Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V oddělení jsou zkoumány molekulární charakteristiky nádorových onemocnění, především tlustého střeva a konečníku. V rámci těchto studií pracujeme na molekulárně-epidemiologické úrovni s cílem identifikovat biologické ukazatele (I.) zvýšené predispozice vůči nádorovému onemocnění, (II.) včasné diagnostiky, (III.) individuální odpovědi na protinádorovou léčbu (IV.) a nebo dlouhodobé prognózy. V oddělení pracujeme s různými typy biologického materiálu od pacientů s nádorovým onemocněním, jako jsou solidní tkáň, krevní buňky nebo plazma.

stazeny-soubor(1)

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
E-mail: vpolakova@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 699

Vědečtí pracovníci:

Ing. Alena Opattová, Ph.D.
MUDr. Pavel Vodička, CSc. 
MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 

Postgraduální studenti:

Mgr. Linda Bártů
Mgr. Petra Bendová
Mgr. Klára Červená
Mgr. Andrea Čumová
Mgr. Kateřina Jirásková
MUDr. Jan Král
Mgr. Michal Kroupa
MUDr. Peter Mačinga
Mgr. Alexandra Rejhová
Ing. Anna Šišková
Mgr. Soňa Vodenková 

Tel: +420 241 062 251

Techničtí pracovníci:

MUDr. Josef Horák

Pregraduální studenti:

Bc. Alexandra Dolníková
Bc. Kristýna Tomášová

Spolupracovníci:

Dr. Alessio Naccarati 
Mgr. Jana Slyšková, Ph.D. 
Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D.

Významné výsledky oddělení v roce 2018

1) Analýza vlivu funkčních genetických variant v genech DNA reparace v souvislosti s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu

Studiem 16 funkčních genových variant opravy DNA jsme dosáhli těchto výsledků:

a)     V rámci asociační studie pacientů a kontrol jsme identifikovali jeden genetický polymorfizmus (rs3204953, gen REV3L) asociovaný s 2.3 krát vyšším rizikem vzniku onemocnění pro nositele variantního genotypu (p=0.006).

b)     Pomocí CART analýzy jsme identifikovali varianty rs3218649 v genu POLQ a rs7689099 v genu NEIL3 jako významně asociované s celkovým přežíváním (OS) a přežíváním bez recidiv (RFS).

  katka

 Publikace: submitted to Carcinogenesis

 

Významné výsledky oddělení v roce 2017

1) Genetické varianty ve vazebných místech pro mikroRNA u genů důležitých v etiogenezi CRC mohou být považovány za prediktivní biomarkery v léčbě kolorektálního karcinomu

U SNP rs8679 lokalizovaném v genu PARP1 byla nalezena asociace s rizikem vzniku CRC a přežíváním pacientů. Pacienti, kteří byli nosiči alespoň jedné variantní alely C měli snížené riziko vzniku rakoviny (p = 0.05). Navíc jedinci s variantním CC genotypem v rs8679 u PARP1 vykazovali zvýšené riziko recidivy u pacientů, kteří dostávali chemoterapii založenou na bázi 5-FU (log-rank test p = 0.03).

  parp

 Kaplan-Meierova křivka přežití u CRC pacientů rozdělených podle genotypů v místě rs8679 genu PARP1, kteří podstoupili chemoterapii pomocí 5-FU

Publikace:  Michaela Schneiderova, Alessio Naccarati, Barbara Pardini, Fabio Rosa, Cornelia Di Gaetano, Katerina Jiraskova, Alena Opattova, Miroslav Levy, Karel Veskrna, Veronika Veskrnova, Tomas Buchler, Stefano Landi, Pavel Vodicka, Veronika Vymetalkova; MicroRNA-binding site polymorphisms in genes involved in colorectal cancer etiopathogenesis and their impact on disease prognosis, Mutagenesis, Volume 32, Issue 5, 17 October 2017, Pages 533-542, https://doi.org/10.1093/mutage/gex026

 

2) Délka telomer v periferních lymfocytech může u pacientů s CRC odrážet citlivost k působení radiomimetik

Ve srovnání se zdravými kontrolami byla u periferních lymfocytů pacientů s CRC pozorována významně vyšší míra chromozomálního poškození po působení bleomycinu. Při porovnání vztahu mezi délkou telomér a mírou chromozomálního poškození jsme zjistili, že pouze pacienti s kratšími telomerami vykazovali vyšší míru poškození v periferních lymfocytech ovlivněných bleomycinem.

michal  

Spearmanova korelace relativní délky telomer a chromozomálního poškození u pacientů s maligním onemocněním a kontrol.

Publikace: Kroupa M , Polivkova Z, Rachakonda S, et al. Bleomycin-induced chromosomal damage and shortening of telomeres in peripheral blood lymphocytes of incident cancer patients. Genes Chromosomes Cancer. 2018;57:61–69. https://doi.org/10.1002/gcc.22508

 

Významné výsledky oddělení v roce 2016

1) Genetické varianty ve vazebných místech pro mikroRNA genech mucinů jsou významně asociovány s rizikem vzniku CRC a přežíváním pacientů

Pacienti nesoucí variantní CC genotyp rs886403 v genu MUC21 vykazovali kratší přežívání a vyšší riziko recidivy ve srovnání s nosiči homozygotního genotypu TT.

1 2 3

Publikace: Veronika Vymetalkova , Barbara Pardini, Fabio Rosa, Katerina Jiraskova, Cornelia Di Gaetano, Petra Bendova, Miloslav Levy, Veronika Veskrnova, Tomas Buchler, Ludmila Vodickova, Alessio Naccarati, Pavel Vodicka; Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients, Carcinogenesis, Volume 38, Issue 1, 1 January 2017, Pages 28–39, https://doi.org/10.1093/carcin/bgw114

 

 2) Metylační profily genů jako biomarkery rektální karcinogeneze

Při analýze metylací genů v párových vzorcích pacientů s rektálním karcinomem (nádorová tkáň vs. přilehlá zdravá sliznice) byly zjištěny aberantní metylační profily u 33 genů. Naše studie prokázala možnost využití konkrétních metylovaných DNA signatur jako diagnostických biomarkerů u pacientů s rektálním karcinomem.

  metylace

Publikace: Veronika Vymetalkova , Pavel Vodicka, Barbara Pardini, Fabio Rosa, Miroslav Levy, Michaela Schneiderova, Vaclav Liska, Ludmila Vodickova, Torbjörn K Nilsson, and Sanja A Farkas; Epigenome-wide analysis of DNA methylation reveals a rectal cancer-specific epigenomic signature, Epigenomics 2016 8:9, 1193-1207, https://doi.org/10.2217/epi-2016-0044

 

2018

Vodicka P, Musak L, Vodickova L, Vodenkova S, Catalano C, Kroupa M, Naccarati A, Polivkova Z, Vymetalkova V, Försti A, Hemminki K. Genetic variation of acquired structural chromosomal aberrations. Mutat Res. 2018 Dec;836(Pt A):13-21.doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.05.014.

