Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Vás zve na den otevřených dveříRegistrace na Den otevřených dveří bude spuštěna v průběhu října 2020Na této stránce je možné zrušit již existující rezervaci.
PŘEDNÁŠKY

Kmenové buňky a jejich potenciální využití v biomedicíně
Přednášející:doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Anotace:Kmenové buňky jsou jedinečné díky schopnosti diferenciace a sebeobnovy. Mají potenciál regenerovat poškozené tkáně, dále představují jedinečnou možnost pro terapii nemocí, kde klasická léčba nedostačuje např. u neurodegenerativních onemocnění. Významnou roli při sledování úspěšnosti transplantace a přežívání kmenových buněk mají různé zobrazovací techniky.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

NG2 gliové buňky a regenerace nervové tkáně
Přednášející:Mgr. Jana Turečková, Ph.D.
Anotace:Gliové buňky zastávají řadu významných funkcí v CNS. Kromě metabolické funkce (výživa neuronů) a zajištění rovnováhy neuropřenašečů a iontů, se gliové buňky aktivně účastní přenosu signálů v nervové tkáni a mohou tak významně ovlivnit průběh patologických procesů. NG2 proteoglykan exprimující buňky představují jeden z klíčových buněčných typů. V post-ischemické tkáni mozku jsou tyto buňky schopné zvýšené proliferace (sebeobnovy), ale také mohou dávat vznik jiným buněčným typům.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

Kmenové buňky a jejich léčebný potenciál
Přednášející:Mgr. Jan Kössl
Anotace:Kmenové buňky mají schopnost sebeobnovy a diferenciace v buňky různých tkání a orgánů. V tom spočívá jejich velký léčebný potenciál, kdy mohou nahrazovat poškozené, chybějící nebo nefunkční buňky. I když perspektivy využití kmenových buněk jsou veliké, mnohé laboratorní a preklinické studie jsou potřebné. A právě o tom bude anotovaná přednáška.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

Genetická podstata kraniofaciálních vývojových poruch
Přednášející:RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
Anotace:Genetický základ buněčné diferenciace během zárodečného vývoje. Zaměřujeme se na embryonální buňky tvořící širokou škálu tkání: hlavové kosti a nervy, srdeční chlopně, periferní nervy či pigmentové buňky. Studujeme buněčné signalizační dráhy a genovou aktivitu v embryích na modelu geneticky modifikovaných myší. Mutace v klíčových genech mohou vést k vývojovým defektům v hlavové oblasti a při vývoji zubů.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

Nanotechnologie v regenerativní medicíně
Přednášející:MUDr. Eva Filová, Ph.D.
Anotace:Pro regeneraci tkání se využívají buňky – diferencované nebo kmenové a nosiče, zejména biodegradovatelné. Implantované nosiče jsou postupně nahrazeny vlastní tkání. Vyvíjíme nové tkáňové náhrady pro regeneraci chrupavky, kostí a kůže s využitím nanovláken, nanočástic a dalších bioaktivních látek. Nové technologie funkcionalizace nosičů umožňují dokonce využití bezbuněčných nosičů.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

Problematika rakoviny tlustého střeva a konečníku
Přednášející:MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Anotace:Incidence nádorů tlustého střeva a konečníku je v České republice třetí nejvyšší na světě. Faktory, které přispívají ke vzniku tohoto onemocnění, nejsou zcela objasněny – velký podíl hrají noxy v okolním prostředí, ať už se dostanou do těla zvenčí jako kontaminanty životního prostředí nebo zevnitř jako produkty metabolizmu. Významnou roli hraje genetická výbava organizmu. Naším zájmem je definovat a pochopit podíl jednotlivých složek na vzniku a rozvoji nádorů.
Datum a čas:
PŘEDNÁŠKA

EXKURZE

Genetická toxikologie a epigenetika
Anotace:Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky se zabývá mechanismy genotoxických i epigenetických účinků xenobiotik, zejména atmosférických polutantů včetně vyráběných i nechtěně vznikajících nanočástic, a to jak na úrovni lidských buněčných kultur, tak na úrovni populačních studií s použitím metod molekulární epidemiologie.
Datum a čas:
EXKURZE

Molekulární biologie nádorů
Anotace:Oddělení molekulární biologie nádorů se zabývá studiem molekulárně biologických a epidemiologických faktorů, které přispívají ke vzniku a rozvoji nádorů.
Datum a čas:
EXKURZE

Biomateriály a regenerace nervové tkáně
Anotace:Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod se zabývá vývojem nových materiálů pro tkáňové inženýrství se zaměřením na reparaci nervové tkáně. Oddělení regenerace nervové tkáně se zabývá ovlivněním plasticity nervové tkáně a využitím kmenových buněk k léčbě poškozené CNS.
Datum a čas:
EXKURZE

Buněčná neurofyziologie
Anotace:Oddělení buněčné neurofyziologie se především zabývá morfologickými a membránovými vlastnostmi gliových buněk, jmenovitě astrocytů a NG2-glií, po ischemickém poškození mozku a v progresi Alzheimerovy choroby.
Datum a čas:
EXKURZE

Neurofyziologie sluchu
Anotace:Oddělení neurofyziologie sluchu se zabývá výzkumem struktury a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledováním změn během vývoje, po působení hluku a během stárnutí. Experimentální výsledky jsou uplatňovány při diagnostice sluchových poruch u pacientů.
Datum a čas:
EXKURZE

Inovační biomedicínské centrum - buněčná terapie a tkáňové náhrady
Anotace:Oddělení transplantační imunologie se věnuje studiu imunitních reakcí, které v organismu probíhají po transplantaci buněk nebo tkání. V experimentálních modelech se jedná hlavně o přípravu a transplantace kmenových buněk a hodnocení jejich léčebného potenciálu. Oddělení tkáňového inženýrství se zabývá funkcionalizací nanovláken a řízeným dodáváním bioaktivních látek pro tkáňové inženýrství.
Datum a čas:
EXKURZE

Vývojová biologie
Anotace:Oddělení vývojové biologie se zabývá genetickou regulací zárodečného vývoje.
Datum a čas:
EXKURZE

Funkční uspořádání biomembrán
Anotace:Oddělení funkčního uspořádání biomembrán rozvíjí a aplikuje mikroskopické metody zkoumání buněčných struktur pomocí nejmodernějších zobrazovacích zařízení.
Datum a čas:
EXKURZE


KONTAKTY
Kontaktní osoba:Mgr. Petr Caletka
Specialista komunikace a styku s veřejností
E-mail:petr.caletka@iem.cas.cz
Telefon:+420 725 797 600 (9-15 hod.)
Adresa:Ústav experimentální medicíny AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4