Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení se zabývá mechanismy toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných a ultrajemných částic vznikajících při spalovacích procesech. Velká pozornost je věnována interakcím částic a jejich komponent s biomolekulami v lidských buněčných liniích. Aktuálně oddělení řeší otázku úlohy ultrajemných částic v ovzduší v etiologii neurodegenerativních onemocnění. Používané metody zahrnují testy cytotoxicity, detekci reaktivních forem kyslíku a oxidačního poškození DNA, proteinů a lipidů (ELISA), stanovení genotoxicity (kometový test, adukty DNA) a klastogenních účinků (mikrojádrový test, cytogenetická analýza metodou FISH), stejně jako analýzy exprese proteinů (western blotting) and metody detekce aktivity reparace DNA (NER a NHEJ). Mechanismy biologických účinků částic a jejich extraktů jsou dále podrobněji studovány toxikogenomickými metodami (microarray, sekvenování nové generace) a pomocí RT-PCR. Většina uvedených testů je též k dispozici externím uživatelům z výzkumných zařízení, univerzit, průmyslu a akademické sféry prostřednictvím Výzkumné infrastruktury NanoEnviCz (www.nanoenvicz.cz).

Zástupce vedoucího oddělení:

Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D.  
E-mail: tana.zavodna@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 663

Vědečtí pracovníci:

Ing. Jan Topinka, DSc.
Ing. Hana Barošová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D. 
Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.
Doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.
Mgr. Jitka Sikorová, Ph.D.
Mgr. et Ing. Táňa Závodná, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Tereza Červená 
Mgr. Jitka Pavlíková

Odborní pracovníci:

RNDr. Irena Chvojková
Mgr. Hasmik Margaryan
Mgr. Alena Milcová
Mgr. Michaela Pokorná
Ing. Věra Topinková

Významné výsledky v roce 2020

1. Metylace DNA u osob profesionálně exponovaných nanočásticím

V současnosti jsme vystaveni stále většímu riziku expozice nanočásticím. U dlouhodobě exponované skupiny výzkumných pracovníků a neexponovaných kontrol jsme porovnávali profil metylace DNA. Obě skupiny byly odebírány 2x (před a po směně). Výsledky získané pomocí analýzy na čipech ukázaly na signifikantní rozdíly u dlouhodobě exponovaných (341 CpG míst hypometylovaných a 364 hypermetylovaných). Naproti tomu krátkodobá akutní expozice neměla vliv na změny v metylaci DNA.

2020-1

Vliv expozice nanočásticím na rozložení metylace DNA. (a) Porovnání exponovaných před směnou a po směně. (b) Porovnání kontrol před směnou a po směně. (c) Porovnání exponovaných a kontrol před směnou. (d) Porovnání exponovaných a kontrol po směně.

Publikace:
Rossnerova, A. ; Honkova, K.; Pelclova, D.; Ždímal, V.; Hubáček, J.A.; Chvojkova, I.; Vrbova, K.; Rossner, P.; Topinka, J.; Vlckova, S.; et al. DNA Methylation Profiles in a Group of Workers Occupationally Exposed to Nanoparticles. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 2420.

2. Molekulární mechanismus adaptivní odpovědi jako reakce na expozice ze životního prostředí

Mnoho studií poukazuje na schopnosti živých organismů adaptovat se na nepříznivé vlivy životního prostředí. Příkladem jsou i výsledky poškození DNA u populace žijící v prostředí se zvýšenou zátěží znečištěnému ovzduší, které nekorelují s naměřenými koncentracemi znečišťujících látek. Studie se věnuje mechanismům adaptace, včetně navržení modelu epigenetické adaptace modifikací DNA metylace a jejího uchování pomocí epigenetické paměti.

2020-2

Model procesu adaptace k expozici ze životního prostředí a jejího uchování v kmenových buňkách s využitím epigenetické paměti (EP). Různé expoziční situace během života a jejich dopady: (a) Nová adaptace po chronické expozici A a její uchování EP. (b) Nová adaptace po chronické expozici B a její uchování EP. (c) Bez adaptace po akutní expozici C a bez uchování (EP). (d) Již dříve proběhlá adaptace expozici A využije při nové chronické expozici EP. (e) Již dříve proběhlá adaptace expozici B využije při nové akutní expozici EP.

Publikace:
Rossnerova, A.;
Izzotti, A.; Pulliero, A.; Bast, A.; Rattan, S.I.S.; Rossner, P. The Molecular Mechanisms of Adaptive Response Related to Environmental Stress. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1-15.

Významné výsledky v roce 2019

1. Benzo[a]pyren je asociovaný s deregulovanou myelolymfoidní hematopoézou u astmatických dětí

U astmatických dětí žijících v městském prostředí se expozice B[a]P může současně podílet na potlačení aktivity prozánětlivých (tj. NK T-lymfocytů prostřednictvím aktivace NF-kB) a zvýšení aktivity protizánětlivých drah (tj. CD8+ T-lymfocytů produkujících IL-10). B[a]P navíc zvyšuje biosyntézu hemu, což následně vede k expanzi neutrofilních metamyelocytů a potlačení CD71+ erytroidních buněk.

2019-a

Přehled integrované analýzy drah

Publikace:
Choi, H., Song, WM., Wang, M., Dostal, M., Pastorkova, A., Libalova, H., Tulupova, E., Rossnerova, A., Rossner, P. Jr., Sram, RJ., Zhang, B. (2019): Benzo[a]pyrene is associated with dysregulated myelo-lymphoid hematopoiesis in asthmatic children. Environ Int. 128: 218-232. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.052. IF= 7,943

2. Biologický efekt expozice kompletním benzínovým emisím na lidské 3D modely plicního epitelu (MucilAirTM) a lidské epiteliální bronchiální buňky (BEAS-2B)

Hlavním cílem tohoto projektu byla expozice dvou buněčných modelů motorovým spalinám v reálném čase. Použitými modely byla buněčná linie plicního epitelu BEAS-2B a 3D plicní model MucilAirTM. Oba modely byly kultivovány na membránách tak, aby mohlo docházet k přímému styku spalin s buňkami. Byl vytvořen unikátní expoziční systém umožňující napojení na zchlazené a zředěné spaliny produkované v reálném čase. Výsledkem jednodenní a pětidenní opakované expozice bylo potvrzení vyšší odolnosti a reálnější výsledky u komplexnějších 3D modelů než u běžně používaných plicních buněk.

2019-2

Buněčná linie plicního epitelu BEAS-2B (A) a 3D plicní model MucilAirTM (B)

Publikace:
Rossner, P., Jr., Cervena, T., Vojtisek-Lom, M., Vrbova, K., Ambroz, A., Novakova, Z., Elzeinova, F., Margaryan, H., Beranek, V., Pechout, M., Macoun, D., Klema, J., Rossnerova, A., Ciganek, M., Topinka, J.: (2019) The Biological Effects of Complete Gasoline Engine Emissions Exposure in a 3D Human Airway Model (MucilAirTM) and in Human Bronchial Epithelial Cells (BEAS-2B). International Journal of Molecular Sciences. 20(22). pii: E5710. doi: 10.3390/ijms20225710. IF=4,331

3. Molekulární odpověď THP-1 makrofágů na expozici nanomateriálům

Nanomateriály (NM) jsou jako cizorodé struktury rozpoznávány buňkami imunitního systému, zejména tzv. makrofágy. V naší studii byla porovnána odpověď THP-1 makrofágů po inkubaci s různými typy NM: TiO2, ZnO, SiO2 a Ag. Zatímco u TiO2 nebyl zjištěn signifikantní účinek na exponované buňky, ostatní testované NM zvyšovaly produkci prozánětlivých molekul. Ag současně vykazovalo i imunosupresivní účinky. Výsledky přisívají k pochopení molekulárních mechanismů toxicity NM s důrazem na význam imunitních buněk a rozdílnost odpovědí s ohledem na typ NM.

2019-3

Schéma vlivu nanomateriálů na imunitní funkce makrofágů

Publikace:
Brzicova, T., Javorkova, E., Vrbova, K., Zajicova, A., Holan, V., Pinkas, D., Philimonenko, V., Sikorova, J., Klema, J., Topinka, J., Rossner, P., Jr.: (2019) Molecular Responses in THP-1 Macrophage-Like Cells Exposed to Diverse Nanoparticles. Nanomaterials (Basel). 9(5). pii: E687. doi: 10.3390/nano9050687. IF=3,811

Významné výsledky v roce 2018

1. Transkripční odpověď lidských plicních buněk na organické složky emisí ze spalování benzínu a benzínu s biosložkou

Byly odebrány a charakterizovány částice vznikající spalováním benzínu (E0) a benzínu s biosložkou (15% ethanol, E15; 25% n-butanol, n- But25; 25% isobutanol, i-But25) v motoru s přímým vstřikováním. Z částic byla extrahována organická složka, aplikována na lidské plicní epiteliální buňky (expozice 4 a 24 hodin) a poté hodnocena změna genové exprese. Naše výsledky ukázaly, že nejméně genotoxické palivo byl benzín s 25% isobutanolem.

2018-1

Schéma studie hodnotící transkripční odpověď lidských plicních epiteliálních buněk BEAS-2B po expozici organickým složkám z emisí vzniklých spalováním čtyř typů benzínů (čistý benzín a benzíny s biosložkou).

Publikace:
Libalova, H., Rossner, P. Jr., Vrbova, K., Brzicova, T., Sikorova, J., Vojtisek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Machala, M., Topinka, J.: (2018) Transcriptional response to organic compounds from diverse gasoline and biogasoline fuel emissions in human lung cells. Toxicology in Vitro. 48: 329-341. doi: 10.1016/j.tiv.2018.02.002. IF=3,067

2. Měření profilu genové exprese u zdravých novorozenců z různých lokalit České republiky

Analyzovali jsme genovou expresi v leukocytech pupečníkové krve 202 novorozenců z České Republiky, které se lišily na úrovni lokalit zejména znečištěným ovzduším. Cílem bylo identifikovat diferenciálně exprimované geny a biochemické dráhy ve vztahu k lokalitě. Největší počet diferenciálně exprimovaných genů byl pozorován u vzorků z Karviné. Analýza drah přiblížila afektní dráhy v deregulačních procesech asociovaných s buněčným růstem, apoptózou a bunečnou homeostázou, imunitními procesy nebo oxidačním stresem.

