Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Název Název anglicky Akronym Poskytovatel Číslo Doba řešení Hlavní řešitel Odkaz
Komercializace výstupů VaV
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Commercialization of Research Outputs of the
Institute of Experimental Medicine AS CR
  TAČR TG01010135 2014-2019 Ing. Jan Prokšík http://komercializace-vystupu-vav.uem.avcr.cz/o-projektu/zamereni-projektu/index.html
Český národní uzel Evropské infrastruktury pro
translační medicínu
Czech National Node of European Infrastructure in
Translational Medicine
EATRIS-CZ MŠMT LM2015064 2016-2017 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM je další příjemce,
hlavní příjemce je Univerzita Palackého v Olomouci)
http://www.umtm.cz/eatris
Centrum rekonstrukčních neurověd Centre of Reconstructive Neuroscience NEURORECON MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419 2016-2022 Prof. Dr. James Fawcett, Ph.D., doc. RNDr. Pavla Jendelová,
Ph.D.
 /cs/vyzkum/centrum-rekonstrukcnich-neuroved/index.html
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec (BIOCEV)   OP VaVpI Prioritní osa 1– Evropská centra excelence CZ.1.05/ 1.1.00/02.0109 2016-2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu http://www.biocev.eu/
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu (BIOCEV-FAR) BIOCEV: from Fundamental to Applied Research BIOCEV-FAR MŠMT - Národní program udržitelnosti II LQ1604 2016-2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu http://www.biocev.eu/
Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad Research Centre of Cell therapy and Tissue Repair VCBTTN MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/24006 2011-2013   www.iem.cas.cz/cs/vyzkum/Vyzkumne-projekty/VCBTTN
Buněčná terapie a tkáňové náhrady Cell Therapy and Tissue Repair BTTN MŠMT LO1310 2014-2019 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.  
Nízkoteplotní plazma v medicíně Low temperature plasma in medicine   TAČR TA04010449 2014-2017 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.  
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu Low temperature plasma for human medicine   MPO TRIO FV10081 2016-2020 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.  
Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Biomaterials and stem cells in the treatment of stroke and spinal cord injury   MŠMT/ Finanční mechanismy EHP/Norsko 7F14057 2014-2017 doc. RNDr. Pavla Jendelová,
Ph.D.
 lecba-iktu-a-misniho-poraneni.avcr.cz
Inovativní metody monitorování toxicity dieselových emisí v reálném městském provozu Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic MEDETOX European Community, LIFE+, LIFE10 ENV/CZ/651 2011-2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. www.medetox.cz
  Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities CITI-SENSE FP7 EU project FP7/ENV-2012-308524-2 2012-2016 MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. www.citi-sense.eu
  A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials NANoREG FP7 EU project NMP-LA-2013-310584 2012-2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. www.nanoreg.eu
Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně chemických vlastností Toxic effects of nanomaterials as a function of their structure and physicochemical properties NANOSTOX MŠMT COST.CZ LD 14002 2013-2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  
  Modelling of toxicity of nanomaterials MODENA/EU COST Action   TD1204 2013-2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. www.modena-cost.eu
Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic Genomics and proteomics in the study of mechanisms of the biological effects of manufactured nanoparticles NANOGEN MŠMT LO1508 2015-2020 RNDr. Pavel Rössner, Jr. PhD.  
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Nanomaterials and Nanotechnologies for Environment Protection and Sustainable Future NanoEnviCz MŠMT LM2015073 2016-2019 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. www.nanoenvicz.cz
Dobudování a upgrade výzkumné infrastruktury “Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost”   ProNanoEnviCz MŠMT   2016-2019 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  
Centrum vývoje originálních léčiv Centre of Development of Original Drugs CVOL TAČR TE01020028 2012-2019 hlavní řešitel: Dr. Z. Havlas, ÚOCHB AV ČR
spoluřešitel: Dr. Z. Zídek, ÚEM AV ČR
 
  Targeting challenges of active ageing: innovative integrated strategies for the healing of age-related hearing loss  TARGEAR  EU projekt FP7-PEOPLE-2013-IAPP    2014-2017 Řešitel Prof. Isabel Varela-Nieto, Španělsko, spoluřešitel prof. J. Syka.  
Komplexní metoda vyšetřování sluchové funkce      TAČR   2015-2016 prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.  
Integrovaná měřicí platforma pro komplexní vyšetření sluchu     TAČR   2016-2017 Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.  
Genetické a funkční determinanty nádorů tlustého střeva a konečníku a východiska k individualizované terapii Genetic and functional determinants of colorectal tumors; outcomes for individualized therapy SUSCEPTCOST MŠMT LD14050 2014-2017 MUDr. Pavel Vodička CSc.