Vymetalkova V, Cervena K, Bartu L, Vodicka P . Circulating Cell-Free DNA and Colorectal Cancer: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2018 Oct 26;19(11). pii:E3356. doi: 10.3390/ijms19113356. Review. PubMed PMID: 30373199.

Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dušinská M, Musak L, Vodicka P, Hemminki K, Försti A. Genetic variation associated with chromosomal aberration frequency: A genome-wide association study. Environ Mol Mutagen. 2018 Oct 3. doi: 10.1002/em.22236.

Campa D, Matarazzi M, Greenhalf W, Bijlsma M, Saum KU, Pasquali C, van Laarhoven H, Szentesi A, Federici F, Vodicka P, Funel N, Pezzilli R, Bueno-de-Mesquita HB, Vodickova L, Basso D, Obazee O, Hackert T, Soucek P, Cuk K, Kaiser J, Sperti C, Lovecek M, Capurso G, Mohelnikova-Duchonova B, Khaw KT, König
AK, Kupcinskas J, Kaaks R, Bambi F, Archibugi L, Mambrini A, Cavestro GM, Landi S, Hegyi P, Izbicki JR, Gioffreda D, Zambon CF, Tavano F, Talar-Wojnarowska R, Jamroziak K, Key TJ, Fave GD, Strobel O, Jonaitis L, Andriulli A, Lawlor RT, Pirozzi F, Katzke V, Valsuani C, Vashist YK, Brenner H, Canzian F. Genetic determinants of telomere length and risk of pancreatic cancer: a PANDoRA study. Int J Cancer. 2018 Oct 16. doi: 10.1002/ijc.31928.

Vodenkova S, Jiraskova K, Urbanova M, Kroupa M, Slyskova J, Schneiderova M, Levy M, Buchler T, Liska V, Vodickova L, Vymetalkova V, Collins A, Opattova A, Vodicka P. Base excision repair capacity as a determinant of prognosis and therapy response in colon cancer patients. DNA Repair (Amst). 2018 Oct 1. pii:S1568-7864(18)30070-3. doi: 10.1016/j.dnarep.2018.09.006.

Kral J , Korenkova V, Novosadova V, Langerova L, Schneiderova M, Liska V, Levy  M, Veskrnova V, Spicak J, Opattova A, Jiraskova K, Vymetalkova V, Vodicka P, Slyskova J. Expression profile of miR-17/92 cluster is predictive of treatment response in rectal cancer. Carcinogenesis. 2018 Oct 1. doi:10.1093/carcin/bgy100.

Thiele JA, Hosek P, Kralovcova E, Ostasov P, Liska V, Bruha J, Vycital O, Rosendorf J, Opattova A, Horak J, Kralickova M, Vodicka P, Pitule P. lncRNAs in Non-Malignant Tissue Have Prognostic Value in Colorectal Cancer. Int J Mol Sci. 2018 Sep 8;19(9). pii: E2672. doi: 10.3390/ijms19092672.

Huhn S, da Silva Filho MI, Sanmuganantham T, Pichulik T, Catalano C, Pardini B, Naccarati A, Polakova-Vymetálkova V, Jiraskova K, Vodickova L, Vodicka P, Löffler MW, Courth L, Wehkamp J, Din FVN, Timofeeva M, Farrington SM, Jansen L, Hemminki K, Chang-Claude J, Brenner H, Hoffmeister M, Dunlop MG, Weber ANR, Försti A. Coding variants in NOD-like receptors: An association study on risk and survival of colorectal cancer. PLoS One. 2018 Jun 21;13(6):e0199350. doi:10.1371/journal.pone.0199350.

Catalano C, da Silva Filho MI, Jiraskova K, Vymetalkova V, Levy M, Liska V, Vycital O, Naccarati A, Vodickova L, Hemminki K, Vodicka P, Weber ANR, Försti A. Short article: Influence of regulatory NLRC5 variants on colorectal cancer survival and 5-fluorouracil-based chemotherapy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug;30(8):838-842. doi: 10.1097/MEG.0000000000001154.

IARC Monographs Vol 121 Group. Carcinogenicity of quinoline, styrene, and styrene-7,8-oxide. Lancet Oncol. 2018 Apr 18. pii: S1470-2045(18)30316-4. doi:10.1016/S1470-2045(18)30316-4.

Catalano, C., da Silva Filho, M. I., Frank, C., Jiraskova, K., Vymetalkova, V., Levy, M., Liska, V., Vycital, O., Naccarati, A., Vodickova, L., Hemminki, K., Vodicka, P.,Weber, A. N. R., Försti, A.: (2018). Investigation of single and synergic effects of NLRC5 and PD-L1 variants on the risk of colorectal cancer. PLoS ONE13(2).