2018-2

Heatmapa nejvíce diferenciálně exprimovaných genů

Publikace:
Honkova, K., Rossnerova, A., Pavlikova, J., Svecova, V., Klema, J., Topinka, J., Milcova, A., Libalova, H., Choi, H., Veleminsky, M., Sram, R.J., Rossner, P. Jr.: (2018) Gene Expression Profiling in Healthy Newborns from Diverse Localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis.59: 401-415; doi: 10.1002/em.22184. IF=2,528

3. Inhalace nanočástic ZnO: exprese míst sestřihu a alternativní sestřih u myší

Biologické účinky nanočástic ZnO byly studovány u myší inhalující tento materiál. Expozice způsobila změnu v expresi míst sestřihu genů, které mají vliv v procesech oxidačního stresu, apoptózy, imunitní odpovědi, zánětu a opravy DNA. Navíc byl ovlivněn alternativní sestřih genů spojených s oxidačním stresem a zánětem. Nanočástice ZnO mají tedy potenciální negativní účinky na živé organismy.

2018-3

Exprese mRNA stanovená pomocí RT-qPCR u vybraných genů.

Publikace:
Rössner, Jr.P., Vrbová, K., Strapáčová, S., Rössnerová, A., Ambrož, A., Brzicová, T., Libalová, H., Javorková, E., Kulich, P., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Capka, L., Docekal, B., Moravec, P., Sery, O., Misek, I., Fictum, P., Fiser, K., Machala, M., and Topinka, J.: (2018) Inhalation of ZnO nanoparticles: splice junction expression and alternative splicing in mice. Toxicological Sciences. 168(1): 190-200. doi: 10.1093/toxsci/kfy288. IF=3,654

Významné výsledky v roce 2017

1. Ultrajemné a jemné částice a hospitalizace ve střední Evropě. Výsledky ze studie UFIREG

Studovali jsme krátkodobé účinky ultrajemných a jemných prachových částic v ovzduší na frekvenci hospitalizací osob žijících ve městech střední a východní Evropy. Zjistili jsme, že zvýšení množství ultrajemných částic o 2750/cm3 je spojeno s vyšším rizikem hospitalizací v důsledku respiračních onemocnění. Současně jsme pozorovali i vliv částic o aerodynamickém průměru <2,5 µm na zvýšení rizika hospitalizací souvisejících s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními.

ogtn-vyzn-vysl-1-2017a

Velikost částic a jejich pronikání do dýchacího systému ( http://www.ufireg-central.eu)

Publikace:
Lanzinger S, Schneider A, Breitner S, Stafoggia M, Erzen I, Dostal M, Pastorkova A, Bastian S, Cyrys J, Zscheppang A, Kolodnitska T, Peters A; UFIREG study group: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. Am J Respir Crit Care Med.194(10):1233-1241. IF 13,204

2. Adaptace lidské populacek vlivům životního prostředí: Současné znalosti, důkazy z českých cytogenetických a "omics" biomonitorovacích studií a možný mechanismus. 

Hlavním cílem článku byla reanalýza výsledků nasbíraných v průběhu posledních deseti let v českých biomonitorovacích studiích zaměřených na vliv expozice různým hladinám znečištěného ovzduší a radiace v různě exponovaných populačních skupinách. Detailní analýza dat nás přivedla k hypotéze univerzálního modelu adaptace k expozičním stresorům v životním prostředí prostřednictvím nastavení methylace DNA. Toto nastavení může mít původ již v prenatálním vývoji a představuje potenciál pro redukci poškození DNA.

ogtn-vyzn-vysl-1-2017b

Model epigenetického mechanismu ukazující souvislosti mezi změnami hladin stresoru z životního prostředí v průběhu života a hladinou poškození DNA.

Publikace:
Rössnerová, A., Pokorná, M., Švecová, V., Šrám, R., Topinka, J., Zölzer, F., Rössner, P.: (2017) Adaptation of the human population to the environment: Current knowledge, clues from Czech cytogenetic and "omics" biomonitoring studies and possible mechanisms. Mutation Research-Reviews in Mutation Research. 773: 188-203. IF=5,5. doi: 10.1016/j.mrrev.2017.07.002. Epub 2017 Jul 12. Review.

3. Směsi butanolu a hydrogenovaných rostlinných olejů jako náhradní paliva pro naftové motory: Vliv na spalování a emise

Studovali jsme účinnost dvou důležitých biopaliv, butanolu a hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), na naftovém motoru Iveco Tector. HVO, možné náhradní palivo pro naftové motory ukázalo vynikající spalovací a emisní charakteristiky. V porovnání s klasickou naftou prokázala všechna biopaliva snížení množství PAU a n-alkanů v emisích, zatímco hopany a stearany pocházející z mazacích olejů byly srovnatelné pro všechna paliva. Studené starty vedly k přibližně 15% zvýšení koncentrací částic a na ně navázaných organických sloučenin v emisích ve srovnání s teplými starty.

ogtn-vyzn-vysl-3-2017

Vzorkovací zařízení Digitel pro pevné emise z motorů

Publikace:
Vojtíšek-Lom, M., Beránek, V., Mikuška, P., Křůmal, K., Coufalík, P., Sikorová, J., Topinka, J.: (2017) Blends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions. Fuel, 197: 407-421.  IF 4,601

Významné výsledky v roce 2016

1. Srovnávací analýza toxických odpovědí na účinky organických látek extrahovaných z vybraných dieselových a biodeselových paliv v lidských plicních buňkách BEAS-2B

V této studii byly odebrány částice z emisí čtyř různých paliv dieselových motorů, extrahovány organické sloučeniny a těmito extrakty exponovány lidské plicní buňky. Chemická analýza prokázala, že alternativní biopalivo nové generace (NexBTL), obsahuje nejméně karcingenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Pomocí analýzy genové exprese jsme v buňkách identifikovali změny aktivity řady genů, společných i rozdílných pro různá paliva. Navzdory malým změnám v celkové odpovědi na toxické účinky extraktů různých paliv, analýza prokázala, že NexBTL je nejméně toxický.

ogtn-vyzn-vysl-1-2016

Odběr, organická extrakce a toxikogenomická analýza částic z emisí různých paliv pro naftové motory.

Částice odebrané z emisí nafty (B0), bionafty (methylestery řepkového oleje, B100), 30% směsi nafty/bionafty (B30) a alternativního paliva nové generace (hydrotreatovaný rostlinný olej, NexBTL100) byly charakterizovány a organické extrakty byly použity pro 4h a 24h inkubaci s lidskými plicními buňkami a následnou analýzu genové exprese. Necytotoxická dávka 50 µg extraktu/mL indukovala podobnou buněčnou odpověď u všech testovaných extraktů. Identifikovali jsme změny v řadě procesů shodných pro všechny extrakty po 4h inkubaci (např. antioxidační odpověď, metabolismus xenobiotik a lipidů, potlačení pro-apoptotických změn nebo aktivace plasminogenní kaskády) a v některých procesech po 24h inkubaci (detoxifikace xenobiotik včetně polycyklických karcinogenních uhlovodíků). Specifické změny, zejména v antioxidační odpovědi, regulaci buněčného cyklu a proliferaci, indukoval extrakt NexBTL100.

Publikace:
Libalova, H., Rossner, P., Jr., Vrbova, K., Brzicova, T., Sikorova, J., Vojtisek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Jiri Neca, Pencikova, K., Machala, M., Topinka, J.:(2016) Comparative Analysis of Toxic Responses of Organic Extracts from Diesel and Selected Alternative Fuels Engine Emissions in Human Lung BEAS-2B Cells. International Journal of Molecular Sciences. IF=3,257

2. Analýza 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu v moči zdokonalenou metodou ELISA: mezilaboratorní srovnávací studie.

Provedli jsme mezilaboratorní srovnání 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu metodou ELISA s využitím standardizovaných podmínek, porovnali jsme výsledky s metodou kapalinové chromatografie-hmotové spektrometrie a identifikovali látky, které mohou přispívat k odlišnostem ve výsledcích. Standardizace významně zlepšila kvalitu výsledků, i když jsme stále pozorovali jistou variabilitu zbůsobenou přítomností aromatických a heterocyklických látek a sacharidů.

ogtn-vyzn-vysl-2-2016

Vylepšená metoda ELISA pro stanovení 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu (8-oxodG) v moči

S využitím standardizovaných podmínek jsme stanovovali 8-oxodG ve vzorcích moči. Standardizace výrazně snížila mezilaboratorní variabilitu stanovení.

Publikace:
Rössner, P., Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R.,Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med.,  22;95: 169-179. IF 5,784

3. Vliv nanočástic na bázi kobaltu, zinku a železa potažených oxidem křemičitým na DNA, lipidy a proteiny mesenchymálních kmenových buněk kostní dřeně potkana 

Nanočástice (NP) na bázi kobaltu, zinku a železa potažené oxidem křemičitým byly testovány z hlediska jejich vlivu na DNA, lipidy a proteiny v mesenchymálních kmenových buňkách kostní dřeně potkana. NP nebyly významně cytotoxické, s výjimkou nejvyšší koncentrace, která zpomalila proliferaci buněk a indukovala poškození DNA, lipidů a proteinů. Výsledky naznačují, že testované NP představují při aplikaci v netoxické dávce slibné kontrastní činidlo pro značení buněk při analýze magnetickou rezonancí.

Publikace:
Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670. IF 7,913

 

Významné výsledky v roce 2015

1. Analýza genetického poškození v lymfocytech bývalých zaměstnanců zpracovávajících uranovou rudu.

Frekvence buněk obsahujících mikrojádra (MN) a přítomnost centromer v MN byla analyzována v lymfocytech mužů z jižních Čech (bývalí zaměstnanci závodu na zpracování uranu „MAPE Mydlovary“ a kontrolní skupina). Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny rozdíly. Navíc, bývalí zaměstnanci, kteří též podstoupili rentgenové vyšetření, měli nižší hladiny poškození DNA než kontrolní skupina. Možným vysvětlením tohoto výsledku je adaptace organismu na vliv záření.

2015topinka1

Příklady lidských perifreních lymfocytů barvených DAPI (modrá) a pancentromerickými sondami s FITC (zelená): (a) celkový pohled (100x), dvoujaderná buňka (BNC) s jedním mikrojádrem s centromerou (1000x), (c) BNC s jedním mikrojádrem bez centromery (1000x), (d) BNC s dvěma mikrojádry bez centromery (1000x).

Publikace:
Zölzer, F., Havránková, R., Freitinger Skalická, Z., Rössnerová, A., Šrám, R.J.: (2015) Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers. Cytogenet Genome Res. 2015; 147 (1): 17-23.

