Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

  eu-msmt-b

 

HR Award - The Human Resources Strategy for Researchers 

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR  se v prosinci 2019 rozhodl přihlásit se k principům, obsaženým v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Naším cílem je vytvořit v ÚEM AV ČR takové podmínky, které by nás opravňovaly k získání ocenění HR Award (HR Excellence in Research).

Jedná se o prestižní ocenění, které dokládá standardizovanou úroveň nastavení procesů v HR oblasti, a to zejména kvality pracovních podmínek, nediskriminačního přístupu při výběru, přijímání a dalšího karierního působení v rámci organizace.

Samotná Charta je souborem principů, zásad a požadavků, které definují vztah mezi zaměstnavatelem a výzkumnými pracovníky, přičemž upřesňuje role, odpovědnost a práva jednotlivých stran a zajišťuje, aby nastavené podmínky sloužily ke svobodě výzkumu, vývoji, transferu poznatků, sdílení a rozšiřování vědomostí, kariernímu rozvoji a profesionalitě činností.

 

Očekávané přínosy projektu

 • Nastavení standardů práce s lidskými zdroji
 • Zaručení transparentnosti při náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • Garance rovných podmínek a karierního rozvoje
 • Zohlednění a uznání hodnoty mezinárodní mobility
 • Reakce na úzká místa identifikovaná při GAP analýze
 • Nastavení nové strategie v oblasti mezisektorové spolupráce a transferu technologií, mezinárodní spolupráce, popularizace VaV a dalších
 • Vyšší zaměstnanecká spokojenost
 • Zvýšení prestiže ústavu a jeho začlenění do celoevropské sítě držitelů tohoto ocenění
 • Mezinárodní atraktivita a zviditelnění v tuzemském i mezinárodním prostředí
 • Udržení nastavených personálních procesů i do dalších let
 • Snazší přístup k financování výzkumných projektů

 

Harmonogram projektu

Přípravná fáze

 • Studie proveditelnosti a tzv. Endorsement letter  (12 / 2019)

Analytická fáze

 • Plošné dotazníkové šetření (3 / 2020)
 • Rozhovory se zaměstnanci (5 / 2020)                                
 • Workshopy (7-8 / 2020)
 • GAP analýza (10 / 2020)
 • Akční plán (11 / 2020)
 • Odeslání interních analýz a Akčního plánu Evropské komisi (12 / 2020)             

Implementační fáze

 • Postupné plnění jednotlivých bodů Akčního plánu (1/2021)
 • Udělení ocenění "HR Excellence in research" (9/2021)

 

Výstupy

 • Výstupy z dotazníkového šetření
 • Zpracování výstupů z otázek položených nad rámec šetření v rámci HR Award
 • Výstupy z workshopů
 • Výstupy z rozhovorů
 • GAP analýza
 • Akční plán  / Action plan

 

Ke dni 6. září 2021 akceptovala Evropská komise dříve zaslané dokumenty, ocenila péči věnovanou sladění HR procesů s principy Charty a Kodexu výzkumných pracovníků a konstatovala, že GAP analýza i na ni navazující Akční plán splňují všechny požadavky k získání ocenění "HR Excellence in research". 

Začátkem září 2021 přecházíme do implementační fáze procesu v délce trvání 24 měsíců, během nichž chceme naplnit dosud nezrealizované závazky z Akčního plánu tak, abychom nejen udrželi vysoký standard pro práci s lidskými zdroji, ale zároveň znovu obhájili nárok na držení uděleného ocenění.  

 

Další specifické cíle projektu:

 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace výzkumné organizace.  Specifický cíl je zaměřen na vytvoření Strategie mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace, která stanoví kritéria pro výběr vědeckých pracovníků vyslaných na zahraniční stáže. Dále budou vyhotoveny překlady pracovních dokumentů do anglického jazyka, se kterými mohou přijít do styku zahraniční pracovníci, tj. pracovní řád, pracovní výkazy, vnitřní předpisy, směrnice, příkazy, formuláře, pokyny. Prostřednictvím kurzů odborné angličtiny se zvýší jazykové kompetence pracovníků ÚEM. Pracovníci vyslaní na zahraniční stáže zvýší svou odbornost a seznámí se se způsobem řízení a financování zahraniční organizace.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií.  V rámci specifického cíle bude vytvořena Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a dále budou revidovány navazující interní směrnice týkající se ochrany duševního vlastnictví a komercializace vědeckých výstupů ÚEM.
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV.  Bude vytvořen vnitřní dokument, který definuje možnosti a interní procesy pro vědecké pracovníky k šíření výsledků výzkumu. Řadou školení pak budou vědečtí pracovníci lépe připraveni na přímou komunikaci s veřejností a budou tak zlepšeny jejich prezentační a komunikační dovednosti.

 

Nad rámec naší snahy o získání HR Award jsme v souladu s cíli Akčního plánu obdrželi i ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel. To potvrzuje náš rovný přístup k etnickým menšinám v řadách našich zaměstnanců a prosazování politiky otevřené společnosti.

 

Tento projekt Rozvoj kapacit Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014590 je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:  Mgr. Jan Rupp, MBA / HR manager /  jan.rupp@iem.cas.cz

 

Řídící výbor projektu:

 

Ing. Miroslava Anděrová CSc.

ředitelka ÚEM AV ČR

Doc. RNDr. Jan Malínský Ph.D.

zástupce ředitelky ÚEM AV ČR

Ing. Jitka Hošková

vedoucí oddělení technickohospodářské správy ÚEM AV ČR

Ing. Jan Prokšík

vedoucí oddělení projektové podpory a technologického transferu ÚEM AV ČR

 

Realizační tým projektu:

 

Aktivita č. 1 - Řízení projektu

Ing. Jan Prokšík

Manažer projektu

Ing. Petra Nejezchlebová

Finanční manažer projektu

Aktivita č. 2 – Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“

Mgr. Jan Rupp MBA

HR manažer

Pavla Mlčochová

HR asistent

Aktivita č. 5 – Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

Ing. Petra Nejezchlebová

Manažer KA5 Mezinárodní spolupráce

Aktivita č. 6 – Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií

Ing. Zuzana Kodymová

Manažer KA6 Mezisektorová spolupráce a TT

Aktivita č. 8 – Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Mgr. Petr Caletka

Manažer KA8 Popularizace

 

Ke stažení:

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230