Klein, A. P., Wolpin, B. M., Risch, H. A., Stolzenberg-Solomon, R. Z., Mocci, E., Zhang, M., Canzian, F., Childs, E.J., Hoskins, J.W., Jermusyk, A., Zhong, J., Chen, F., Albanes, D., Andreotti, G., Arslan, A.A., Babic, A., Bamlet, W.R., Beane-Freeman, L., Berndt, S.I., Blackford, A., Borges, M., Borgida, A., Bracci, P.M., Brais, L., Brennan, P., Brenner, H., Bueno-de-Mesquita, B., Buring, J., Campa, D., Capurso, G., Cavestro, G.M., Chaffee, K.G., Chung, C.C., Cleary, S., Cotterchio, M., Dijk, F., Duell, E.J., Foretova, L., Fuchs, C., Funel, N., Gallinger, S., M. Gaziano, J.M., Gazouli, M., Giles, G.G., Giovannucci, E., Goggins, M., Goodman, G.E., Goodman, P.J., Hackert, T., Haiman, C., Hartge, P., Hasan, M., Hegyi, P., Helzlsouer, K.J., Herman, J., Holcatova, I., Holly, E.A., Hoover, R., Hung, R.J., Jacobs, E.J., Jamroziak, K., Janout, V., Kaaks, R., Khaw, K.T., Klein, E.A., Kogevinas, M., Kooperberg, C., Kulke, M.H., Kupcinskas, J., Kurtz, R.J., Laheru, D., Landi, S., Lawlor, R.T., Lee, I.M., LeMarchand, L., Lu, L., Malats, N., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R.L., Mohelníková-Duchoňová, B., Neale, R.E., Neoptolemos, J.P., Oberg, A.L., Olson, S.H., Orlow, I., Pasquali, C., Patel, A.V., Peters, U., Pezzilli, R., Porta, M., Real, F.X., Rothman, N., Scelo, G., Sesso, H.D., Severi, G., Shu, X.O., Silverman, D., Smith, J.P., Soucek, P., Sund, M., Talar-Wojnarowska, R., Tavano, F., Thornquist, M.D., Tobias, G.S., Van Den Eeden, S.K., Vashist, Y., Visvanathan, K., Vodicka, P., Wactawski-Wende, J., Wang, Z., Wentzensen, N., White, E., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Zheng, W., Kraft, P., Li, D., Chanock, S., Obazee, O., Petersen, G.M., Amundadottir, L. T. (2018). Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Communications9(1), 556.

 Rejhova, A., Opattova, A., Cumova, A., Slíva, D., & Vodicka, P. (2018). Natural compounds and combination therapy in colorectal cancer treatment. European Journal of Medicinal Chemistry144, 582–594.

2017

Barontini, J., Antinucci, M., Tofanelli, S., Cammalleri, M., Dal Monte, M., Gemignani, F., Vodička, P., Marangoni, R., Vodičková, L., Kupcinskas, J., Vymetálková, V., Försti, A., Canzian, F., Stein, A., Moreno, V., Mastrodonato, N., Tavano, F., Panza, A., Barale, R., Landi, S., Campa, D.: (2017) Association between polymorphisms of TAS2R16 and susceptibility to colorectal cancer. BMC Gastroenterology. 17: 104.

Carrai, M., Campa, D., Vodička, P., Flamini, R., Martelli, I., Slyšková, J., Jirásková, K., Rejhová, A., Vodenková, S., Canzian, F., Bertelli, A., Dalla Vedova, A., Bavaresco, L., Vodičková, L., Barale, R.: (2017) Association between taste receptor (TAS) genes and the perception of wine characteristics. Scientific Reports. 7: 9239.

De Santi, Ch., Pucci, P., Bonotti, A., Melaiu, O., Cipollini, M., Silvestri, R., Vymetálková, V., Barone, E., Paolicchi, E., Corrado, A., Lepori, I., Dell'Anno, I., Pelle, L., Vodička, P., Mutti, L., Foddis, R., Cristaudo, A., Gemignani, F., Landi, S.: (2017) Mesothelin promoter variants are associated with increased soluble mesothelin-related peptide levels in asbestos-exposed individuals. Occupational and Environmental Medicine. 74 (6): 457-464.

Kroupa, M. , Polívková, Z., Rachakonda, S., Schneiderová, M., Vodenková, S., Buchler, T., Jirásková, K., Urbanová, M., Vodičková, L., Hemminki, K., Kumar, R., Vodička, P.: (2017) Bleomycin-induced chromosomal damage and shortening of telomeres in peripheral blood lymphocytes of incident cancer patients. Genes Chromosomes & Cancer. IN PRESS

Mohelníková-Duchoňová, B., Strouhal, O., Hughes, D. J., Holcatová, I., Oliverius, M., Kala, Z., Campa, D., Rizzato, C., Canzian, F., Pezzilli, R., Talar-Wojnarowska, R., Malecka-Panas, E., Sperti, C., Sperti, C., Federico Zambon, C., Pedrazzoli, S., Fogar, P., Milanetto, A.C., Capurso, G., Fave, G.D., Valente, R., Gazouli, M., Malleo, G., Lawlor, R.T., Strobel, O., Hackert, T., Giese, N., Vodička, P., Vodičková, L., Landi, S., Tavano, F., Gioffreda, D., Piepoli, A., Pazienza, V., Mambrini, A., Pedata, M., Cantore, M., Bambi, F., Ermini, S., Funel, N., Lemstrová, R., Souček, P.: (2017) SLC22A3 polymorphisms do not modify pancreatic cancer risk, but may influence overall patient survival. Scientific Reports. 7, 43812.

Schneiderová, B., Naccarati, A., Pardini, B., Rosa, F., Di Gaetano, C., Jirásková, K., Opattová, A., Levý, M., Veskrna, K., Veškrnová, V., Buchler, T., Landi, S., Vodička, P., Vymetálková, V.: (2017) MicroRNA-binding site polymorphisms in genes involved in colorectal cancer etiopathogenesis and their impact on disease prognosis. Mutagenesis. 32(5): 533-542.

Schormair, B., Zhao, Ch., Bell, S., Tilch, E., Salminen, A.V., Putz, B., Dauvilliers, Y., Stefani, A., Högl, B., Poewe, W., Kemlink, D., Šonka, K., Bachmann, C. G., Paulus, W., Trenkwalder, C., Oertel, W., Hornyak, M., Teder-Laving, M., Metspalu, A., Hadjigeorgiou, G.M., Polo, O., Fietze, I., Ross, O.A., Wszolek, Z., Butterworth, A.S., Soranzo, N., Ouwehand, W. H., Roberts, D.J., Danesh, J., Allen, R.P., Earley, Ch.J., Ondo, W.G., Xiong, L., Montplaisir, J., Gan-Or, Z., Perola, M., Vodička, P., Dina, Ch., Franke, A., Tittmann, L., Stewart, A.F.R., Shah, S.H., Gieger, Ch., Peters, A., Rouleau, G.A., Berger, K., Oexle, K., Di Angelantonio, E., Hinds, D.A., Müller-Myhsok, B., Winkelmann, J.: (2017) Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies in individuals of European ancestry: a meta-analysis. Lancet Neurology. 16 (11): 898-907.