2. Denní variabilita toxicity indukované organickými látkami vázanými na velikostně segregovaný atmosférický aerosol

Ve studii byla analyzována variabilita hmoty velikostně segregovaného aerosolu odebíraného každý den v průběhu zimního období ve znečištěných oblastech v Ostravě. Dále byly stanovovány toxické účinky organických látek extrahovaných z jednotlivých velikostních frakcí. Zjistili jsme, že horní akumulační mod (0,5 < dae < 1 μm) obsahuje většinu hmoty aerosolu a současně 44 % celkového obsahu karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (c-PAHs), zatímco ultrajemná frakce (< 0,17 μm) obsahuje pouze 11 % c-PAHs. Hladiny DNA aduktů a dioxinová aktivita silně korelovaly jak s hmotou aerosolu, tak koncentracemi c-PAHs. To ukazuje, že genotoxicita je hlavním mechanismem toxicity organických látek vázaných na velikostně segregovaný aerosol.

2015topinka2

(A) Součet koncentrací c-PAHs ve čtyřech frakcích aerosolu vztažený na mg hmoty velikostní frakce. Mezi c-PAHs patří benz[a]anthracen, chrysen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, dibenz[a,h]anthracen a indeno[1,2.3-cd]pyren. 
(B) Hladiny celkových DNA aduktů indukovaných organickými extrakty z velikostně segregovaného aerosolu v nebuněčném systému (DNA z telecího brzlíku) vztažené na mg hmoty velikostní frakce. Mezi obsahem c-PAHs v jednotlivých velikostních frakcích a DNA adukty byla zjištěna silná korelace (R: 0,62–0,86).

Publikace:
Topinka, J., Rossner, P. Jr., Milcová, A., Schmuczerová, J., Pěnčíková, K., Rossnerová, A., Ambrož, A., Štolcpartová, J., Bendl, J., Hovorka, J., Machala, M.: (2015) Day-to-day variability of toxic events induced by organic compounds bound to size segregated atmospheric aerosol. Environ. Pollut. 202: 135-145.

3. Snížené hladiny genová exprese po chronické expozici vysokým koncentracím polutantů v ovzduší

Analyzovali jsme vliv znečištění ovzduší na genovou expresi u osob žijících v Praze a na Ostravsku. Z důvodu většího znečištění ovzduší jsme u osob z Ostravska očekávali změny v expresi DNA reparačních genů. Překvapivě byly ale změny zjištěny u osob z Prahy, a to zejména u genů spojených s imunitní odpovědí a neurodegenerativními chorobami. Výsledky naznačují, že chronická expozice znečištěnému ovzduší může vést k adaptaci organismu, ale s možnými pozdějšími negativními zdravotními důsledky.

2015topinka3-cz

Dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší u osob z Prahy a z Ostravska. Obrázek znázorňuje jak dráhy spojené s lokalitou, tak dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší (B[a]P – benzo[a]pyren, PM2.5 – prachové částice o aerodynamickém průměru < 2,5 µm).

Publikace:
Rossner, Jr. P., Tulupová, E., Rossnerová, A., Líbalová, H., Hoňková, K., Gmuender, H., Pastorková, A., Švecová, V., Topinka, J., Šrám, R.J.: (2015) Reduced gene expression levels after chronic exposure to high concentrations of air pollutants. Mutat Res. 780:60-70.

Významné výsledky v roce 2014

1. Předčasný porod, vyšší váhový přírůstek dětí a riziko děského astmatu: Metaanalýza 147 000 evropských dětí
Kratší délka těhotenství (předčasný porod) a větší váhový přírůstek porodní hmotnosti byly nezávisle asociovány se zvýšeným rizikem sípavosti v předšolním věku a asthma u školáků. Srovnáním s dětmi narozenými v termínu a s normálním váhovým přírůstkem, pozorovali jsme nejvyšší riziko astmatu u školních dětí u dětí předčasně narozených a se zvýšeným váhovým přírůstkem (OR 4,47; 95% CI, 2,58–7,76).
 

2014topinka1  
 

Spolupráce: L. Duijts, Erasmus Medical Center-Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, The Holandsko

Publikace:
Sonnenschein-van der Voort AM, Arends LR, de Jongste JC, Annesi-Maesano I, Arshad SH, Barros H, Basterrechea M, Bisgaard H, Chatzi L, Corpeleijn E, Correia S, Craig LC, Devereux G, Dogaru C, Dostál M, Duchen K, Eggesbø M, van der Ent CK, Fantini MP, Forastiere F, Frey U, Gehring U, Gori D, van der Gugten AC, Hanke W, Henderson AJ, Heude B, Iñiguez C, Inskip HM, Keil T, Kelleher CC, Kogevinas M, Kreiner-Møller E, Kuehni CE, Küpers LK, Lancz K, Larsen PS, Lau S, Ludvigsson J, Mommers M, Nybo Andersen AM, Palkovicova L, Pike KC, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Roberts G, Schmidt A, Šrám R, Sunyer J, Thijs C, Torrent M, Viljoen K, Wijga AH, Vrijheid M, Jaddoe VW, Duijts L: (2014) Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children. J. Allergy Clin. Immunol. 133(5): 1317–1329. IF 11,248

2. Analýza změn v genové expresi indukovaných organickými látkami z respirabilních prachových částic v A549 buňkách

Zabývali jsme se studiem nepříznivých účinků organických látek z prachových částic (PM2.5) v lidských plicních buňkách A549. Analýza genové exprese odhalila řadu deregulovaných genů, které souvisí s působením aktivovaného aryl hydrokarbonového receptoru, metabolismem xenobiotik i endogenních látek. Dále jsme identifikovali deregulované geny zapojené do prozánětlivých procesů, buněčné odpovědi oxidačnímu stresu a drah účastnících se nádorových a vývojových procesů (TGF-β a Wnt signální dráhy). Překvapivě nebyla zjištěna deregulace odpovědi na poškození DNA.

2014topinka2

Prachové částice PM2.5 byly sbírány ve čtyřech různých lokalitách České republiky (Ostrava – Bartovice, Ostrava – Poruba, Karviná a Třeboň) a byla extrahovaná směs organických látek, která byla aplikovaná na buňky A549 ve třech koncentracích (10, 30 a 60 µg/ml). Následně byly analyzovány změny v genové expresi s použitím čipů HT-12 v4 Beadchips (Illumina). Změny v genové expresi ovlivněných buněk byly stanoveny porovnáním s hladinou genové exprese u neovlivněných buněk. Vennovy diagramy představují počty deregulovaných genů a jejich překryv mezi čtyřmi různými lokalitami pro každou z následujících koncetrací: 10 μg/ml (A), 30 μg/ml(B), 60 μg/ml (C). Počty deregulovaných genů se zvyšují s rostoucí koncentrací u všech lokalit a zároveň se zvyšuje i překryv společných genů mezi lokalitami.

Spolupráce:  Veterinární institut v Brně, ČVUT v Praze

Publikace:
Líbalová, H., Krčková, S., Uhlířová, K., Kléma, J., Ciganek, M., Rössner, P., Šrám, R.J., Vondráček, J., Machala, M., Topinka, J.: Analysis of gene expression changes in A549 cells induced by organic compounds from respirable air particles. Mut Res Fundam Mol Mech Mutagen. Vol 770, December 2014, 94–105. IF 4,44

3. Nehomologická oprava konců DNA a chromozomální aberace v lidských embryonálních plicních fibroblastech ovlivněných znečišťujícími látkami z životního prostředí

Studovali jsme účinky znečišťujících látek z životního prostředí (karcinogenního benzo[a]pyrenu (B[a]P) a organických extraktů z prachových částic z ovzduší (PM2.5)) na poškození DNA a indukci její opravy. Zabývali jsme se klíčovými kroky poškození DNA, které zahrnují detekci zlomů v DNA, stanovení proteinů zajišťujících opravu DNA, ligaci (spojení) konců DNA a vznik chromozomálních aberací. Zjistili jsme, že testované látky, zvláště organické extrakty, vyvolávají zlomy v DNA a následně jejich spojování, které však vede ke vzniku chromozomálních aberací.

2014topinka3

Obrázek ukazuje poškození DNA způsobené testovanými chemikáliemi: reciprokou translokaci mezi chromozomem 1 a nebarveným chromozomem. Na obrázku jsou obarveny chromozomy 1 (červeně), 4 (zeleně) a 17 (žlutě); nebarvené chromozomy jsou modré.

Publikace:
Rossner P Jr, Rossnerova A, Beskid O, Tabashidze N, Libalova H, Uhlirova K, Topinka J, Sram RJ.: Nonhomologous DNA end joining and chromosome aberrations in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. Mutat Res Fundam Mol Mech Mutagen, 763-764, 2014, Pages 28–38, IF 4,44.

 

Významné výsledky v roce 2013

1. Analýza biomarkerů u české populace exponované vysokému znečištění ovzduší. Část I, část II.

Nové analýzy zaměřené na studium genové exprese ukázaly dramatické rozdíly mezi exponovanou a kontrolní populací. Překvapivým výsledkem bylo zjištění, že i když koncentrace polutantů na Ostravsku signifikantně překračují jejich hladiny v kontrolní oblasti, počet genů, u nichž byla změněna míra exprese, je u ostravské populace výrazně nižší, patrně došlo k navození jevu podobnému adaptivní odpovědí.

2013topinka3b

Publikace:
P. Rossner Jr., V. Svecova, J. Schmuczerova, A. Milcova, N. Tabashidze, J. Topinka, A. Pastorkova, R.J. Sram: Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part I. Bulky DNA adducts. Mutagenesis 28 (1) 2013, 89-95.
P.Rossner Jr., A.Rossnerova, M.Spatova, O.Beskid, K.Uhlirova, H.Libalova, I.Solansky, J.Topinka, R.J. Sram:Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part II. Chromosomal aberrations and oxidative stress. Mutagenesis 28 (1) 2013, 97-106.

2. Ultrajemné částice nejsou hlavním nositelem karcinogenních PAU a jejich genotoxicity ve velikostně segregovaném aerosolu.

Ultrajemná aerosolová frakce bývá považována za nejdůležitější nosič karcinogenních PAU, protože má nejvyšší specifický povrch . Naše výsledky s ultrajemnou frakcí aerosolu navzorkovanou v různých lokalitách však prokazují, že tato frakce není ani hlavním nosičem karcinogenních PAU ani hlavní induktor jejich genotoxicity. Tento výsledek je významný pro posouzení toxicity ultrajemných částic, která je v současnosti intenzívně diskutována.

