Ústavní seminář ÚEM AV ČR 05/2023

Mechanismus oprav bází v oocytech a raných embryích

Přednáší: Nataliia Dudko, MSc. / Oddělení plasticity buněčného jádra
Anotace: Úroveň de novo mutací v zárodečných buňkách savců je nižší než v somatických buňkách. Důvody tohoto jevu nejsou zcela známy, ale mohou být způsobeny vyšší hladinou reparačních faktorů, větší přístupností chromatinu a/nebo zvýšenou eliminací zárodečných buněk s poškozenou DNA. Podle naší hypotézy mají oocyty jak zvýšenou hladinu reparačních faktorů, tak vyšší přístupnost chromatinu, a díky tomu účinněji opravují jednořetězcové zlomy.

In vitro účinnost 3D tištěných kostních štěpů

Přednáší: Ing. Alexandra Wagner, Ph.D. / Oddělení tkáňového inženýrství
Anotace: V současné době se k léčbě kostních defektů používají různé typy materiálů. V rámci studie jsme hodnotili účinnost pěti různých kalcium-fosfátových nosičů, které poskytují osteosarkomové buněčné linii Saos-2 vhodné prostředí pro buněčnou proliferaci a osteogenní diferenciaci.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Těšíme se na Vaši účast.