Schubert, S.A., Ruano, D., Elsayed, F.A., Boot, A., Crobach, S., Sarasqueta, A.F., Wolffenbuttel, B., van der Klauw, M.M., Oosting, J., Tops, C.M., van Eijk, R., Vasen, H.F., Vossen, R.H., Nielsen, M., Castellví-Bel, S., Ruiz-Ponte, C., Tomlinson, I., Dunlop, M.G., Vodička, P., Wijnen, J.T., Hes, F.J., Morreau, H., de Miranda, N.F., Sijmons, R.H., van Wezel, T.: (2017) Evidence for genetic association between chromosome 1q loci and predisposition to colorectal neoplasia. British Journal of Cancer. 117 (8): 1215-1223.

Thomsen, H., Campo, Ch., Weinhold, N., da Silva Filho, M.I., Pour, L., Gregora, E., Vodička, P., Vodičková, L., Hoffmann, P., Nöthen, M.M., Jöckel, K.H., Langer, Ch., Hájek, R., Goldschmidt, H., Hemminki, K., Försti, A.: (2017) Genomewide association study on monoclonal gammopathy of unknown significance (MGUS). European Journal of Haematology. 99 (1): 70-79.

Vymetálková, V. , Pardini, B., Rosa, F., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Bendová, P., Levy, M., Veskrnová, V., Buchler, T., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2017) Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients. Carcinogenesis, 38(1): 28-39.

Wultsch, G., Nersesyan, A., Kundi, M., Mišík, M., Setayesh, T., Waldherr, M., Vodička, P., Vodičková, L., Knasmüller, S.: (2017) Genotoxic and Cytotoxic Effects in Exfoliated Buccal and Nasal Cells of Chromium and Cobalt Exposed Electroplaters. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A. 80(13-15): 651-660.

2016

Campa, D., Pastore, M., Gentiluomo, M., Talar-Wojnarowská, R., Kupcinskas, J., Malecka-Panas, E., Neoptolemos, J.P., Niesen, W., Vodička, P., Delle Fave, G., Bas Bueno-de-Mesquita, H., Gazouli M., Pacetti, P., Di Leo, M., Ito, H., Klüter, H., Souček, P., Corbo, V., Yamao, K., Hosono, S., Kaaks, R., Vashist, Y., Gioffreda, D., Strobel, O., Shimizu, Y., Dijk, F., Andriulli, A., Ivanauskas, A., Bugert, P., Tavano, F., Vodičková, L., Federico Zambon, C., Lovecek, M., Landi, S., Key, T.J., Boggi, U., Pezzilli, R., Jamroziak, K., Mohelnikova-Duchonová, B., Mambrini, A., Bambi, F., Busch, O., Pazienza, V., Valente, R., Theodoropoulos, G.E., Hackert, T., Capurso, G., Martina Cavestro, G., Pasquali, C., Basso, D., Sperti, C., Matsuo, K., Büchler, M., Khaw, K.T., Izbicki, J., Costello, E., Katzke, V., Michalski, C., Stepien, A., Rizzato, C., Canzian, F.: (2016) Functional single nucleotide polymorphisms within the cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/2B region affect pancreatic cancer risk. Oncotarget, IN PRESS

Elsnerová, K., Mohelniková-Duchonová, B., Čeřovská, E., Ehrlichová, M., Gut, I., Rob, L., Skapa, P., Hruda, M., Bartaková, A., Bouda, J., Vodička, P., Souček, P., Václavíková, R.,: (2016) Gene expression of membrane transporters: Importance for prognosis and progression of ovarian carcinoma. Oncol. Rep., 35(4): 2159-2170.

Försti, A., Frank, C., Smolková, B., Kazimirová, A., Barancoková, M., Vymetálková, V., Kroupa, M., Naccarati, A., Vodičková, L., Buchancová, J., Dusinská, M., Musak, L., Vodička, P., Hemminki, K.: (2016) Genetic variation in the major mitotic checkpoint genes associated with chromosomal aberrations in healthy humans. Cancer Lett., 380(2):442-446.

Kořenková, V., Slyšková, J., Novosadová, V., Pizzamiglio, S., Langerová, L., Bjorkman, J., Vyčítal, O., Liska, V., Levy, M., Veskrna, K., Vodička, P., Vodičková, L., Kubista, M., Verderio, P.: (2016)The focus on sample quality: Influence of colon tissue collection on reliability of qPCR data. Sci Rep, 6: 29023.

Kunická, T., Procházka, P., Krus, I., Bendová, P., Protivová, M., Susová, S., Hlaváč, V., Liska, V., Novák, P., Schneiderová, M., Pitule, P., Bruha, J., Vyčítal, O., Vodička, P., Souček, P.: (2016) Molecular profile of 5-fluorouracil pathway genes in colorectal carcinoma. BMC Cancer, 16(1):795.

Naccarati, A. , Rosa, F., Vymetálková V., Barone, E., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Novotný, J., Levy, M., Vodičková, L., Gemignani, F., Buchler, T., Landi, S., Vodička, P., Pardini, B.: (2016) Double-strand break repair and colorectal cancer: gene variants within 3' UTRs and microRNAs binding as modulators of cancer risk and clinical outcome. Oncotarget, 7(17): 23156-23169.

Vodička, P. , Musak, L., Fiorito, G., Vymetálková, V., Vodičková, L., Naccarati, A.: (2016) DNA and chromosomal damage in medical workers exposed to anaesthetic gases assessed by the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay. A critical review. Mutat. Res.-Rev. Mutat. Res., 770(Pt A): 26-34.

Vodička, P., Pardini, B., Vymetálková, V., Naccarati, A.: (2016) Polymorphisms in Non-coding RNA Genes and Their Targets Sites as Risk Factors of Sporadic Colorectal Cancer. Adv.Exp.Med.Biol., 937: 123-149.

Vymetálková, V. , Pardini, B., Rosa, F., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Bendová, P., Levy, M., Veskrnová, V., Buchler, T., Vodičková, L., Naccarati,A., Vodička, P.: (2016) Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients. Carcinogenesis, IN PRESS.