2013topinka2-cz

Vztah mezi velikostí prachových částic v ovzduší a jejich genotoxicitou

Publikace:
J. Topinka, A. Milcova, J. Schmuczerova, J. Krouzek, J. Hovorka: Ultrafine particles are not major carriers of carcinogenic PAHs and their genotoxicity in size-segregated aerosols. Mutation Res. 754 (2013) 1-6.

3. Znečištěné ovzduší ovlivňuje metylační profily u dětské populace

Aktivita genů je významně ovlivňována jejich metylací. Na její nastavení má pro každého jedince vliv zejména expozice negativním vlivům v prenatálním období. V naší studii jsme porovnávali rozložení 27 578 metylovaných míst u skupin dětí z Ostravy a Prachaticka. Děti z Ostravy, kde koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu (B[a]P) byla významně vyšší, měly odlišné rozložení metylačních skupin, což ukazuje na odlišnou aktivitu genů v důsledku znečištění ovzduší.

2013topinka1-cz

Metylace genů u dětí z Ostravy je odlišná od dětí z Prachaticka. Adaptivní odpověď u osob vystavených znečištěnému ovzduší? I přes vysoké koncentrace škodlivin byla u osob žijících na Ostravsku zjištěna změněná exprese u menšího počtu genů než u Pražanů. Výsledek naznačuje přizpůsobení organismu nepříznivým podmínkám životního prostředí.

Publikace:
Rossnerova A., Tulupova E., Tabashidze N., Schmuczerova J., Dostal M., Rossner P. Jr., Gmuender H., Sram R. J., Factors affecting the 27K DNA methylation pattern in asthmatic and healthy children from locations with various environ- ments, Mutat. Res. 741-742 (2013) 18-26. IF 3,902.

2022

Ambroz, A., Rossner, P., Rossnerova, A., Honkova, K., Milcova, A., Pastorkova, A., Klema, J., Pulkrabova, J., Parizek, O., Vondraskova, V., Zelenka, J., Vrzáčková, N., Schmuczerova, J., Topinka, J., Sram, R.J.(2022) Oxidative Stress and Antioxidant Response in Populations of the Czech Republic Exposed to Various Levels of Environmental Pollutants. IJERPH 19, 3609. https://doi.org/10.3390/ijerph19063609

Blazkova, B.,  Ambroz, A., Milcova, A., Pastorkova, A., Rossner, P., Solansky, I., Veleminsky, M., Veleminsky, M., Veleminsky, M., Sram, R.J.(2022) A possible link between cognitive development in 5 years old children and prenatal oxidative stress. Neuro Endocrinol Lett 43, 27–38

Honkova, K., Rossnerova, A., Chvojkova, I., Milcova, A., Margaryan, H., Pastorkova, A., Ambroz, A., Rossner, P., Jirik, V., Rubes, J., Sram, R.J., Topinka, J.: (2022) Genome-Wide DNA Methylation in Policemen Working in Cities Differing by Major Sources of Air Pollution. IJMS 23, 1666. https://doi.org/10.3390/ijms23031666

Lampinen R, Górová V, Avesani S, Liddell JR, Penttilä E, Závodná T, Krejčík Z, Lehtola JM, Saari T, Kalapudas J, Hannonen S, Löppönen H, Topinka J, Koivisto AM, White AR, Giugno R, Kanninen KM: (2022) Biometal Dyshomeostasis in Olfactory Mucosa of Alzheimer's Disease Patients. Int J Mol Sci. 23(8):4123. doi: 10.3390/ijms23084123. PMID: 35456941; PMCID: PMC9032618

Hermanova B, Riedlova P, Dalecka A, Jirik V, Janout V, Sram RJ: (2022) Air pollution and molecular changes in age-related diseases. Int J Environ Health Res. 32(4):772-790. doi: 10.1080/09603123.2020.1797643. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32723182

Dusek J, Nedvedova L, Scheinost O, Hanzl M, Kantorova E, Fendrstatova E, Sram RJ, Kotouckova H, Voracek J: (2022) Frequency of Leiden Mutation in Newborns with Birth Weight below 1500 g. Healthcare (Basel). 10(5):865. doi: 10.3390/healthcare10050865. PMID: 35628002; PMCID: PMC9140989

2021

Polachova A., Gramblicka T., Bechynska K., Parizek O., Parizkova D., Dvorakova D., Honkova K., Rossnerova A., Rossner P., Sram R. J., Topinka J., Pulkrabova J. (2021): Biomonitoring of 89 POPs in blood serum samples of Czech city policemen, Environmental Pollution, Volume 291, 2021, 118140, ISSN 0269-7491, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118140

Vojtisek-Lom, M .; Suta, M.; Sikorova, J.; Sram, R.J. (2021): High NO2 Concentrations Measured by Passive Samplers in Czech Cities: Unresolved Aftermath of Dieselgate? Atmosphere 2021, 12, 649. https://doi.org/10.3390/atmos12050649

Kroupa M, Rachakonda S, Vymetalkova V, Tomasova K, Liska V, Vodenkova S, Cumova A, Rossnerova A, Vodickova L, Hemminki K, Soucek P, Kumar R, Vodicka P. (2021): Telomere length in peripheral blood lymphocytes related to genetic variation in telomerase, prognosis and clinicopathological features in breast cancer patients. Mutagenesis. 2020 Dec 31;35(6):491-497. doi: 10.1093/mutage/geaa030. PMID: 33367858

Choi H, Dostal M, Pastorkova A, Rossner P Jr, Sram RJ. (2021): Airborne Benzo[a]Pyrene may contribute to divergent Pheno-Endotypes in children. Environ Health. 2021 Apr 9;20(1):40. doi: 10.1186/s12940-021-00711-4. PMID: 33836759; PMCID: PMC8035778

Barosova H, Meldrum K, Karakocak BB, Balog S, Doak SH, Petri-Fink A, Clift MJD, Rothen-Rutishauser B. (2021): Inter-laboratory variability of A549 epithelial cells grown under submerged and air-liquid interface conditions. Toxicol In Vitro. 2021 Apr 24;75:105178. doi: 10.1016/j.tiv.2021.105178. Epub ahead of print. PMID: 33905840

Rossner P, Cervena T, Vojtisek-Lom M, Neca J, Ciganek M, Vrbova K, Ambroz A, Novakova Z, Elzeinova F, Sima M, Simova Z, Holan V, Beranek V, Pechout M, Macoun D, Rossnerova A, Topinka J. (2021): Markers of lipid oxidation and inflammation in bronchial cells exposed to complete gasoline emissions and their organic extracts. Chemosphere. 2021 May 10;281:130833. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.130833. Epub ahead of print. PMID: 34015653

Cipryan L, Kutac P, Dostal T, Zimmermann M, Krajcigr M, Jandackova V, Sram R, Jandacka D, Hofmann P. (2021): Regular running in an air-polluted environment: physiological and anthropometric protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment Study - Program 4). BMJ Open. 2020 Dec 10;10(12):e040529. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040529. PMID: 33303450; PMCID: PMC7733192

Jandacka D, Uchytil J, Zahradnik D, Farana R, Vilimek D, Skypala J, Urbaczka J, Plesek J, Motyka A, Blaschova D, Beinhauerova G, Rygelova M, Brtva P, Balazova K, Horka V, Malus J, Silvernail JF, Irwin G, Nieminen MT, Casula V, Juras V, Golian M, Elavsky S, Knapova L, Sram R, Hamill J. (2021): Running and Physical Activity in an Air-Polluted Environment: The Biomechanical and Musculoskeletal Protocol for a Prospective Cohort Study 4HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment-Program 4). Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 7;17(23):9142. doi: 10.3390/ijerph17239142. PMID: 33297585; PMCID: PMC7730319

Sima M, Rossnerova A, Simova Z, Rossner P Jr. (2021): The Impact of Air Pollution Exposure on the MicroRNA Machinery and Lung Cancer Development. J Pers Med. 2021 Jan 19;11(1):60. doi: 10.3390/jpm11010060. PMID: 33477935; PMCID: PMC7833364

Rubes J, Sipek J, Kopecka V, Musilova P, Vozdova M, Prinosilova P, Topinka J, Pastorkova A, Svecova V, Sram RJ. (2021): The effects of age on DNA fragmentation, the condensation of chromatin and conventional semen parameters in healthy nonsmoking men exposed to traffic air pollution. Health Sci Rep. 2021 Mar 9;4(2):e260. doi: 10.1002/hsr2.260. PMID: 33732896; PMCID: PMC7942397

Pelclova D, Zdimal V, Komarc M, Schwarz J, Ondracek J, Ondrackova L, Kostejn M, Vlckova S, Fenclova Z, Dvorackova S, Lischkova L, Klusackova P, Kolesnikova V, Rossnerova A, Navratil T. (2021): Three-Year Study of Markers of Oxidative Stress in Exhaled Breath Condensate in Workers Producing Nanocomposites, Extended by Plasma and Urine Analysis in Last Two Years. Nanomaterials (Basel). 2020 Dec 6;10(12):2440. doi: 10.3390/nano10122440. PMID: 33291323; PMCID: PMC7762143

2020

Jiraková, K., Moskvin, M., Machová Urdzíková, L., Rössner, P., Elzeinová, F., Chudíčková, M., Jirák, D., Ziolkowska, N., Horák, D., Kubinová, Š., Jendelová, P.: (2020) The negative effect of magnetic nanoparticles with ascorbic acid on peritoneal macrophages. Neurochem Res. 45(1): 159-170. Epub 2019. doi: 10.1007/s11064-019-02790-9. IF= 2.782

Barosova, H., Karakocak, B.B., Septiadi, D., Petri-Fink, A., Stone, V., Rothen-Rutishauser. B.: (2020) An In Vitro Lung System to Assess the Proinflammatory Hazard of Carbon Nanotube Aerosols. Int. J. Mol. Sci. 21(15):5335. doi: 10.3390/ijms21155335. IF= 4.556

Blazkova, B., Pastorkova, A., Solansky, I., Veleminsky, Jr. M., Veleminsky, M., Urbancova, K., Vondraskova, V., Hajslova, J., Pulkrabova, J., Sram, R.J.: (2020) Effect of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Exposure on Cognitive Development in 5 Years Old Children. Brain Sci. 10(9): E619. doi: 10.3390/brainsci10090619. IF= 3.332

Blazkova, B., Pastorkova, A., Solansky, I., Veleminsky, M., Jr., Veleminsky, M., Rössnerova, A., Honkova, K., Rössner, Jr., P., Sram, R.J.: (2020) The Impact of Cesarean and Vaginal Delivery on Results of Psychological Cognitive Test in 5 Year Old Children. Medicina. 56(10): 554. doi: 10.3390/medicina56100554. IF= 1.205

