Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, Česká republika, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „UEM“) zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.

 Tato Politika ochrany soukromí je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, za účelem splnění informační povinnosti UEM, jakožto správce, ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

 

A.     KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., IČ: 68378041, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, Česká republika, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

B.      PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

 zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem –  nejčastěji objednávkami a dodávkami služeb v souladu s článkem  6 odst. 1 písm. b) GDPR

zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, jakožto zaměstnavatele v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR; Politika ochrany soukromí ve vztahu k zaměstnancům je předmětem odděleného dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

 zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

 

C.      KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

 Příjemcem osobních údajů je UEM.

 Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují UEM služby v pozici zpracovatele osobních údajů (IT subjekty, advokáti, Středisko společných činností AV ČR v.v.i., CIVOP s.r.o.)

Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

D.     JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k zaměstnancům :

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, bydliště, druh pracovního poměru, pracovní pozice, pracovní kontaktní údaje, osobní číslo zaměstnance, údaje o trvání a ukončení pracovní smlouvy, údaje o povolení k pobytu a zaměstnání (cizinci mimo EHP),     údaje o bezúhonnosti zaměstnanců, údaje z docházkového systému, údaje o pracovní době, dosažené vzdělání, akademické tituly, předchozí praxe, odborná kvalifikace, znalost cizích jazyků, řidičské oprávnění, pracovní výkon, kvalita výstupů, pracovní kázeň, disciplinární opatření, mzda, prémie a jiné bonusy, cestovní náhrady, bankovní účet a zdravotní pojišťovna, odvody na sociální pojištění, daně, srážky ze mzdy, jméno, příjmení a rodné číslo manžela/manželky, jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, zdravotní způsobilost k práci, zdravotní znevýhodnění nebo postižení, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazy, pracovní neschopnost.

 

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

 

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

 

Údaje o osobách účastnících se vědeckých/výzkumných projektů

rozsah osobních údajů je dán charakterem projektu a vždy odsouhlasen subjektem údajů

 

E.      DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizace. Pokud by tak bylo nezbytně nutné, stane se tak pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

 

F.      PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude UEM zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv a oprávněných zájmů UEM.

 

G.     JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům
  Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

 • Právo na opravu Vašich osobních údajů
  V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut )
  Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

H.     DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou v UEM předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

I.        DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na našich internetových stránkách www.iem.cas.cz (http://www.iem.cas.cz) používáme soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Tento soubor umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie zjednodušují procházení příslušné internetové stránky.

Naše internetové stránky používají pouze anonymní statistické cookies, konkrétně Google Analytics, za účelem sledování návštěvnosti internetových stránek. Prostřednictvím těchto souborů cookies jsou sbírány anonymní informace.

Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete je omezit či zcela zakázat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

 

J.       Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává UEM v drtivé většině případů přímo od Vás. Pokud bychom dostali Vaše osobní údaje ze strany třetích osob, informujeme Vás tímto dokumentem o naší politice ochrany soukromí.

 

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů iem@iem.cas.cz.

 

Aktualizováno dne 7. ledna 2020

 

 

Politika ochrany soukromí PDF

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230