Vymetálková, V., Vodička, P. , Pardini, B., Rosa, F., Levy, M., Schneiderová, M., Liska, V., Vodičková, L., Nilsson, T.K., Farkas, S.A.: (2016) Epigenome-wide analysis of DNA methylation reveals a rectal cancer-specific epigenomic signature. Epigenomics, 8(9): 1193-1207.

Zhang, M., Wang, Z., Obazee, O., Jia, J., Childs, E.J., Hoskins, J., Figlioli, G., Mocci, E., Collins, I., Chung, C.C., Hautman, C., Arslan, A.A., Beane-Freeman, L., Bracci, P.M., Buring, J., Duell, E.J., Gallinger, S., Giles, G.G., Goodman, G.E., Goodman, P.J., Kamineni, A., Kolonel, L.N., Kulke, M.H., Malats, N., Olson SH, Sesso HD, Visvanathan K, White E, Zheng W, Abnet CC, Albanes D, Andreotti, G., Brais, L., Bueno-de-Mesquita, H.B., Basso, D., Berndt, S.I., Boutron-Ruault, M.C., Bijlsma, M.F., Brenner, H., Burdette, L., Campa, D., Caporaso, N.E., Capurso, G., Cavestro, G.M., Cotterchio, M., Costello, E., Elena, J., Boggi, U., Gaziano, J.M., Gazouli, M., Giovannucci, E.L., Goggins, M., Gross, M., Haiman, C.A., Hassan, M., Helzlsouer, K.J., Hu, N., Hunter, D.J., Iskierka-Jazdzewska, E., Jenab, M., Kaaks, R., Key, T.J., Khaw, K.T., Klein, E.A., Kogevinas, M., Krogh, V., Kupcinskas, J., Kurtz, R.C., Landi, M.T., Landi, S., Le Marchand, L., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R.L., Neale, R.E., Oberg, A.L., Panico, S., Patel, A.V., Peeters, P.H., Peters, U., Pezzilli, R., Porta, M., Purdue, M., Quiros, J.R., Riboli, E., Rothman, N., Scarpa, A., Scelo, G., Shu, X.O., Silverman, D.T., Souček, P., Strobel, O., Sund, M., Małecka-Panas, E., Taylor, P.R., Tavano, F., Travis, R.C., Thornquist, M., Tjønneland, A., Tobias, G.S., Trichopoulos, D., Vashist, Y., Vodička, P., Wactawski-Wende, J., Wentzensen, N., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Kooperberg, C., Risch, H.A., Jacobs, E.J., Li, D., Fuchs, C., Hoover, R., Hartge, P., Chanock, S.J., Petersen, G.M., Stolzenberg-Solomon, R.S., Wolpin, B.M., Kraft, P., Klein, A.P., Canzian, F., Amundadottir, L.T.: (2016) Three new pancreatic cancer susceptibility signals identified on chromosomes 1q32.1, 5p15.33 and 8q24.21. Oncotarget, IN PRESS

2015

Aherne, S.T., Madden, S.F., Hughes, D.J., Pardini, B., Naccarati, A., Levy, M., Vodička, P., Neary, P., Dowling, P., Clynes, M.: (2015) Circulating miRNAs miR-34a and miR-150 associated with colorectal cancer progression. BMC Cancer. 15: 329.

Campa, D., Rizzato, C., Stolzenberg-Solomon, R., Pacetti, P., Vodička, P., Cleary, S.P., Capurso, G., Bueno-de-Mesquita, H.B., Werner, J., Gazouli, M., Butterbach, K., Ivanauskas, A., Giese, N., Petersen, G.M., Fogar, P., Wang, Z., Bassi, C., Ryska, M., Theodoropoulos, G.E., Kooperberg, C., Li, D., Greenhalf, W., Pasquali, C., Hackert, T., Fuchs, C.S., Mohelnikova-Duchonova, B., Sperti, C., Funel, N., Dieffenbach, A.K., Wareham, N.J., Buring, J., Holcátová, I., Costello, E., Zambon, C.F., Kupcinskas, J., Risch, H.A., Kraft, P., Bracci, P.M., Pezzilli, R., Olson, S.H., Sesso, H.D., Hartge, P., Strobel, O., Małecka-Panas, E., Visvanathan, K., Arslan, A.A., Pedrazzoli, S., Souček, P., Gioffreda, D., Key, T.J., Talar-Wojnarowská, R., Scarpa, A., Mambrini, A., Jacobs, E.J., Jamroziak, K., Klein, A., Tavano, F., Bambi, F., Landi, S., Austin, M.A., Vodičková, L., Brenner, H., Chanock, S.J., Delle Fave, G., Piepoli, A., Cantore, M., Zheng, W., Wolpin, B.M., Amundadottir, L.T., Canzian, F.: (2015) TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility. Int J Cancer. 1;137(9):2175-2183.

Childs, E.J., Mocci, E., Campa, D., Bracci, P.M., Gallinger, S., Goggins, M., Li, D., Neale, R.E., Olson, S.H., Scelo, G., Amundadottir, L.T., Bamlet, W.R., Bijlsma, M.F., Blackford, A., Borges, M., Brennan, P., Brenner, H., Bueno-de-Mesquita, H.B., Canzian, F., Capurso, G., Cavestro, G.M., Chaffee, K.G., Chanock, S.J., Cleary, S.P., Cotterchio, M., Foretová, L., Fuchs, C., Funel, N., Gazouli, M., Hassan, M., Herman, J.M., Holcatová, I., Holly, E.A., Hoover, R.N., Hung, R.J., Janout, V., Key, T.J., Kupcinskas, J., Kurtz, R.C., Landi, S., Lu, L., Malecka-Panas, E., Mambrini, A., Mohelniková-Duchonová, B., Neoptolemos, J.P., Oberg, A.L., Orlow, I., Pasquali, C., Pezzilli, R., Rizzato, C., Saldia, A., Scarpa, A., Stolzenberg-Solomon, R.Z., Strobel, O., Tavano, F., Vashist, Y.K., Vodička, P., Wolpin, B.M., Yu, H., Petersen, G.M., Risch, H.A., Klein, A.P.: (2015) Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nat Genet. 47(8):911-916.