Cejka, C., Kossl, J., Holan, V., Zhang, J.H., Cejkova, J.: (2020) An Immunohistochemical Study of the Increase in Antioxidant Capacity of Corneal Epithelial Cells by Molecular Hydrogen, Leading to the Suppression of Alkali-Induced Oxidative Stress. Oxid. Med. Cell. Longev. 7435260. doi: 10.1155/2020/7435260. IF= 5.076

Cervena, T., Vojtisek-Lom, M., Vrbova, K., Ambroz, A., Novakova, Z., Elzeinova, F., Sima, M., Beranek, V., Pechout, M., Macoun, D., Klema, J., Rossnerova, A., Ciganek, M., Topinka, J., Rossner, P. Jr.: (2020) Ordinary Gasoline Emissions Induce a Toxic Response in Bronchial Cells Grown at Air-Liquid Interface. Int. J Mol. Sci. 23;22(1):79. doi: 10.3390/ijms22010079. IF= 4.556

Nelissen, I., Haase, A., Anguissola, S., Rocks, L., Jacobs, A., Willems, H., Riebeling, Ch., Luch, A., Piret, J. P., Toussaint, O., Trouiller, B., Lacroix, G., Gutleb, A.C., Contal, S., Diabaté, S., Weiss, C., Lozano-Fernández, T., González-Fernández, A., Dusinska, M., Huk, A., Stone, V., Kanase, N., Nocuń, M., Stępnik, M., Meschini, S., Ammendolia, M.G., Lewinski, N., Riediker, M., Venturini, M., Benetti, F., Topinka, J., Brzicová, T., Milani, S., Rädler, J., Salvati, A., Dawson, K.A.: (2020) Improving Quality in Nanoparticle-Induced Cytotoxicity Testing by a Tiered Inter-Laboratory Comparison Study. Nanomaterials (Basel). 10(8): 1430. doi: 10.3390/nano10081430. IF= 4.324

Novotna, B., Pelclova, D., Rossnerova, A., Zdimal, V., Ondracek, J., Lischkova, L., Vlckova, S., Fenclova, Z., Klusackova, P., Zavodna, T., Topinka, J., Komarc, M., Dvorackova, S., Rossner, P.: (2020) The Genotoxic Effects in the Leukocytes of Workers Handling Nanocomposite Materials. Mutagenesis. 12;35(4):331-340. doi:10.1093/mutage/geaa016. IF= 3.379

Polachova, A., Gramblicka, T., Parizek, O., Sram, R.J., Stupak, M., Hajslova, J., Pulkrabova, J.: (2020) Estimation of Human Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) Based on the Dietary and Outdoor Atmospheric Monitoring in the Czech Republic. Environ. Res.. 182:108977. doi: 10.1016/j.envres.2019.108977  IF= 5.715

Prichystalova, R., Caron-Beaudoin, E., Richardson, l., Dirkx, E., Amadou, A., Zavodna, T., Cihak, R., Cogliano, V., Hynes J., Pelland-St-Pierre, L., Verner,M.A., van Tongeren, M., Ho, V.: (2020) An Approach to Classifying Occupational Exposures to Endocrine Disrupting Chemicals by Sex Hormone Function Using an Expert Judgment Process. J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. Jul 23. doi: 10.1038/s41370-020-0253-z. IF= 3.351

Radzikowska, U., Ding, M., Tan, G., Zhakparov, D., Peng, Y., Wawrzyniak, P., Wang, M., Li, S.,  Morita, H.,  Altunbulakli, C., Reiger, M., Neumann, A.U., Lunjani, N., Traidl-Hoffmann, C., Nadeau, K.C., O'Mahony, L., Akdis, C., Sokolowska, M.: (2020) Distribution of ACE2, CD147, CD26, and Other SARS-Cov-2 Associated Molecules in Tissues and Immune Cells in Health and in Asthma, COPD, Obesity, Hypertension, and COVID-19 Risk Factors. Allergy. Nov 75(11):2829-2845. doi: 10.1111/all.14429. IF= 8.706

Rossner, P., Vrbova, K., Rossnerova, A., Zavodna, T., Milcova, A., Klema, J., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Capka, L., Krumal, K., Docekal, B., Holan, V., Machala, M., Topinka, J.: (2020) Gene Expression and Epigenetic Changes in Mice Following Inhalation of Copper(II) Oxide Nanoparticles. Nanomaterials. 10(3): 550. doi: 10.3390/nano10030550. IF= 4.034

Rossner, P., Libalova, H., Vrbova, K., Cervena, T., Rossnerova, A., Elzeinova, F., Milcova, A., Novakova, Z., Topinka, J.: (2020) Genotoxicant Exposure, Activation of the Aryl Hydrocarbon Receptor, and Lipid Peroxidation in Cultured Human Alveolar Type II A549 Cells. Mutat. Res. 853:503173. doi: 10.1016/j.mrgentox.2020.503173. IF= 2.506

Rössnerova, A., Izzotti, A., Pulliero, A., Bast, A., Rattan, S. I. S., Rössner, P.: (2020) The Molecular Mechanisms of Adaptive Response Related to Environmental Stress. Intl. J. Mol. Sci. 21(19): E7053. doi: 10.3390/ijms21197053. IF= 4.556

Rossnerova, A., Honkova, K ., Pelclova, D., Zdimal, V., Hubacek, J.A., Chvojkova, I., Vrbova, K., Rossner, P., Topinka, J., Vlckova, S., Fenclova, Z., Lischkova, L., Klusackova, P., Schwarz, J., Ondracek, J., Ondrackova, L., Kostejn, M., Klema, J., Dvorackova, S.: (2020) DNA Methylation Profiles in a Group of Workers Occupationally Exposed to Nanoparticles. Int. J. Mol. Sci. 31;21(7):2420. doi: 10.3390/ijms21072420. IF= 4.556

Sima, M., Vrbova, K., Zavodna, T., Honkova, K., Chvojkova, I., Ambroz, A., Klema, J., Rossnerova, A., Polakova, K., Malina, T., Belza, J., Topinka, J., Rossner Jr., P.: (2020) The Differential Effect of Carbon Dots on Gene Expression and DNA Methylation of Human Embryonic Lung Fibroblasts as a Function of Surface Charge and Dose. Int. J. Mol. Sci.  4;21(13):4763. doi: 10.3390/ijms21134763. IF= 4.556

Simkova, S., Veleminsky, M., Sram, J.R.: (2020) The Impact of Air Pollution to Obesity. Neuro. Endocrinol. Lett.  41(3): 101-108. IF= 0.750

Svecova, V., Topinka, J., Solansky, I., Broday, D., Sram, R.J.: (2020): Relation Between Personal Exposure and Outdoor Concentrations of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Smog Episode.  Cent. Eur. J. Public. Health. 27(4): 305-311. 10.21101/cejph.a5475. IF=0.653

Urbancova, K., Dvorakova, D., Gramblicka, T., Sram, R.J., Hajslova, J., Pulkrabova, J.:(2020) Comparison of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Metabolite Concentrations in Urine of Mothers and Their Newborns. Sci. Total Environ. 723: 138116. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138116. IF= 6.551

Vondracek, J., Pencikova, K., Ciganek, M., Pivnicka, J., Karasova, M., Hyzalova, M., Strapacova, S., Palkova, L., Neča, L., Matthews, J., Vojtisek Lom, M., Topinka, J., Milcova, A., Machala, M.: (2020) Environmental Six-Ring Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Are Potent Inducers of the Ahr-Dependent Signaling in Human Cells. Environ. Pollut. 266(Pt 2): 115125. doi: 10.1016/j.envpol.2020.115125. IF= 6.792

Xu, J., Sram, R.J., Cebulska-Wasilewska, A., Miloradov, M.V., Sardas, S., Au, W.W.: (2020) Challenge-Comet Assay, a Functional and Genomic Biomarker for Precision Risk Assessment and Disease Prevention Among Exposed Workers. Toxicol. Appl. Pharmacol. 397:115011. 10.1016/j.taap.2020.115011. IF= 3.347

2019

Brzicova T. , Javorkova E., Vrbova K., Zajicova A., Holan V., Pinkas D., Philimonenko, V., Sikorova, J., Klema, J., Topinka, J., Rossner, P., Jr.: (2019) Molecular Responses in THP-1 Macrophage-Like Cells Exposed to Diverse Nanoparticles. Nanomaterials (Basel). 9(5). pii: E687. doi: 10.3390/nano9050687. IF= 3.811

Brzicova, T., Sikorova, J., Milcova, A., Vrbova, K., Klema, J. , Pikal, P., Lubovska, Z., Philimonenko, A., Franco, F., Topinka, J., Rossner, P., Jr.: (2019) Nano-TiO2 stability in medium and size as important factors of toxicity in macrophage-like cells. Toxicology in Vitro.  54: 178-188. doi: 10.1016/j.tiv.2018.09.019. IF= 3.067

Cervena, T., Vrbova, K., Rossnerova, A., Topinka, J., Rossner, P., Jr. : (2019) Short-term and Long-term Exposure of the MucilAir™ Model to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Altern Lab Anim. 47(1): 9-18. doi: 10.1177/0261192919841484. IF= 3.014

Choi, H., Song, WM., Wang, M., Dostal, M., Pastorkova, A., Libalova, H., Tulupova, E., Rossnerova, A., Rossner, P. Jr., Sram, RJ., Zhang, B. (2019): Benzo[a]pyrene is associated with dysregulated myelo-lymphoid hematopoiesis in asthmatic children. Environ Int. 128: 218-232. IF= 7.943

Holan, V., Javorkova, E., Vrbova, K., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Kulich, P., Skoupy, R., Machala, M., Zajicova, A., Rossner, P.: (2019) A murine model of the effects of inhaled CuO nanoparticles on cells of innate and adaptive immunity – a kinetic study of a continuous three-month exposure. Nanotoxicology.13(7): 952-963. doi: 10.1080/17435390.2019.1602679. IF= 5.811

Novotná, B ., Sikorová, J., Milcová, A., Pechout, M., Dittrich, L., Vojtíšek-Lom, M, Rössner, P., Brzicová, T., Topinka, J.: (2019) The genotoxicity of organic extracts from particulate truck emissions produced at various engine operating modes using diesel or biodiesel (B100) fuel: A pilot study. Mutation Research – Genetic Toxicology. 845: 403034. doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.03.007. IF= 2.256

