Zpět

Ústavní seminář ÚEM AV ČR 02/2024

Úloha miR-20a v poškozeném CNS

Přednáší: Mgr. Ivan Arzhanov / Oddělení regenerace nervové tkáně

Anotace: Poranění míchy (SCI) představuje poškození kterékoliv její části, které vede k odumření nervových buněk a narušení vodivých drah. Toto poškození má za následek ztrátu motorických a senzorických funkcí pod místem poranění, což může způsobit částečné nebo úplné ochrnutí. Po SCI dochází k dysregulaci mnoha genů, kterou doprovází změny v expresi mikroRNA (miRNA). MiRNA, malé nekódující molekuly RNA, hrají klíčovou regulační roli v různých biologických procesech tím, že interferují s mRNA. V našich experimentech byla exprese miR-20a významně zvýšená po dobu nejméně jednoho týdne po úrazu. MiR-20a se zaměřuje na řadu genů, čímž brání regeneračnímu procesu nervové tkáně. Inhibice miR-20a však snižuje expresi proapoptotických genů a zároveň usnadňuje expresi anti-apoptotických genů, a tím snižuje odumírání nervových buněk po poranění. Během semináře se pokusíme shrnout výsledky týkající se změn v expresi mRNA, miRNA a proteinů po SCI. Zejména se pak zaměříme na miR-20a a její roli v základních buněčných procesech po SCI.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. 2. 2024 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.