Dowling, P., Hughes, D. J., Larkin, A. M., Meiller, J., Henry, M., Meleady, P., Lynch, V., Pardini, B., Naccarati, A., Levy, M., Vodička, P., Neary, P., Clynes, M.: (2015) Elevated levels of 14-3-3 proteins, serotonin, gamma enolase and pyruvate kinase identified in clinical samples from patients diagnosed with colorectal cancer. Clin. Chim. Acta. 441: 133-141.

Hemminki, K., Frank, C., Försti, A., Musak, L., Kazimirova, A., Barancokova, M., Horska, A., Vymetalková, V., Šmerhovský, Z.,Naccarati, A., Souček, P., Vodičková, L., Buchancová, J., Smolková, B., Dušinská, M., Vodička, P.: (2015) Metabolic gene variants associated with chromosomal aberrations in healthy humans. Gene Chromosomes Cancer. 54(4): 260-266.

Hemminki, K., Rachakonda, S., Musak, L., Vymetálková, V., Halasová, E., Försti, A., Vodičková, L., Buchancová, J., Vodička, P., Kumar, R.: (2015) Telomere length in circulating lymphocytes: Association with chromosomal aberrations. Gene Chromosomes Cancer. 54(3): 194-196.

Pardini, B., Rosa, F., Naccarati, A., Vymetálková, V., Ye, Y., Wu, X., di Gaetano, C., Buchler, T., Novotný, J., Matullo, G., Vodička, P.: (2015) Polymorphisms in microRNA genes as predictors of clinical outcomes in colorectal cancer patients. Carcinogenesis. 31(6): 82-86.

Slyšková, J., Cordero, F., Pardini, B., Korenková, V., Vymetalková, V., Bielik, L., Vodičková, L., Pitule, P., Liska, V., Matejka, V. M., Levy, M., Buchler, T., Kubista, M., Naccarati, A., Vodička, P.: (2015) Post-treatment recovery of suboptimal DNA repair capacity and gene expression levels in colorectal cancer patients. Mol. Carcinog., 54 (9): 769-778.

Vodenková, S., Polivková, Z., Musak, L., Šmerhovský, Z., Zoubková, H., Sytarová, S., Kavcová, E., Halasová, E., Vodičková, L., Jirásková, K., Svoboda, M., Ambrus, M., Hemminki, K., Vodička, P.: (2015) Structural chromosomal aberrations as potential risk markers in incident cancer patients. Mutagenesis.30(4):557-563.

Vodička, P., Caja, F., Vymetálková, V., Procházka, P., Vodičková, L., Schwarzová, L., Slyšková, J., Kumar, R., Schneiderová, M.: (2015) Ile68Met germline variant in exon 2 of the mutL homolog 1 gene in a colorectal cancer patient. Oncol. Lett. 9(1): 183-186.

Vodička, P., Musak, L., Frank, C., Kazimirova, A., Vymetálková, V., Barancoková, M., Smolková, B., Dzupinková, Z., Jirasková, K., Vodenková, S., Kroupa, M., Osina, O., Naccarati, A., Palitti, F., Försti, A., Dusinská, M., Vodičková, L., Hemminki, K.: (2015) Interactions of DNA repair gene variants modulate chromosomal aberrations in healthy subjects. Carcinogenesis.36(11): 1299-1306.

Vymetálková, V., Souček, P., Kunicka, T., Jirásková, K., Brynychova, V., Pardini, B., Novosadova, V., Polivkova, Z., Kubackova, K., Kozevnikovova, R., Ambrus, M., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2015) Genotype and Haplotype Analyses of TP53 Gene in Breast Cancer Patients: Association with Risk and Clinical Outcomes. PLoS One. 10(7): e0134463.

2014

Farkas, S. A., Vymetálková, V., Vodičková, L., Vodička, P., Nilsson, T. K.: (2014) DNA methylation changes in genes frequently mutated in sporadic colorectal cancer and in the DNA repair and Wnt/β-catenin signaling pathway genes. Epigenomics 6(2): 179-191.

Huhn, S., Bevier, M., Pardini, B., Naccarati, A., Vodičková, L., Novotny, J., Vodička, P., Hemminki, K., Försti, A.: (2014) Colorectal cancer risk and patients' survival: influence of polymorphisms in genes somatically mutated in colorectal tumors. Cancer Causes Control. 25(6): 759-769.

Kunická, T., Václavíková, R., Hlaváč, V., Vrána, D., Pecha, V., Rauš, K., Trnková, M., Kubáčková, K., Ambruš, M., Vodičková, L., Vodička, P., Souček, P.: (2014) Non-Coding Polymorphisms in Nucleotide Binding Domain 1 in ABCC1 Gene Associate with Transcript Level and Survival of Patients with Breast Cancer. PLoS One 9(7): e101740.

Lu, S., Pardini, B., Cheng, B., Naccarati, A., Huhn, S., Vymetálková, V., Vodičková, L., Buchler, T., Hemminki, K., Vodička, P., Försti, A.: (2014) Single Nucleotide Polymorphisms within Interferon Signaling Pathway Genes Are Associated with Colorectal Cancer Susceptibility and Survival. PLoS One 9(10): e111061.

Makovický, P., Tumova, E., Volek, Z., Makovický, P., Vodičková, L., Slyšková, J., Svoboda, M., Rejhová, A., Vodička, P., Samasca, G., Králová, A., Nagy, M., Mydlarova-Blascaková, M., Poracova, J.: (2014) Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-week food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?Pathol. Res. Pract. 210(12): 855-862.

Makovický, P., Tůmová, E., Volek, Z., Makovický, P., Vodička, P.: (2014) Histological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Exp. Ther. Med. 8(5): 1623-1627.

Pardini, B., Verderio, P., Pizzamiglio, S., Nici, C., Maiorana, M. V., Naccarati, A., Vodičková, L., Vymetálková, V., Veneroni, S., Daidone, M. G., Ravagnani, F., Bianchi, T., Bujenda, L., Carracedo, A., Castells, A., Ruiz-Ponte, C., Morreau, H., Howarth, K., Jones, A., Castellvı´-Bel, S., Li L., Tomlinson, I., Van Wezel, T., Vodička, P., Radice, P., Peterlongo, P., the EPICOLON Consortium: (2014) Association between CASP8 –652 6N Del Polymorphism (rs3834129) and Colorectal Cancer Risk: Results from a Multi-Centric Study. PLoS ONE 9(3): e91310.