Remzova, M., Zouzelka, R., Brzicova, T., Vrbova, K., Pinkas, D., Rossner, P., Topinka, J., Rathousky, J.: (2019) Toxicity of TiO2, ZnO, and SiO2 Nanoparticles in Human Lung Cells: Safe-by-Design Development of Construction Materials. Nanomaterials. 9(7). pii: E968. IF=4.358

Rossner, P., Jr., Cervena, T., Vojtisek-Lom, M., Vrbova, K., Ambroz, A., Novakova, Z., Elzeinova, F., Margaryan, H., Beranek, V., Pechout, M., Macoun, D., Klema, J., Rossnerova, A., Ciganek, M.,Topinka, J.: (2019) The Biological Effects of Complete Gasoline Engine Emissions Exposure in a 3D Human Airway Model (MucilAirTM) and in Human Bronchial Epithelial Cells (BEAS-2B). International Journal of Molecular Sciences. 20(22). pii: E5710. doi: 10.3390/ijms20225710. IF=4.331

Rossner, P., Libalova, H., Cervena, T., Vrbova, K., Elzeinova, F., Milcova, A., Rossnerova, A., Novakova, Z., Ciganek, M., Pokorna, M., Ambroz, A., Topinka, J.: (2019) The processes associated with lipid peroxidation in human embryonic lung fibroblasts, treated with polycyclic aromatic hydrocarbons and organic extract from particulate matter. Mutagenesis. 34: 153-164. pii: gez004. doi: 10.1093/mutage/gez004. IF= 2.638

Rossnerova, A ., Pelclova, D., Zdimal, V., Rossner, P, Elzeinova, F., Vrbova, K., Topinka, J., Schwarz, J., Ondracek, J., Kostejn, M., Komarc, M., Vlckova, S., Fenclova, Z., Dvorackova, S.: (2019) The repeated cytogenetic analysis of subjects occupationally exposed to nanoparticles: a pilot study. Mutagenesis. 34(3): 253-363. IF= 2.898

Svobodová, J., Procházková, J., Kabátková, M., Krkoška, M., Šmerdová, L., Líbalová, H., Topinka, J., Kléma, J., Kozubík, A., Machala, M., Vondráček, J.: (2019) 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) disrupts control of cell proliferation and apoptosis in a human model of adult liver progenitors. Toxicological Sciences. 172(2): 368-384. doi: 10.1093/toxsci/kfz202. IF= 3.564

Tylichová, Z., Neča, J., Topinka, J., Milcová, A., Hofmanová, J., Kozubik, A., Machala, M., Vondráček, J.: (2019) n-3 Polyunsaturated fatty acids alter benzo[a]pyrene metabolism and genotoxicity in human colon epithelial cell models. Food and Chemical Toxicology. 124: 374-384. IF= 3.775

2018

Rynning, I., Neča, J.,  Vrbová, K., Líbalová, H., Rössner ml., P., Holme, J.A., Gützkow, K.B., Afanou, A.K.J., Arnoldussen, Y.J., Hrubá, E., Skare, Q., Haugen, A., Topinka, J., Machala, M., Mollerup, S.: (2018) In vitro transformation of human bronchial epithelial cells by diesel exhaust particles: gene expression profiling and early toxic responses. Toxicological Sciences. 166(1): 51-64. doi: 10.1093/toxsci/kfy183. IF=3.564

Rynning, I., Arlt, V. M.,  Vrbová, K., Neča, J., Rössner ml., P., Kléma, J., Ulvestad, B., Petersen, E., Skare, Q., Haugen, A., Phillips, D. H., Machala, M., Topinka, J., Mollerup, S.: (2018) Bulky DNA adducts, microRNA profiles, and lipid biomarkers in Norwegian tunnel finishing workers occupationally exposed to diesel exhaust. Occupational and Environmental Medicine. 76(1):10-16. doi: 10.1136/oemed-2018-105445. IF=3.556

Rössner, Jr.P., Vrbová, K.,  Strapáčová, S., Rössnerová, A., Ambrož, A., Brzicová, T., Libalová, H., Javorková, E., Kulich, P., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Capka, L., Docekal,B., Moravec, P., Sery, O., Misek,I., Fictum,P., Fiser, K., Machala, M., and Topinka, J.(2018) Inhalation of ZnO nanoparticles: splice junction expression and alternative splicing in mice. Toxicological Sciences. 168(1): 190-200. doi: 10.1093/toxsci/kfy288. IF= 4.081

Procházková, J., Střapacova, S., Svrzkova, L., Andrysík, Z., Hýžd'alová, M., Hrubá, E., Pěnčíková, K., Líbalová, H., Topinka, J., Kléma, J., Espinosa, J. M., Vondráček, J., Machala, M.: (2018) Adaptive changes in global gene expression profile of lung carcinoma A549 cells acutely exposed to distinct types of AhR ligands. Toxicology Letters. 292: 162-174. doi: 10.1016/j.toxlet.2018.04.024. IF=3.749

Choi, H., Dostál, M., Pastorková, A., Rössner, P., Šrám, R., Ho, S.M.: (2018) Greater susceptibility of girls to airborne Benzo[a]pyrene for obesity-associated childhood asthma. Environment International. 121: 308-316. doi: 10.1016/j.envint.2018.08.061. IF=8.763

Hoňková, K., Rössnerová, A., Pavlíková, J., Švecová, V., Kléma, J.,Topinka, J., Milcová, A., Líbalová, H.  , Choi, H., Veleminský Jr., M., Šrám, R., Rössner ml., P.(2018) Gene expression profiling in healthy newborns from diverse localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis. 59 (5): 401-415. doi: 10.1002/em.22184. IF=2.528

Leoni, C., Pokorná, P., Hovorka, J., Masiol, M., Topinka, J., Zhao, Y., Křůmal, K., Cliff, S., Mikuška, P., Hopke, P.K.: (2018) Source apportionment of aerosol particles at a European air pollution hot spot using particle number size distributions and chemical composition. Environmental Pollution. 234: 145-154. doi: 10.1016/j.envpol.2017.10.097. IF=5.099

Mukherjee, S.P., Bondarenko, O., Kohonen, P., Andón, F.T.,  Brzicová, T., Gessner, I., Mathur, S., Bottini, M., Calligari, P., Stella, L., Kisin, E., Shvedova, A., Autio, R., Salminen-Mankonen, H., Lahesmaa, R., Fadeel, B.: (2018) Macrophage sensing of single-walled carbon nanotubes via Toll-like receptors. Scientific Reports. 8: 1115. doi: 10.1038/s41598-018-19521-9. IF=4.259

Libalova, H ., Costa, P.M., Olsson M., Farcal, L., Ortelli, S., Blosi, M., Topinka, J., Costa, A.L., Fadeel, B.: (2018) Toxicity of surface-modified copper oxide nanoparticles in a mouse macrophage cell line: Interplay of particles, surface coating and particle dissolution. Chemosphere. 196: 482-493. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.182. IF=4.208

Fernandéz, D.,  Sram, R.J., Dostal, M., Pastorkova, A., Gmuender, H., Choi, H.: (2018) Modeling unobserved Heterogeneity in susceptibility to ambient benzo[a]pyrene concentration among children with allergic asthma using an unsupervised learning algorithm. Int. J. Environ. Res. Public Health. 15, 106. doi: 10.3390/ijerph15010106. IF=2.101

Libalova, H., Milcova, A., Cervena, T., Vrbova, K., Rossnerova, A., Novakova, Z., Topinka, J., Rossner, P., Jr. : (2018) Kinetics of ROS generation induced by polycyclic aromatic hydrocarbons and organic extracts from ambient air particulate matter in model human lung cell lines. Mutat Res Gen Tox En. 827:50-58. doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.01.006. IF=2.133

2017

Broday, D. M., Arpaci, A., Bartoňová, A., Castell-Balaguer, N., Cole-Hunter, T., Dauge, F.R., Fishbain, B., Jones, R.L., Galea, K., Jovasevic-Stojanovic, M., Kocman, D., Martinez-Iniguez, T., Nieuwenhuijsen, M., Robinson, J., Švecová, V., Thai, P.: (2017) Wireless distributed environmental sensor networks for air pollution measurement-the promise and the current reality. Sensors. 17 (10): 2263. IF= 3.032

Collins, A.R., Annangi, B., Rubio, L., Marcos, R., Dorn, M., Merker, C., Estrela-Lopis, I., Cimpan, M.R., Ibrahim, M., Cimpan, E., Ostermann, M., Sauter, A., Yamani, N.E., Shaposhnikov, S., Chevillard, S., Paget, V., Grall, R., Delic, J., de-Cerio, F.G., Suarez-Merino, B., Fessard, V., Hogeveen, K.N., Fjellsbø, L.M., Pran, E.R.,  Brzicová, T., Topinka, J., Silva, M.J., Leite, P.E., Ribeiro, A.R., Granjeiro, J.M., Grafström, R., Prina-Mello, A., Dusinska, M.: (2017) High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials. Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. 9(1): UNSP e1413. IF=6.350

Červená, T., Rössnerová, A., Sikorová, J. , Beránek, V., Vojtíšek-Lom, M., Ciganek, M., Topinka, J., Rössner, P. Jr.: (2017) DNA Damage Potential of Engine Emissions Measured In Vitro by Micronucleus Test in Human Bronchial Epithelial Cells. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 121 (SI): 102-108. IF=2.452

Choi, H., Tabashidze, N., Rössner, P., Dostál, M., Pastorková, A., Kong, S.W., Gmuender, H., Šrám, R.: (2017) Altered vulnerability to asthma at various levels of ambient Benzo[a]Pyrene by CTLA4, STAT4 and CYP2E1 polymorphisms. Environmental Pollution. 231: 1134-1144. IF= 6.152

Novotná, B. , Herynek, V., Rössner ml., P., Turnovcová, K., Jendelová, P.: (2017) The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. International Journal of Nanomedicine. 12: 4519-4526. IF= 5.029

Rössnerová, A., Pokorná, M., Švecová, V., Šrám, R., Topinka, J. , Zölzer, F., Rössner, P.: (2017) Adaptation of the human population to the environment: Current knowledge, clues from Czech cytogenetic and "omics" biomonitoring studies and possible mechanisms. Mutation Research-Reviews in Mutation Research. 773: 188-203. IF= 6.633

Urbancová, K., Lanková, D., Rössner ml., P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský Jr., M., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2017) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites in urine of Czech mothers and newborns. Science of the Total Environment. 577: 212-219. IF= 5.727

