Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Den otevřených dveří 2019


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním registračního formuláře uděluje registrovaná osoba Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., IČ 683 78 041, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20, jako správci osobních údajů (dále jen „Správce“ nebo „ÚEM“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu a pro účely, jak jsou uvedeny níže:

Rozsah zpracovávaných údajů:


Účel zpracování:

Doba zpracování osobních údajů je jeden rok ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Registrovaná osoba je oprávněna svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: pr@iem.cas.cz či doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce uvedenou v záhlaví tohoto souhlasu.

Registrovaná osoba bere na vědomí, že odvoláním souhlasu před konáním Dne otevřených dveří ÚEM ztrácí možnost se této akce zúčastnit.

Registrovaná osoba je srozuměna s tím, že na Dnu otevřených dveří ÚEM mohou být náhodně pořizovány fotografie a záběry, na kterých může být zachycena podoba a projevy (nikoliv osobní povahy) registrované osoby. Registrovaná osoba si je dále vědoma, že pořizované videozáznamy, audiozáznamy a fotografie mohou být po neomezenou dobu používány Správcem k propagačním či reprezentativním účelům Správce. Registrovaná osoba bere na vědomí, že

Veškeré osobní údaje bude zpracovávat výhradně Správce.

Registrovaná osoba dále bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Správcem následující práva:

  1. právo požádat Správce o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, a to v písemné podobě, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesu námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně osobních údajů registrované osoby;
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá shora uvedená práva je možné u Správce uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu pro oblast zpracování osobních údajů v ÚEM pr@iem.cas.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce uvedenou v záhlaví tohoto souhlasu.

Registrovaná osoba dále bere na vědomí informace ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), které jsou uvedeny na internetových stránkách ÚEM.