Pardini, B., Bermejo, J. L., Naccarati, A., Di Gaetano, C., Rosa, F., Legrand, C., Novotny, J., Vodička, P., Kumar, R.: (2014) Inherited variability in a master regulator polymorphism (rs4846126) associates with survival in 5-FU treated colorectal cancer patients.Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 766-767: 7-13.

Svoboda, M., Slyšková, J., Schneiderova, M., Makovicky, P., Bielik, L., Levy, M., Lipska, L., Hemmelova, B., Kala, Z., Protivankova, M., Vycital, O., Liska, V., Schwarzova, L., Vodičková, L, Vodička P.: (2014) HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis. 35(7): 1510-1515.

Slyšková, J., Lorenzo, Y., Karlsen, A., Carlsen, M. H., Novosadová, V., Blomhoff, R., Vodička, P., Collins, A. R.: (2014) Both genetic and dietary factors underlie individual differences in DNA damage levels and DNA repair capacity. DNA Repair (Amst). 16 :66-73.

Slyšková, J., Langie, S, A. , Collins, A. R., Vodička, P.: (2014) Functional evaluation of DNA repair in human biopsies and their relation to other cellular biomarkers. Front Genet. 5: 116.

Švec, J., Schwarzová, L., Janošíková, B., Štekrová, J., Mandys, V., Kment, M., Vodička, P.: (2014) Synchronous gastric and sebaceous cancers, a rare manifestation of MLH1-related Muir-Torre syndrome. Int. J. Clin. Exp. Pathol. 7(8): 5196-5202.

Vymetálková, V., Pardini, B., Rosa, F., Di Gaetano, C., Novotny, J., Levy, M., Buchler, T., Slyšková, J., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2014) Variations in mismatch repair genes and colorectal cancer risk and clinical outcome. Mutagenesis. 29(4): 259-265.

Vymetálková, V., Slyšková, J., Korenková, V., Bielik, L., Langerová, L., Procházka, P., Rejhová, A., Schwarzová, L., Pardini, B.,Naccarati, A., Vodička, P.: (2014) Molecular characteristics of mismatch repair genes in sporadic colorectal tumors in Czech patients BMC Med. Genet. 15(1) :17.

Wolpin, B. M., Rizzato, C., Kraft, P., Kooperberg, C., Petersen, G. M., Wang, Z., Arslan, A. A., Beane-Freeman, L., Bracci, P.M., Buring, J., Canzian, F., Duell, E. J., Gallinger, S., Giles, G. G., Goodman, G. E., Goodman, P. J., Jacobs, E. J., Kamineni, A., Klein, A. P., Kolonel, L. N., Kulke, M. H., Li, D., Malats, N., Olson, S. H., Risch, H. A., Sesso, H. D., Visvanathan, K., White, E., Zheng, W., Abnet, C. C., Albanes, D., Andreotti, G., Austin, M. A., Barfield, R., Basso, D., Berndt, S. I., Boutron-Ruault, M. C., Brotzman, M., Büchler, M. W., Bueno-de-Mesquita, H. B., Bugert, P., Burdette, L., Campa, D., Caporaso, N. E., Capurso, G., Chung, C., Cotterchio, M., Costello, E., Elena, J., Funel, N., Gaziano, J. M., Giese, N. A., Giovannucci, E. L., Goggins, M., Gorman, M. J., Gross, M., Haiman, C. A., Hassan, M., Helzlsouer, K. J., Henderson, B. E., Holly, E. A., Hu, N., Hunter, D. J., Innocenti, F., Jenab, M., Kaaks, R., Key, T. J., Khaw, K. T., Klein, E. A., Kogevinas, M., Krogh, V., Kupcinskas, J., Kurtz, R. C., LaCroix, A., Landi, M. T., Landi, S., Le Marchand, L., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R. L., Nakamura, Y., Oberg, A. L., Owzar, K., Patel, A. V., Peeters, P. H., Peters, U., Pezzilli, R., Piepoli, A., Porta, M., Real, F. X., Riboli, E., Rothman, N., Scarpa, A., Shu, X. O., Silverman, D. T., Soucek, P., Sund, M., Talar-Wojnarowska, R., Taylor, P. R., Theodoropoulos, G. E., Thornquist, M., Tjønneland, A., Tobias, G. S., Trichopoulos, D., Vodička, P., Wactawski-Wende, J., Wentzensen, N., Wu, C., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Hoover, R., Hartge, P., Fuchs, C., Chanock, S. J., Stolzenberg-Solomon, R. S., Amundadottir, L. T.: (2014) Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Genet. 46(9): 994-1000.

2013

Azqueta, A., Langie, S. A., Slyšková, J., Collins, A. R.: (2013) Measurement of DNA base and nucleotide excision repair activities in mammalian cells and tissues using the comet assay - A methodological overview. DNA Repair (Amst) 12: 1007-1010.

Campa, D., Rizzato, C., Capurso, G., Giese, N., Funel, N., Greenhalf, W., Souček, P., Gazouli, M., Pezzilli, R, Pasquali, C., Talar-Wojnarowska, R., Cantore, M., Andriulli, A., Scarpa, A., Jamroziak, K., Delle Fave, G., Costello, E., Khaw, K. T., Heller, A., Key, T. J., Theodoropoulos, G., Malecka-Panas, E., Mambrini, A., Bambi, F., Land, S., Pedrazzoli, S., Bassi, C., Pacetti, P., Piepoli, A., Tavano, F., di Sebastiano, P., Vodičková, L., Basso, D., Plebani, M., Fogar, P., Büchler, M. W., Bugert, P., Vodička, P., Boggi, U., Neoptolemos, J. P., Werner, J., Canzian, F.: (2013) Genetic susceptibility to pancreatic cancer and its functional characterisation: The PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium. Dig. Liver Dis. 45(2): 95-99.

Campa, D., Rizzato, C., Bauer, A. S., Werner, J., Capurso, G., Costello, E., Talar-Wojnarowska, R., Jamroziak, K., Pezzilli, R., Gazouli, M., Khaw, K. T., Key, T. J., Bambi, F., Mohelnikova-Duchonova, B., Heller, A., Landi, S., Vodičková, L., Theodoropoulos, G., Bugert, P.,Vodička, P., Hoheisel, J., Delle Fave, G., Neoptolemos, J., Souček, P., Buchler, M. W., Giese, N. A., Canzian F.: (2013) Lack of replication of seven pancreatic cancer susceptibility lociidentified in two Asian populations. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.22(2): 320-323.