Veleminský, M., Hanzl, M., Šrám, R.: (2017) The impact of air pollution in the Southern Bohemia Region on fetuses and newborns. Neuroendocrinology Letters. 37(2): 52-57. IF=0.918

Vojtíšek-Lom, M., Beránek, V., Mikuška, P., Křůmal, K., Coufalík, P., Sikorová, J., Topinka, J.: (2017) Blends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions. Fuel. 197: 407-421. IF=5.223

Zapletal, O, Tylichová, Z., Neča, J., Kohoutek, J., Machala, M., Milcová, A., Pokorná, M., Topinka, J., Moyer, M.P., Hofmanová, J., Kozubík, A., Vondráček, J.: (2017) Butyrate alters expression of cytochrome P450 1A1 and metabolism of benzo[a]pyrene via its histone deacetylase activity in colon epithelial cell models. Archives of Toxicology. 91(5): 2135-2150. IF=6.044

Zölzer, F., Křížová, M., Skalická, Z.F., Rössnerová, A., Šrám, R.: (2017) Micronucleus frequency and content in healthy relatives of cancer patients. Biomarkers. 22(7): 667-673. IF=1.976

Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Čejková, J.: (2017)  Molecular hydrogen effectively heals alkali-injured cornea via suppression of oxidative stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 8906027. IF=4.936

2016

Ambrož, A., Vlková, V., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A. , Pulkrabová, J., Hajslová, J., Veleminský, M. Jr., Solanský, I., Šrám, R.: (2016) Impact of air pollution on oxidative DNA damage and lipid peroxidation in mothers and their newborns. Int. J. Hyg. Environ. Health., 219 (6): 545-556.

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner, P. Jr.Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Šrám, R.J., Rössner, P., Rössnerová, A., Dostál, M., Milcová, A., Švecová, V. , Pulkrabová, J., Hajšlová, J., Velemínský, M.: (2016) Impact of Air Pollution to Genome of Newborns. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 24: S40-S44. IF=15.196

Veleminský, M., Ambrož, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A., Dostál, M., Pastorková, A., Pulkrabová, J., Hajslová, J., Solanský, I., Hanzl, M., Šrám, R.: (2016) Oxidative stress in newborns by different modes of delivery. Neuroendocrinology Letters. 37(6): 445-451. IF=0.918

Lanzinger, S., Schneider A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang. A., Kolodnitska, T., Peters, A.: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 194(10): 1233-1241. IF= 15.196

Fucic, A., Bonassi, S., Gundy, S., Lazutka, J., Šrám, R., Ceppi, M., Lucas, J.N.: (2016) Frequency of Acentric Fragments Are Associated with Cancer Risk in Subjects Exposed to Ionizing Radiation. Anticancer Res., 36(5): 2451-2457.

Fishbain, B., Lerner, U., Castell, N., Cole-Hunter, T., Popoola, O., Broday, D.M., Iñiguez, T.M., Nieuwenhuijsen, M., Jovasevic-Stojanovic, M., Topalovic, D., Jones, R.L., Galea. K.S., Etzion, Y., Kizel, F., Golumbic, Y.N., Baram-Tsabari, A., Yacobi, T., Drahler, D., Robinson, J.A., Kocman, D., Horvát, M., Švecová, V., Arpaci, A., Bartonová, A.: (2016) An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Science of the Total Environment. 575: 639-648. IF= 5.727

Ghosh, R., Rossner, P., Hoňková, K., Dostál, M., Šrám, R., Hertz-Picciotto, I.: (2016) Air pollution and childhood bronchitis: Interaction with xenobiotic, immune regulatory and DNA repair genes. Environ. Int., 87: 94-100.

Lanková, D., Urbancová, K., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) A novel strategy for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbon monohydroxylated metabolites in urine using ultra-high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 408(10): 2515-2525.

Lanzinger, S., Schneider, A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang, A., Kolodnitská, T., Peters, A.: (2016) Associations between ultrafine and fine particles and mortality in five central European cities - Results from the UFIREG study. Environ. Int., 88: 44-52.

Líbalová, H., Rössner, P., Vrbová, K., Brzicová, T., Sikorová, J. , Vojtíšek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Neca, J., Penciková, K., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Comparative Analysis of Toxic Responses of Organic Extracts from Diesel and Selected Alternative Fuels Engine Emissions in Human Lung BEAS-2B Cells. Int. J. Mol. Sci., 17(11): E1833.

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C. Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I.,  Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2016) Polymorphisms in DNA repair genes, traffic-related polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and breast cancer incidence. International journal of cancer, 139 (2): 310-321.

Novotná, B., Turnovcová, K. , Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Pulkrabová, J., Stupak, M., Švarcová, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Ambrož, A., Šrám, R., Hajslová, J.: (2016) Relationship between atmospheric pollution in the residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in human breast milk. Sci. Total Environ., 562: 640-647.

Rössner, P.,  Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R., Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med., 22;95: 169-179.

Rössner, P. , Strapáčová, S., Štolcpartová, J., Schmuczerová, J., Milcová, A., Neca, J., Vlková, V., Brzicová, T., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Toxic Effects of the Major Components of Diesel Exhaust in Human Alveolar Basal Epithelial Cells (A549). Int. J. Mol. Sci., 17(9): E1393.

Rössnerová, A., Hoňková,K., Pavlíková, J.  , Freitinger-Skalická, Z., Havránková,R., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.J., Zölzer, F.: (2016) Mapping the factors affecting the frequency and types of micronuclei in an elderly population from Southern Bohemia. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 793 - 794: 32-40.

Šrám, R.J., Švecová, V., Rössnerová, A.:  (2016) Systematic review of the use of the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus assay to measure DNA damage induced by exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 770(Pt A):162-169.
Urbancová, K., Lanková, D., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský, M. Jr., Šrám, R.J., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbonmetabolites in urine of Czech mothers and newborns. Sci. Total Environ., 212-219.

Čejka, Č., Čejková, J., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016)  Transfer of mesenchymal stem cells and cyclosporine A on alkali-injured rabbit cornea using nanofiber scaffolds strongly reduces corneal neovascularization and scar formation. Histology and Histopathology, 31: 969-980.

Čejka, Č., Holáň, V., Trošan, P., Zajicová, A., Javorková E., Čejková, J.: (2016)  The favorable effect of mesenchymal stem cell treatment on the antioxidant protective mechanism in the corneal epithelium and renewal of corneal optical properties changed after alkali burns. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 5843809.

Čejková, J., Čejka, Č., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016)  Treatment of alkali-injured cornea by cyclosporine A-loaded electrospun nanofibers – An alternative mode of therapy. Experimental Eye Research, 147: 128-137.

Fucic, A., Bonassi, S., Gundy, S., Lazutka, J., Šrám, R., Ceppi, M., Lucas, J.N.: (2016) Frequency of Acentric Fragments Are Associated with Cancer Risk in Subjects Exposed to Ionizing Radiation. Anticancer Res., 36(5): 2451-2457.

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner, P. Jr., Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Lanková, D., Urbancová, K., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) A novel strategy for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbon monohydroxylated metabolites in urine using ultra-high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 408(10): 2515-2525.

2015

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C., Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I., Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2015) Vehicular Traffic-Related Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure and Breast Cancer Incidence: The Long Island Breast Cancer Study Project (LIBCSP). Environ Health Perspect., 124(1): 30-38.

Zölzer, F., Havránková, R., Freitinger Skalická, Z., Rössnerová, A., Šrám, R.J.: (2015) Analysis of Genetic Damage in Lymphocytes of Former Uranium Processing Workers. Cytogenet. Genome Res.

Holáň, V., Trošan, P., Čejka, Č., Javorková, E., Zajícová, A., Heřmánková, B., Chudíčková, M., Čejková, J.: (2015) A comparative study of the therapeutic potential of mesenchymal stem cells and limbal epithelial stem cells for ocular surface reconstruction.  Stem Cells Translational Medicine. 4(9): 1052-1063.

2014

Cejkova, J., Olmiere, C., Cejka, C., Trosan, P., Holan, V.: (2014) The healing of alkali-injured cornea is stimulated by a novel matrix regenerating agent (RGTA, CACICOL20) – a biopolymer mimicking heparan sulfates reducing proteolytic, oxidative and nitrosative damage. Histol. Histopathol. 29, 457-478.

Dostál, M., Průcha, M., Rychlíková, E., Pastorková, A., Šrám, R.: (2014) Differences between the spectra of respiratory illnesses in children living in urban and rural environments. Cent Eur J Public Health. 22(1): 3-11.

Líbalová, H., Krčková, S., Uhlířová, K., Milcová, A., Schmuczerová, J., Ciganek, M., Kléma, J., Machala, M., Šrám, R., Topinka, J.: (2014) Genotoxicity but not the AhR-mediated activity of PAHs is inhibited by other components of complex mixtures of ambient air pollutants. Toxicol Lett. 225(3): 350-357.

Líbalová H., Krčková, S., Uhlířová, K., Klema, J., Ciganek, M., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Vondráček, J., Machala, M., Topinka, J.: (2014) Analysis of gene expression changes in A549 cells induced by organic compounds from respirable air particles. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 770: 94-105.

McCullough, L. E., Santella, R. M., Cleveland, R. J., Millikan, R. C., Olshan, A. F., North, K. E., Bradshaw, P. T., Eng, S. M., Terry, M. B., Shen, J., Crew, K. D., Rössner, P. Jr., Teitelbaum, S. L., Neugut, A. I., Gammon, M.D.: (2014) Polymorphisms in DNA repair genes, recreational physical activity and breast cancer risk. Int. J. Cancer. 134(3): 654-663.

Průcha, M., Zazula, R., Herold, I., Dostál, M., Hyanek, T., Bellingan, G.: (2014) Presence of hypogammaglobulinemia in patients with severe sepsis, septic shock, and SIRS is associated with increased mortality. J. Infect. 68(3): 297-299.

Rössner, P., Jr, Rössnerová, A., Beskid, O., Tabashidze, N., Líbalová, H., Uhlířová, K., Topinka, J., Šrám, R.: (2014) Nonhomologous DNA end joining and chromosome aberrations in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. Mutat Res. (763-764): 28-38.

