Ústavní seminář ÚEM AV ČR 12/2023

Senzorineurální ztráta sluchu u myší s chybějícími podjednotkami GABA-B receptoru – proteiny KCTD12

Přednáší: Mgr. Adolf Melichar / Oddělení neurofyziologie sluchu

Anotace: KCTD12 protein je přídavná podjednotka s G-proteinem spřažených receptorů pro γ-aminomáselnou kyselinu (GABA-B). KCTD12 se konstitutivně vážou k intracelulární části GABA-B receptorů a významně modulují jejich strukturně-funkční vlastnosti. KCTD12/GABA-B komplexy se vyznačují vysokou úrovní exprese v periferním a centrálním sluchovém systému savců, což naznačuje jejich významnou úlohu ve sluchové funkci. V této prezentaci shrnujeme naše výsledky, které ukazují, že delece KCTD12 genu u myší vede ke ztrátě sluchu a behaviorálním projevům hyperakuze a tinnitu.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.