozici nabídka ze 4-5 teplých jídel (jedno vegetariánské), polévky, salátového baru. Je možné zakoupit i studené nápoje nebo využít  nabídku filtrované vody, čaje a ovocného nápoje k jídlu zdarma.

Dále je možné mimo otevírací dobu kavárny a jídelny zakoupit občestvení v kávovém a snackovém automatu.

Zdroj: www.img.cas.cz

Doprava

ÚEM AV ČR se nachází v areálu ústavů Akademie věd v Praze – Krči. Vstupní brána je poblíž zastávky městské hromadné dopravy „Ústavy Akademie věd„. K dispozici je parkoviště přiléhající k přední části budovy vlevo.

Adresa

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 – Krč
Česká republika

Zobrazit na mapě (otevře se v novém okně)

Nágled google mapy s vyzvačením sídla ÚEM AV ČR