Sonnenschein-van der Voort, A. M., Arends, L. R., de Jongste, J. C., Annesi-Maesano, I., Arshad, S. H., Barros, H., Basterrechea, M., Bisgaard, H., Chatzi, L., Corpeleijn, E., Correia, S., Craig, L. C., Devereux, G., Dogaru, C., Dostál, M., Duchen, K., Eggesbø, M., van der Ent, C. K., Fantini, M. P., Forastiere, F., Frey, U., Gehring, U., Gori, D., van der Gugten, A. C., Hanke, W., Henderson, A. J., Heude, B., Iñiguez, C., Inskip, H. M., Keil, T., Kelleher, C. C., Kogevinas, M., Kreiner-Møller, E., Kuehni, C. E., Küpers, L. K., Lancz, K., Larsen, P. S., Lau, S., Ludvigsson, J., Mommers, M., Nybo Andersen, A. M., Palkovicova. L., Pike, K. C., Pizzi, C., Polanska, K., Porta, D., Richiardi, L., Roberts, G., Schmidt, A., Šrám, R., Sunyer, J., Thijs, C., Torrent, M., Viljoen, K., Wijga, A. H., Vrijheid, M., Jaddoe, V. W., Duijts, L.: (2014) Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: A meta-analysis of 147,000 European children. J. Allergy Clin. Immunol. 133(5): 1317-1329.

Zablotskii, V., Lunov, O., Novotná, B., Churpita, O., Trošan, P., Holáň, V., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2014) Down-regulation of adipogenesis of mesenchymal stem cells by oscillating high-gradient magnetic fields and mechanical vibration. Appl. Phys. Lett. 105(10): 103702

White, A. J., Teitelbaum, S. L., Stellman, S. D., Beyea, J., Steck, S. E., Mordukhovich, I., McCarty, K. M., Ahn, J., Rössner, P., Jr, Santella, R. M., Gammon, M. D.: (2014) Indoor air pollution exposure from use of indoor stoves and fireplaces in association with breast cancer: a case-control study. Environ. Health. 13(1): 108.

2013

Barregård, L., Moller, P., Henriksen, T., Mistry, V., Koppen, G., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Weimann, A., Poulsen, H., Nataf, R., Andreolli, R., Manini, P., Marczylo, T. H., Lam, P., Evans, M. D., Kasai, H., Kawai, K., Li, Y. S., Sakai, K., Singh, R., Teichert, F., Farmer, P., Rozalski, R., Gackowski, D., Siomek, A., Saez, G., Cerda, C., Broberg, K., Lund, C., Hossain, M., Haghdoost, S., Hu, C. W., Chao, M. R., Wu, K. Y., Senduran, N., Orhan, H., Smith, R. J., Santella, R., Su, Y., Cortez, C., Yeh, S., Olinski, R., Loft, S., Cooke, M.S.: (2012) Human and methodological sources of variability in the measurement of urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine. Antioxid. Redox Signal. 18(18): 2377-2391.

Bousquet, J. ... Šram, R. ... et al., (184 autorů): Pooling birth cohorts in allergy and asthma: European Union-funded initiatives – a MeDALL, CHICOS, ENRIECO, and GA²LEN joint paper. Int. Arch. Allergy. Immunol. 161(1): 1-10.

Cejkova, J., Tosan, P., Cejka, C., Lencova, A., Zajicova, A., Javorkova, E., Kubinová, S., Sykova, E., Holan, V.: (2013) Suppression of alkali-induced oxidative injury to the cornea by mesenchymal stem cells growing on nanofiber scaffolds and transferred onto the damaged corneal surface. Exp. Eye Res. 116, 312-323.

Dostál, M., Pastorková, A., Rychlik, S., Rychlikova, E., Švecová, V., Schallerová, E., Šrám, R.: (2013) Comparison of child morbidity in regions of Ostrava, Czech Republic, with different degrees of pollution: a retrospective cohort study. Environ. Health 12(1):74.

Fenech, M., Kirsch-Volders, M., Rössnerová, A., Šrám, R., Romm, H., Bolognes,i C., Ramakumar, A., Soussaline, F., Schunck, C., Elhajouji, A., Anwar, W., Bonassi, S.: (2013) HUMN project initiative and review of validation, quality control and prospects for further development of automated micronucleus assays using image cytometry systemsInt. J. Hyg. Environ. Health. 216(5): 541-552.

Ghosh, R., Topinka, J., Joad, J. P., Dostál, M., Šrám R., Hertz-Picciotto, I.: (2013) Air pollutants, genes and early childhood acute bronchitis. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 749(1-2): 80-86.

Hyánková, L., Novotná, B.: (2013) Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail: 7. Effect of egg storage at high temperature on embryo development and hatchability. Br. Poult. Sci. 54(6): 695-703.

Larsen, P. S., Kamper-Jørgensen, M., Adamson, A., Barros, H., Bonde, J. P., Brescianini, S., Brophy, S., Casas, M., Devereux, G., Eggesbø, M., Fantini, M. P., Frey, U., Gehring, U., Grazuleviciene, R., Henriksen, T. B., Hertz-Picciotto, I., Heude, B., Hryhorczuk, D. O., Inskip, H., Jaddoe, V. W., Lawlor, D. A., Ludvigsson, J., Kelleher, C., Kiess, W., Koletzko, B., Kuehni, C. E., Kull, I., Kyhl, H. B., Magnus, P., Momas, I., Murray, D., Pekkanen, J., Polanska, K., Porta, D., Poulsen, G., Richiardi, L., Roeleveld, N., Skovgaard, A. M.,Šrám, R., Strandberg-Larsen, K., Thijs, C., Van Eijsden, M., Wright, J., Vrijheid, M., Andersen, A.M.: (2013) Pregnancy and birth cohort resources in europe: a large opportunity for aetiological child health research. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 27(4): 393-414.

Pauk, N., Klimešová, S., Kara, J., Topinka, J., Labaj, J.: (2013) The relevance of monitoring of antibodies against the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and PAH-DNA adducts in serum in relation to lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Neoplasma 60(2): 182-187.

Rössner, P. Jr., Mistry, V., Singh, R., Šrám, R., Cooke M. S.: (2013) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine values determined by a modified ELISA improves agreement with HPLC-MS/MS. Biochem. Biophys. Res. Commun. 440(4): 725-730.

Rössner, P. Jr., Mrhálková, A., Uhlířová, K., Špátová, M., Rössnerová, A., Líbalová, H., Schmuczerová, J., Milcová, A., Topinka. J., Šrám, R.: (2013) Nucleotide excision repair is not induced in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. PLoS One 8(7): e69197.

Rössner, P. Jr., Švecová, V., Schmuczerová, J., Milcová, A., Tabashidze, N., Topinka, J., Pastorková, A., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part I. Bulky DNA adducts. Mutagenesis. 28(1): 89-95.

Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Špátová, M., Beskid, O., Uhlířová, K., Líbalová, H., Solanský, I., Topinka, J., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part II. Chromosomal aberrations and oxidative stress. Mutagenesis. 28(1): 97-106.

Rössnerová, A., Tulupová, E., Tabashidze, N., Schmuczerová, J., Dostál, M., Rössner, P. Jr., Gmuender, H., Šrám, R.: (2013) Factors affecting the 27K DNA methylation pattern in asthmatic and healthy children from locations with various environments.Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 741-742: 18-26.

Sedmíková, M., Petr, J., Dörflerová, A., Nevoral, J., Novotná, B., Krejčová, T., Chmelíková, E., Tůmová, L.: (2013) Inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppresses porcine oocyte ageing in vitro . Czech J. Anim. Sci., 58(12): 535-545.

Slama, R., Bottagisi, S., Solanský, I., Lepeule, J., Giorgis-Allemans, L., Šrám, R.: (2013) Short-term impact of atmospheric pollution on fecundability. Epidemiology. 24(6): 871-879.

Šmerdová, L., Neca, J., Svobodová, J., Topinka, J., Schmuczerová, J., Kozubík, A., Machala, M., Vondrácek, J.: (2013) Inflammatory mediators accelerate metabolism of benzo[a]pyrene in rat alveolar type II cells: the role of enhanced cytochrome P450 1B1 expression. Toxicology. 314: 30-38.

Šrám, R., Binková, B., Dostál, M., Merkerová-Dostalová, M., Líbalová, H., Milcová, A., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Schmuczerová, J., Švecová, V., Topinka, J., Votavová, H.: (2013) Health impact of air pollution to children. Int. J. Hyg. Environ. Health. 216(5): 533-540.

Švecová, V., Topinka, J., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.: (2013) Personal exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in the Czech Republic. J. Expos. Sci. Environ. Epidemiol. 23(4): 350-355.

Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Krouzek, J., Hovorka, J.: (2013) Ultrafine particles are not major carriers of carcinogenic PAHs and their genotoxicity in size-segregated aerosols. Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 754(1-2): 1-6.

Yauk, C. L., Bishop, J., Dearfield, K. L., Douglas, G. R., Hales, B. F., Luijten, M., O´Brien, J. M., Robaire, B., Šrám, R., van Bethem, J., Wade, M. G., White, P. A. Marchetti, F.: (2013) The development of adverse outcome pathways for mutagenic effects for the organization for economic co-operation and development. Environ. Mol. Mutagen. 54(2): 79-81.

2020–2022 EATRIS-CZ II Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu (MŠMT, LM2018133)

2020–2022 ADAIR From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer’s disease

2020–2022 ProNanoEnviCz II Modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (MŠMT)

2020–2022 NanoEnviCz výzkumná infrastruktura (MŠMT, LM2018124)

2019–2023 TUBE Transport derived Ultrafines and the Brain Effects (Horizon 2020, 814978-2)

2019–2023 COST action HARMONY – „Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation, https://www.cost.eu/actions/CA18208/#tabs|Name:overview

2018–2022 HAIE Healthy Aging in Industrial Environment (EU – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798)

2018–2021 GASODAM Mechanismy buněčné odpovědi na genotoxicitu organických látek v emisích z benzínových a alternativních paliv na modelu lidských plicních buněk (GAČR, 18-06548Y)

2018–2020 MUCILTOX Mechanismy toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v modelové bronchiální epiteliální buněčné linii (GAČR 18-04719S)  

2018–2020 NANOEX Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populace (GAČR, 18-02079S)

2016–2021 Strategie AV21-QUALITAS Projekt “Ovlivnění novorozenců prostředím”

2016–2020 COST Action hCOMET The comet assay as a human biomonitoring tool (Cost Action CA 15132 hCOMET)

2015–2020 NANOGEN Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic (MŠMT, LO1508)

2015–2020 Systém k měření genotoxicity nanočástic (OPPK, Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU Investujeme do Vaší budoucnosti, CZ.2.16/3.1.00/24507)

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technická univerzita v Liberci

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230