Lu, S., Bevier, M., Huhn, S., Sainz, J., Lascorz, J., Pardini, B., Naccarati, A., Vodičková, L., Novotný, J., Hemminki, K., Vodička, P., Försti A.: (2013) Genetic variants in C-type lectin genes are associated with colorectal cancer susceptibility and clinical outcome.Int. J. Cancer. 133(10): 2325-2333.

Makovicky, P., Rimarova, K., Boor, A., Makovicky, P., Vodička, P., Samasca, G., Kruzliak, P.: (2013) Correlation between antibodies and histology in celiac disease: Incidence of celiac disease is higher than expected in the pediatric population. Mol. Med. Rep.8(4): 1079-1083.

Mušák, L., Šmerhovský, Z., Halasová, E., Osina, O., Letková, L., Vodičková, L., Poláková, V., Buchancová, J., Hemminki, K.,Vodička, P.: (2013) Chromosomal damage among medical staff occupationally exposed to volatile anesthetics, antineoplastic drugs, and formaldehyde. Scand. J. Work Environ. Health. 39(6): 618-630.

Pardini, B., Rosa, F., Barone, E., Di Gaetano, C., Slyšková, J., Novotný, J., Levy, M., Garritano, S., Vodičková, L., Buchler, T., Gemignani, F., Landi, S., Vodička, P., Naccarati, A.: (2013) Variation within 3' UTRs of base excision repair genes and response to therapy in colorectal cancer patients: a potential modulation of microRNAs binding. Clin. Cancer Res. 19(21): 6044-6056.

Picelli, S., Bermejo, J. L., Change-Claude, J., Hoffmeister, M., Fernández-Rozadilla, C., Carracedo, A., Castells, A., Castellví-Bel, S.,Naccarati, A., Pardini, B., Vodičková, L., Hüller, H., Talseth-Palmer, B. A., Stibbard, G., Peterlongo, P., Nici, C., Veneroni, S., Li, L., Casey, G., Tenesa, A., Farrington, S. M., Tomlinson, I., Moreno, V., van Wezel, T., Wijnen, J., Dunlop, M., Radice, P., Scott, R. J.,Vodička, P., Ruiz-Ponte, C., Brenner, H., Buch, S., Völzke, H., Hampe, J., Schafmayer, C., Lindblom, A.: Meta-Analysis of Mismatch Repair Polymorphisms within the Cogent Consortium for Colorectal Cancer Susceptibility; PLoS One 8(9): e72091.

Poláková-Vymetálková, V., Vannucci, L., Korenková, V., Procházka, P., Slyšková, J., Vodičková, L., Rusňáková, V., Bielik, L., Burocziová, M., Rossmann., P., Vodička, P.: (2013) Evaluation of tumor suppressor gene expressions and aberrant methylation in the colon of cancer-induced rats: a pilot study. Mol. Biol. Rep. 40(10): 5921-5929.

Procházka, P., Hrabeta, J., Vicha, A., Cipro, S., Stejskalová, E., Musil, Z., Vodička, P., Eckschlager, T.: (2013) Changes in MYCN expression in human neuroblastoma cell lines following cisplatin treatment may not be related to MYCN copy numbers. Oncol. Rep. 29(6):2415-2421.

Rizzato, C., Campa, D., Pezzilli, R., Souček, P., Greenhalf, W., Capurso, G., Talar-Wojnarowska, R., Heller, A., Jamroziak, K., Khaw, K. T., Key, T. J., Bambi, F., Landi, S., Mohelniková-Duchoňová, B., Vodičková, L., Büchler, M. W., Bugert. P., Vodička, P., Neoptolemos, J. P., Werner, J., Hoheisel, J. D., Bauer, A. S., Giese, N., Canzian, F.: (2013) ABO blood groups and pancreatic cancer risk and survival: Results from the PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium. Oncol. Rep. 29(4): 1637-1644.

AZV 15-27580A Vnímání chutí, oxidativní poškození a mikroprostředí střeva v kolorektální karcinogenezi: důsledky na riziko nemoci, jeho prognózu a prevenci. PI: Dr. Vodička, (2015-2019).

AZV 15-26535A Úloha genetických změn v genech microRNA a ve vazebných místech pro microRNA u kolorektálního karcinomu ve vztahu k individuální terapii. PI: Ing. Vymetálková, (2015-2019).

AZV 17-30920A Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva. PI: Ing. Vymetálková, (2017-2019).

GACR 17 – 16857S Identifikace a porovnání miRNA signatur v plazmě a ve stolici pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku metodou skevenování nové generace. PI: Dr. Naccarati, (2017 – 2019).

GACR 18- 09709S  Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku. PI: Dr. Vodička, (2018-2020).

NV 18-03-00199 Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomu. PI: Dr. Vodička, (2018-2022).

Thomayerova nemocnice Praha

IKEM, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Kralovské Vinohrady, Praha

Masarykova Universita, Brno

První lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha

Třetí lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha

Biomedicínske Centrum, Lékařská fakulta, Plzeň, Karlova Universita, Praha

Státní zdravotní Ústav, Praha

Biotechnologický ústav, AV ČR v.v.i. Vestec

Ústav Molekulární Genetiky AV ČR v.v.i. Praha

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., Praha

DKFZ (German Cancer Research Center) Heidelberg, Německo (prof. Hemminki, prof. Kumar, Dr. Canzian, Dr. Főrsti)

University of Pisa, Itálie (prof. Landi, prof. Barale, dr. Campa)

Italian Institute for Genomic Medicine, Torino, Itálie (Dr. Naccarati, Dr. Pardini)

Leiden University Medical Center, Leiden, Holandsko (prof. Van Wezel)

IDIBAPS / CIBERehd / Hospital Clínic, Barcelona, Španělsko (Dr. Castellvi-Bel)

Umeå University, Švédsko (Prof. Torbjőrn Nilsson)

Vienna Medical University, Rakousko (prof. Knasműller, Dr.Gsur)

RCSI Royal College of Surgeons in Ireland, Irsko(Dr. Hughes)

CEITEC - středoevropský technologický institut, Brno

Genetics and Epidemiology of Colorectal cancer Consortium (GECCO)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230