Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomu